Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідаль­ність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Товариство з обмеженою відповідальністю є статутним това­риством, установчими документами якого є статут та установчий договір.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідаль­ністю, крім відомостей, визначених для всіх господарських това­риств, повинні містити відомості про розмір внеску кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення внесків.

Особливістю товариства з обмеженою відповідальністю є на­явність статутного капіталу (статутного фонду), розмір якого по­винен бути не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заро­бітним платам, на основі ставки мінімальної заробітної плата, що діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальні­стю.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальні­стю кожний з учасників зобов'язаний внести в статутний фонд не менше ЗО відсотків зазначеного в установчих документах внеску. Внесення в статутний фонд грошей підтверджується документа­ми, виданими банківською установою.

Учасник зобов'язаний повністю внести свій внесок не пізніше року після реєстрації товариства. У випадку невиконання цього зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час простро­чення 10 відсотків річних з недовнесеної суми.

Учасники товариства, які повністю сплатили свої внески, не­суть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх внесків.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників мо­жуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учас­ник має право в будь-який час замінити свого представника в зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учас­ники мають кількість голосів, пропорційну розмірові їх частини в статутному фонді. Збори учасників товариства обирають голову товариства.

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідаль­ністю належать:

• визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

• внесення змін у статут товариства;

• встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

• вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

• виключення учасника із товариства;

• обрання і відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;

• затвердження річних результатів діяльності товариства, вклю­чаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, термінів та порядку виплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;

• створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів і положень.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них при­сутні учасники (представники учасників), які володіють у сукуп­ності більше ніж 60 відсотками голосів, а з питань, що вимагають одноголосності, — всі учасники.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликають не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачене установчими документами.

Виконавчим органом товариства з обмеженою відповідаль­ністю є колегіальний або одноосібний директор. Дирекцію очо­лює генеральний директор, а членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Дирекція вирішує всі питання діяльності товариства, за винят­ком тих, котрі належать до виняткової компетенції зборів учасників.

Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень дирекції. Дирекція підзвітна зборам учасни­ків і організує виконання їх рішень Контроль за діяльністю дирекції товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізій­ною комісією, що створюється зборами учасників товариства з їх числа, у кількості, передбаченій установчими документами, але не менше трьох осіб.

Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів і балан­сів. Без висновку ревізійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповіда­льність у визначеному установчими документами однаково крат­ному розмірі до вкладу кожного з учасників.

У цьому і полягає основна особливість організаційно-правової форми таких об'єднань. Граничний розмір відповідальності учас­ників також передбачається в установчих документах.

За своїм правовим статусом це товариство дуже схоже на товариство з обмеженою відповідальністю. Воно також має статутний капітал, розподілений на частки певних розмірів. Подібна в цих товариствах і структура управління. При створенні товариства з додатковою відповідальністю, підготовці установчих документів варто дотримуватися того ж порядку, що встановлений для ство­рення товариства з обмеженою відповідальністю.

Відмінність між цими двома видами товариств полягає в такому. Для товариств із додатковою відповідальністю законодавство вста­новлює підвищену відповідальність учасників. Так, у товаристві з додатковою відповідальністю учасники при недостатності майна товариства для погашення його боргу перед кредиторами і за за­гальними зобов'язаннями відповідають у розмірі, що перевищує їх внески в статутний капітал.


Читайте також:

 1. Автономія у поєднанні з відповідальністю.
 2. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 3. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 4. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 5. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 6. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 8. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
 9. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 10. Акціонерний капітал і акціонерні товариства
 11. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 12. Акціонерні товариства як механізм трансформації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правовий статус акціонерного товариства | Повне товариство. Командитне товариство

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.