Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Нормативні та регулюючі документи

Лекція № 22

«Основи бухгалтерської (фінансової) звітності»

План

1. Сутність бухгалтерської звітності.

2. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення.

1. Закон України "Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

— П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

— П(С)БО 2 "Баланс";

— П(С)БО 3 "3віт про фінансові результати";

— ПС)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

— П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

— П(С)БО 6 "Виправлення помилок i зміни у фінансових звітах";

— П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність";

— П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419.

 

Сутність бухгалтерської звітності

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержанні інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Звітність — це система узагальнених i взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку i складання фінансової звітності визначені Законом України "Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні", а також прийнятимивідповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерськазвітністьскладається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Метою ведення бухгалтерського обліку i складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

1) підприємство(назву, організаційно-правову форму, місцезнаходження, короткий опис діяльності; назва органу управління, якому підпорядковується підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії);

2) дату звітності або звітного періоду.Якщо період, за який складено фiнaнcoвий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого Положенням (стандартом), то причини i наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності;

3) валюту звітності й одиницю виміру.Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкрити причини цього i методи, які були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;

4) облікову політику підприємства i її зміни(тобто принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності);

5) іншу інформацію,розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління i контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання i фінансові результати діяльності. Показники звітності повинні бути об'єктивними,обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку i підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання i подання звітності — невід’ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна складатися i подаватися відповідним органам в строки, встановлені нормативними актами, які забезпечують ефективне її використання для управління i контролю.

Вимога повноти звітностіозначає повне висвітлення всіх напрямів діяльності підприємства. Проте звітність має містити тільки корисну інформацію, без зайвої деталізації. Зайва деталізація ускладнює складання звітності й аналіз її показників, використання в управлінні. Тому державним i громадським органам забороняється вимагати, а підпорядкованим господарствам подавати звітність за незатвердженими формами.

Звітність має бути простою, зрозумілою i загальнодоступною для всіх заінтересованих користувачів інформації.

Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Річна звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності i суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства включає:

1. Баланс підприємства (форма № 1);

2. Звіт про фінансові результати (форма № 2);

3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

4. Звіт про власний капітал (форма № 4).

Для суб'єктів малого підприємництва i представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними Положеннями (стандартами) встановлена скорочена за показникамифінансова звітність у складі Балансу підприємства i Звіту про фінансові результати.

Квартальна звітність складається зростаючим підсумком з початку року у складі Балансу i Звіту про фінансові результати.

Звітність підприємств складається станом на кінець останнього дня звітного періоду — кварталу або року. Перший звітний період заново створеного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, яке ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансової звітності про власні господарські операції, складають i подають консолідовану фінансову звітність. При цьому під дочірніми розуміють підприємства, що є юридичними особами, але над якими здійснюється постійне право на визначення стратегічної політики з питань поточної, інвестиційної та фінансової діяльності з боку материнського підприємства.

Форми фінансової звітності i порядок їх заповнення встановлюється: для підприємств (крім банків i бюджетних установ) – Міністерством фінансів України за погодженням з Держкомстатом України; для банків — Національним банком України; бюджетних установ, органів Державного казначейства по виконанню бюджетів всіх рівнів та кошторисів витрат – Державним казначейством України.

Заповнюються форми звітності в тисячах гривень з одним десятковим знаком, а зведені звіти (до яких включено дані звітів двох i більше юридичних осіб) — в тисячах гривень.

Однією із важливих вимог, що ставляться до звітності підприємств i організацій всіх форм власності, є повнота i достовірність показників. Тому до початку складання звітності проводиться значна підготовча робота.Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, і завершити облікові записи: уточнити розподіл витрат i доходів між суміжними звітними періодами; перевірити стан розрахунків i списати у встановленому порядку нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій минули строки задавнення позову; розподілити витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню; визначити фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої продукції (робіт, послуг); визначити i списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та позареалізаційних операцій; списати (при складанні річного звіту) використаний протягом року прибуток.

Після цього перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного й аналітичного обліку i роблять виправні записи для усунення виявлених помилок (якщо вони мали місце).

Перед складанням річного звіту обов'язково проводять повнуінвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами i кредиторами i відображають її результати в обліку. Суми статей балансу по розрахунках з фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути погоджені з ними i відрегульовані. За діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити в максимально наближені до складання річного звіту строки (з 1 жовтня до 1 січчня). Отже, якісна відмінність між квартальним i річним балансом полягає у тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річного балансу обов'язково підтверджуються результатами інвентаризації, що забезпечує їх достовірність.

Баланс та інші форми звітності підписуються керівником підприємства i головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби, — керівником спеціалізованої організації або спеціалістом, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку i складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних показників.

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам (на їх вимогу);

— власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено законом;

— органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства. Строки подання фінансової звітності встановлюються Кабінетом Miністрів України.

Фінансова звітність не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні i фондові біржі, кредитні спілки, недержавні фонди, стpaxoві компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 липня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність i консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік i звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Відповідні органи при перевірці поданої на їх адресу звітності встановлюють правильність оформлення звіту i звітних даних; наявність всіх звітних форм; взаємозв'язок i погодженість між окремими показниками.

Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформляється актом (висновком), у якому дається також оцінка діяльності підприємства та пропозиції щодо підвищення ефективності його діяльності.

Виправлення показників, що відносяться до звітного періоду i які зумовлюють зміни окремих облікових записів підприємства, називається реформацією.

 

Перевір свої знання:

1. Дайте визначення фінансової звітності.

2. Вимоги, що ставляться до фінансової звітності.

3. Склад фінансової звітності.

4. Якими державними органами встановлюються форми фінансової звітності і порядок їх заповнення?

5. Яким органам подається квартальна і річна фінансова звітність?

 


Читайте також:

 1. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 2. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 3. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 4. Виконавчі пристрої. Регулюючі органи. Виконавчі механізми. Гідравлічні виконавчі механізми.
 5. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Документи, що посвідчують права на земельні ділянки.
 6. Випишіть програмні документи укр. політичного товариства, що існувало у Києві наприкінці 19 ст.
 7. Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.
 8. Всі перераховані вище документи відносяться до управлінських, або ОРД.
 9. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 10. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ОСВІТИ
 11. ДЕЯКІ МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
 12. ДЕЯКІ МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
Переглядів: 625

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
УПАКОВКА ГОТОВИХ ВИДАНЬ | База оподаткування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.