Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принципи кримінального права

Кримінальний кодекс України

Принципи та джерела кримінального права.

Лекція 2.

Література

Контрольні питання

1. Яке визначення підприємства дає законодавець?

2. Які види підприємств існують в Україні?

3. Дайте характеристику правового статусу підприємства.

4. Які локальні нормативні акти називають «установчими доку­ментами підприємства»?

5. Які відомості повинні містити установчі документи?

6. Розкрийте порядок створення підприємства.

7. Які існують підстави для припинення діяльності підприєм­ства?

8. Які види господарських об'єднань передбачені діючим законодавством?

9. Розкрийте порядок ліквідації підприємства.

10. Які види господарських об'єднань функціонують в Україні?

11. У чому полягають особливості правового статусу промис­лово-фінансових груп?

1. Конституція України //ВВР України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 384 с.

3. Господарський кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 192 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України — К.: Школа, 2002. — 96 с.

5. Закон України «Про промислово-фінансові групи» від 21 листопада 1995 р. /ЛЗВР України. — 1996. — № 23. — Ст. 88.

6. Хозяйственное право: Учебник /Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2005. — 912 с.

7. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 384 с.

8. Правові основи підприємницької діяльності /За ред. проф. Жук Л. А. — К.: ЕУФІМ, 2002.

 

1. Принципи кримінального права

2. Джерела кримінального права України

3. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.

 

Самостійне опрацювання:

Витоки та формування кримінального законодавства

Поняття норми прямої дії

Велике значення в здійсненні кримінальної політики держави ма­ють принципи, на яких базується кримінальне право України. Термін "принцип" походить від латинського "principium" і означає "начало", "основа".

Правильний підхід до виявлення і відбору принципів будь-якої галузі права, у тому числі і кримінального, вимагає відмежування цієї правової категорії від інших, і перш за все, як сутність, завдання і мета права. На більш вискому рівні в ієрархії правових понять слід помістити цілі (завдання) даної правової системи чи галузі права, оскільки саме цілі та завдання визначають призначення даної правової галузі та системи в цілому.

Так, кримінальне законодавство України має завданням “охорону суспільного ладу України, його політичної та економічної систем, власності, особи, прав і свобод громадян і всього правопорядку від злочинних посягань” (ст.1 КК України). Принципи ж вказують на те, як це призначення повинно здійснюватись. Зрозуміло, що різні цілі вимагають різних методів їх досягнення, а, відповідно, і різні принципи побудови системи права та правозастосовчої діяльності. І навпаки дотримання певних принципів може забезпечити досягнення не будь-якої, а лише чітко визначеної мети.

Принципи кримінального права України активно впливають на здійснення всіх функцій кримінального права, однак форми і методи такого впливу різноманітні.

Для здійснення функцій ідеологічного характеру достатньо проголосити той чи інший принцип і закріпити його в преамбулі закону. Однак для використання того чи іншого принципу при здійсненні регулятивної і охоронної функції кримінального права в межах конкретнного правовідношення одного лише проголошення принципу недостатньо. Принцип повинен бути втілений в саму матерію кримінального права, в норми Загальної і Особливої частини КК, на його основі повинні бути побудовані рішення конкретних кримінально-правових проблем. В цьому аспекті має значення прямий зв’язок принципів з усім об’ємом законодавчого матеріалу, який присвясений кримінальному праву. Слід досягнути того, щоб, по-перше, регулятивний (охоронний) вплив будь-якого кримінально-правового принципу був забезпечений системою відповідних кримінально-правових норм і, по-друге, щоб конкретні правові норми не суперечили б проголошеному принципу. Між принципами та нормативним матеріалом, який присвяений кримінально-правовому регулюванню існує і зворотній зв’язок, а саме: порушення кримінально-правового принципу досягається шляхом невиконання тієї чи іншої конкретної кримінально-правової норми.

В певній мірі принципи здатні впливати на позиції законодавця. Звичайно, кримінальний закон регулює відносини між громадянами і державою в особі правозастосовчих органів і не направлений до законодавця, однак, при виданні нових, зміні чи відміні існуючих кримінально-правових приписів законодавець завжди керується не тільки об’єктивними потребами суспільства і держави, але моральними, етичними уявленнями і правовим поглядами громадян, які відображені в принципах кримінального права. Прийняття законодавцем норми, яка закріпляє той чи інший кримінально-правовий принцип, означає, що цим принципом він буде керуватися і в подальшому, в процесі розробки і прийняття інших кримінально-правових норм.

В юридичній літературі були зроблені спроби систематизувати принципи кримінального права на загальноправові на специфічні. Так, підручник за редакцією Бовсуновського В.М. містить дворівневу систему принципів кримінального права: загальні та галузеві принципи. Подібний підхід пропонує і підручник за редакцією Беляєва Н.А.

В роботах Кригера Г.А. перераховуються загальні, міжгалузеві і галузеві принципи. В числі останніх стосовно кримінального права автор називає відповідальність за винне діяння, передбачене законом, особистий характер відповідальності, індивідуалізація відповідальності і покарання, економія кримінальної репресії. Цей підхід базується на тому, що такі принципи як принцип гуманізму, законності, демократизму та деякі інші, безперечно, властиві кримінальному праву, але разом з тим вони в тій чи іншій мірі властиві адміністративному, цивільному, трудовому та іншим галузям права. Тому їх визнають принципами усієї системи національного права або загальноправовими принципами.

Під принципами кримінального права треба розуміти вихідні, керівні ідеї, закріплені в нормах права, на яких ба­зується кримінальне право в цілому або які відображені в ок­ремих його положеннях та інститутах. Цими принципами ке­рується законодавець при прийнятті кримінальних законів. На них базується і правоохоронна діяльність усіх юридичних ор­ганів, в тому числі міліції.

Принципи кримінального права – це вихідні основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному законодавстві. Прийнято розрізняти два види принципів:

1) загальноправові, притаманні всім галузям права,

2) спеціальні (галузеві), характерні лише для окремих галузей права.

Загальноправові (закріплені в Конституції):

1) принцип суверенітету і незалежності України, цілісності та недоторканності її території (ст.1, 2);

2) принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу, судову (ст.6);

3) принцип верховенства права (ст.8); 4) принцип рівності громадян перед законом (ст.24); 5) принцип законності (ст.29, 61, 62, 124).

Певні загальноправові принципи більшою або меншою мірою характерні і для окремих галузей права. До того ж, деякі з них мають своє спеціальне призначення і конкрет­ний зміст у тій чи іншій галузі права. Особливо це сто­сується принципів законності і справедливості.

До спеціальних принципів кримінального права треба віднести принципи:

1) законності (немає покарання без вказівки на те у законі – nullum crimene nulla pona sine lege, ч.2 ст.58 КУ, ст.6 КК) та

2) гуманізму (піклування держави про безпеку людини, людяність, повага до людської гідності) (в їх конкретному кримінально-правовому змісті), а також принцип

3) особистої відповідальності за наявності вини (“юридична відповідальність особи має індивідуальний характер” ч.2 ст.61 КУ, ст.8, 9 КК),

4) принцип невідворотності кримінальної відповідальності (1 – кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну відповідальність, 2 – така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі),

5) принцип справедливості (індивідуалізації) відповідальності (покарання, яке застосовується судом до особи злочинця, повинно бути, у межах закону, конкретним та індивідуальним із урахуванням тяжкості вчиненого злочину) та

6) принцип економії кримінальної репресії (законодавець із загальної маси протиправних діянь до сфери кримінально карних відносить лише ті з них, котрі мають високу ступінь суспільної небезпеки, грубо порушують публічні або приватні права та інтереси, спричиняють таким правам та інтересам істотну шкоду або створюють реальну можливість заподіяння такої шкоди, напр. ст.7-1 тяжкі злочини, ст.24, 25 особливо тяжкі злочини, залежно від тяжкості злочинів визначається міра покарання у санкції кримінально-правової норми).

Водночас в основу застосування кримінального закону як такого покладена однакова загальна міра відповідальності. Це означає, що єдиною підставою відповідальності для всіх, хто вчинив злочин, є наявність у такому діянні складу конкретного злочину, описаного в законі.


Читайте також:

 1. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 2. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 5. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 6. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 7. Адміністративне право як галузь права
 8. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 9. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 10. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 11. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 12. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єднання підприємств | Принцип законності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.