Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Правовідносини з капітального будівництва

Правовідносини з капітального будівництва(будівельні право­відносини) - це врегульовані правом господарські відносини з ор­ганізації, управління та безпосереднього здійснення капітального будівництва.

Ці правовідносини є комплексними, що зумовлено складністю господарської діяльності в галузі капітального будівництва. Ком­плексність будівельних правовідносин полягає в тому, що вони включають:

1. підрядні відносини щодо здійснення і виробництва вишукувальних і проектних робіт;

2. відносини щодо будівельних підрядів;

3. відносини щодо будівельних поставок;

4. відносини щодо надання послуг, пов'язаних з капітальнимбудівництвом.

Комплексність правовідносин з капітального будівництва пе­редбачає наявність у них основної діяльності, що регулюється правом. Це проектна і будівельна діяльність (проектні та будівель­ні підряди). Матеріальний зміст цих правовідносин полягає у ви­конанні і здачі організацією-підрядчиком замовленої роботи, а та­кож прийняття та оплата її замовником.

Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майново-організаційних відносин. їх пред­метом є специфічний товар - проектна і будівельна продукція, що зазвичай виробляється та передається замовникові на платній осно­ві. Проектний підрядник виробляє визначені (замовлені) замовни­ком проектно-вишукувальні роботи, кінцевим результатом яких є проектна продукція. Замовник приймає і оплачує цей товар.

Будівельний підрядник виконує визначені (замовлені) замов­ником будівельні роботи, кінцевим результатом яких є закінчений будівництвом, тобто готовий до експлуатації, об'єкт.

Господарські правовідносини з капітального будівництва(у разі застосування підрядного способу) - це комплексні майново-організа­ційні правовідносини, змістом яких є організація, виробництво і зда­ча організацією-підрядником визначених (замовлених) замовником проектно-вишукувальних та/або будівельних і пов'язаних з ними ро­біт, приймання та оплата їх замовником, введення в дію закінченого будівництвом об'єкта.

Суб 'єкти правовідносин з капітального будівництва- це осо­би, які володіють сукупністю господарських прав і обов'язків, не­обхідних для організації та безпосереднього здійснення будівель­них та пов'язаних з ними робіт (проектних, вишукувальних, мон­тажно-налагоджувальних та ін.). До них належать:

господарські організації, предметом діяльності яких є вико­нання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт; ними можуть бути як підприємства, так і складні утворення - господарські об'єднання(в т. ч. державні будівельні корпорації «Укрбуд», «Укрбудматеріали» та ін., Українська кооперативно-дер­жавна корпорація по агропромисловому будівництву «Украгропром-буд»), холдингові компанії (наприклад, х/к «Київміськбуд»);

підрозділи господарських організацій, що спеціалізуються на капітальному будівництві (управління, департаменти капітального будівництва); вони виступають як суб'єкти внутрішньо-господарсь­ких відносин, а у разі наявності відповідних повноважень, закріп­лених у Положенні про такі підрозділи,- і у зовнішніх відносинах від імені організації, до структури якої входять;

підприємці-громадяни(індивідуальні підприємці, які здійс­нюють господарську діяльність з капітального будівництва, маючи статус офіційно зареєстрованого підприємця і відповідні ліцензії на виконання тих видів діяльності в сфері будівництва, які потре­бують спеціального дозволу - ліцензії);

держава, яка діє в особі:

а) вищих органів державної виконавчої влади (як замовник що­до особливо важливих та великих за вартістю об'єктів, що мають загальнодержавне значення, виступає Кабінет Міністрів України);

б)спеціально уповноваженого органу у сфері капітального бу­дівництва — Державний комітет України з будівництва та архі­тектури, який відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725, здійснює державне регулювання в сфері капітального будівництва шляхом: виданнядержавних будівельних норм і правил, державних стандартів; за­безпечення через систему відповідних органів державної експерти­зи інвестиційних проектів будівництва (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 483 «Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та про­ведення їх комплексної державної експертизи»), ліцензування буді­вельних і пов'язаних з ними робіт, сертифікацію будівельної проду­ кції, забезпечує здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за якістю будівельних робіт (покладається на Держархбуд-інспекцію, що входить до складу Держкомітету та діє відповідно до Положення про архітектурно-будівельний контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225) та виконує інші повноваження у сфері капітального будівництва;

в)галузевих та інших органів державного управління (госпо­дарських міністерств, відомств, державних господарських об'єднань і державних холдингових компаній);

г)державних будівельних корпорацій («Укрбуд», «Укрбудматеріали», «Укртрансбуд», «Укрмонтажспецбуд», «Укрметротунель-буд» та ін.), які виконують складні функції: (1) власника майна що­до державних підприємств - учасників корпорації та (2) забезпе­чення координації діяльності підприємств-учасників корпорації та організації виконання ними будівельних та пов'язаних з ними робіт;

ґ)місцевих державних адміністрацій, до складу яких входять управління з капітального будівництва (діють на підставі Типового по­ложення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1401);

- органи місцевого самоврядуванняв особі відповідних рад на­родних депутатів, їх виконкомів, управлінь капітального будівни­цтва виконкомів.

Учасниками правовідносин з капітального будівництва також є (можуть бути) суб'єкти господарювання та негосподарські органі­зації, які мають потребу у виконанні будівельних і пов'язаних з ни­ми робіт, а також громадяни - як споживачі будівельної продукції.

Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть виконувати різні функції і залежно від цього отримувати відповід­не найменування.

Інвестор- це суб'єкт інвестиційної діяльності в сфері капіталь­ного будівництва, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в об'єкти інвесту­вання, що належать до основних фондів.

Замовник - це суб'єкт інвестиційної діяльності в галузі капіта­льного будівництва, що замовляє у підрядника виконання проект-но-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт. У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноважена ним особа, в т. ч. консалтингова та/або інжинірингова організація, що спеціалізується на будівництві.

Підрядник - організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних засадах за плату підряджається виконувати на замов­лення замовника проектно-вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними роботи.

Виконання будівельних робіт (незалежно від способу капіталь­ного будівництва) потребує ліцензування, що здійснюється з ме­тою забезпечення публічних інтересів відповідно до встановлених вимог (насамперед, щодо їх якості, безпеки, довговічності будівель та споруд).

Відповідно до Закону «Про ліцензування певних видів госпо­дарської діяльності» (пункт 30 ст. 9) у сфері будівництва підляга­ють ліцензуванню вишукувальні та проектні роботи для будівни­цтва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

Зазначені роботи конкретизовані в Ліцензійних умовах прова­дження будівельної діяльності, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001 р. Так, згі­дно із додатком до пункту 1.3 Ліцензійних умов, підлягають ліцен­зуванню такі види робіт у сфері будівництва:

• інженерні вишукування;

• інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні вишу­кування, еколого-геологічні вишукування та складання звіту;

• проектні роботи;

• розроблення містобудівної документації;

• архітектурне та будівельне проектування, в т. ч.:

• конструювання несучих конструкцій;

• проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

• розроблення спеціальних розділів проектів;

• технологічне проектування об'єктів;

• зведення несучих те огороджуючих конструкцій будівель і спо­руд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, у т. ч.:

• зведення несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд;

• монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;

• монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і за­собів вимірювання;

• захист конструкцій, устаткування та мереж;

• будівництво транспортних мереж;

• монтаж технологічного устаткування.

Ліцензування будівельної діяльності здійснюють Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севас­топольська міські державні адміністрації (п. 9-1 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра­їни від 14 листопада 2000 р. № 1698).

 


Читайте також:

 1. Адміністративні правовідносини
 2. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 3. Банківські правовідносини
 4. Банківські правовідносини мають такі самі характерні риси, що властиві усім видам правовідносин, але в них є і свої специфічні ознаки.
 5. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 6. Бюджетні правовідносини: об’єкти, суб’єкти, норми бюджетного права
 7. Вибір площадки для будівництва.
 8. Вимоги до будівництва об’єктів і спорудження комунально – енергетичних мереж
 9. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва
 10. Горизонтальні банківські правовідносини виникають між комерційними банками та їхніми клієнтами з приводу банківського обслуговування.
 11. Господарські правовідносини та господарське законодавство і право.
 12. Господарські правовідносини, їх види та ознаки
Переглядів: 496

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Способи та стадії капітального будівництва | Будівельне законодавство

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.066 сек.