Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Системе нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони

Нормативно-правове регулювання господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах, управління ВЕЗ та особ­ливості правового статусу суб'єктів ВЕЗ свідчать про спеціальний правовоий режим ВЕЗ, що визначається законодавством про ВЕЗ. Система останнього складається із загальної частини (містить нор­мативно-правові акти, в яких зафіксовані загальні для всіх ВЕЗ положення) та спеціальної частини, до якої входять акти законо­давства про окремі/конкретні ВЕЗ. Відтак, систему законодавства про ВЕЗ становлять:

Конституція України від 28 червня 1996 p., зокрема положен­ня щодо встановлення виключно законами України порядку ство­рення та функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний та міграційний режим, відмінний від загаль­ного (ст. 92);

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p., який містить окрему главу — гл. 39 «Спеціальні (вільні) економічні зони»: ст. 401 визначає поняття ВЕЗ та мету їх створення; ст. 402 — містить основ­ні положення щодо території та статусу ВЕЗ; ст. 403 - визначає ти­пи ВЕЗ; ст. 404 - закріплює основні гарантії для суб'єктів господа­рювання ВЕЗ; ст. 405 - містить положення щодо законодавства, яке діє на території конкретної ВЕЗ; ст. 418 - гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарю­вання (в т. ч. від незаконного обмеження прав);

Митний кодекс України від 11 липня 2002 p., зокрема положен­ня щодо встановлення митного кордону і меж спеціальних митних зон, які не збігаються з державним кордоном України;

Закон України від 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (далі — Зага­льний Закон): визначає порядок створення і ліквідації ВЕЗ, меха­нізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на те­риторії України, загальні правові й економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органа­ми державної виконавчої влади та іншими органами;

РозпорядженняПрезидента України від 16 січня 2002 р. «Про Комісію з перевірки додержання законодавства про здійснення імпортних операцій суб'єктами спеціальних (вільних) економічних зон та суб'єктами пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

· від 14.03.1994 р. № 167 «Про Концепцію створення спеціаль­них (вільних) економічних зон в Україні»;

· від 5 липня 1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового дого­вору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні»;

· від 24 вересня 1999 р. № 1756 «Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і тери­торій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності»;

· від 28 лютого 2001 р. № 184 «Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності»;

· від 15 травня 2003 р. № 704 «Про внесення змін до Типово­го договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) еконо­мічній зоні».

Відомчі нормативно-правові акти, вт. ч.:

• Наказ Міністерства економіки України, державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міні­стерства фінансів України від 20 вересня 1999 р. № 114/600/496/221 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та функціо­нування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріо­ритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності»;

• Наказ Міністерства економіки України та Міністерства фі­нансів України від 14 березня 2000 р. № 28/51 «Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економіч­ної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на те­риторіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і поря­док їх застосування»;

• Наказ Державної митної служби України від 19 жовтня 2000 р.№ 579 «Про затвердження Порядку прийняття Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (віль­них) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим)» та ін.

Спеціальна частина законодавства про ВЕЗ містить нормативно-правові акти різної юридичної сили щодо конкретних ВЕЗ, у т. ч.: Закони України:

· від 15 лютого 1995 р. «Про статус гірських населених пунк­тів в Україні»;

· від 16 травня 1995 р. «Про виключну (морську) економічнузону України»;

· від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальні режими інвестиційної діяльності в Донецькій області»;

· від 15 січня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Яворів»;

· від 18 березня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону ту­ристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»;

· від 3 червня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону«Славутич»;

· від 15 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної ді­яльності на території пріоритетного розвитку в Луганській області»;

· від 16 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційноїта інноваційної діяльності технологічних парків»;

· від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Рені»;

· від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговель­ного порту»;

· від 13 липня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв»;

· від 21 грудня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальній економічній зоні «Порт Крим» в Автономній Республіки Крим»;

· від 22 березня 2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття»;

· від 5 квітня 2001 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області»;

· від 11 липня 2001 р. «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

· від 18 листопада 2003 р. «Про спеціальний режим інвести­ційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігів­ській області» та ін.

Укази Президента України (приймалися протягом дії перехі­дних положень Конституції України і були чинними до прийнят­тя спеціальних законів про відповідну ВЕЗ; наприклад, укази: від 30 червня 1995 р. «Про Швнічнокримську експериментальну економічну зону «Сиваш»; від 18 червня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області»; від 18 червня 1998 р. «Про спеціальну еко­номічну зону «Славутич»; від 9 грудня 1998 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» та ін.

Постанови Кабінету Міністрів України:

· від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим»;

· від 7 червня 1999 р. № 982 «Про порядок затвердження і ре­єстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спе­ціальної економічної зони «Яворів»;

· від 18 червня 1999 р. № 1065 «Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритет­ного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціа­льний режим інвестиційної діяльності, та порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціаль­них економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області»;

· від 9 серпня 1999 р. № 1441 «Про спеціальну економічну зо­ну туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»;

· від 7 жовтня 1999 р. № 1860 «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спе­ціальної економічної зони «Славутич»;

· від 27 серпня 2000 р. № 1345 «Про спеціальну (вільну) еко­номічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту»;

· від 4 жовтня 2000 р. № 1507 «Про порядок розгляду і затвер­дження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спе­ціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу «Курор­тополіс Трускавець»;

· від 28 грудня 2000 р. № 1901 «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» та ін.

Відомчі нормативно-правові акти:

· Наказ Державної податкової адміністрації України від 31 бе­резня 1999 р. № 162 «Про затвердження Порядку визначення при­бутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони «Яворів», та складання відокремлено­го балансу фінансово-господарської діяльності»;

· Наказ Державної податкової адміністрації України від 7 чер­вня 1999 р. № 290 «Про затвердження Порядку обчислення при­бутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єкта­ми спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу«Курортополіс Трускавець», та складання відокремленого балансуфінансово-господарської діяльності»;

· Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 трав­ня 2000 р. № 266 «Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони «Рені», одержаного від ре­алізації інвестиційного проекту» та ін.

 


Читайте також:

 1. V. Економічні цикли.
 2. А. Видання прав актів управління
 3. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 4. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 5. Акціонерна власність в економічній системі
 6. Античний Рим: економічні причини розвитку і занепаду
 7. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 8. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 9. Блага поділяють на економічні та неекономічні.
 10. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 11. Види договорів і контрактів. Розподіл функцій учасників проекту
 12. Види друку. Глибокий, офсетний, високий та спеціальні види друку
Переглядів: 619

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон | Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.