Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сертифікація архітекторів та ліцензування проектних організацій

Особливості статусу проектувальника та його участь в містобудівній діяльності.

Лекція 6. Проектування як фундаментальний етап містобудівної діяльності

6.1. Особливості статусу проектувальника та його участь в містобудівній діяльності.

6.1.1. Сертифікація архітекторів та ліцензування проектних організацій

6.1.2. Особливості застосування законодавства про авторське право в містобудівній діяльності.

6.2. Проектна документація - порядок розроблення. Поняття. Склад.

6.3. Експертиза проектів будівництва.Категорії складності об’єктів містобудування.

6.3.1. Будівельний паспорт. Поняття. Випадки та процедура оформлення.

6.3.2. Архітектурно-містобудівні ради

6.4. Вихідні дані для проектування. Містобудівні умови та обмеження земельної ділянки та процедура їх отримання.

6.5. Технічні умови на будівництво.

 

Проектувальник - це юридична або фізична особа - суб'єкт господарської діяльності незалежно від форм власності, які мають ліцензію на цей вид діяльності згідно із законодавством, які отримали ліцензію на право розробки проектної документації або її окремих розділів.

Крім ліцензування, діяльність проектувальників підлягає обов'язковій сертифікації, з метою мінімізації потенційних будівельних ризиків. Згідно ст.7 Закона України Про архітектурну діяльність Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Порядок ліцензування визначається Кабінетом Міністрів України.

Органом ліцензування є орган державного архітектурно-будівельного контролю.

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» 554-2011-п) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури.

Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.

Саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування рішення про надання (делегування) таких повноважень в офіційному виданні, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури.

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

- здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації,

- мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;

- не здобули вищої освіти за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.

Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- засвідчені в установленому порядку копії документів:

про освіту;

про трудову діяльність та стаж;

про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.

Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

- невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;

- непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту;

- виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

- Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.

Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.

Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури.

 

6.1.2. Особливості застосування законодавства про авторське право в містобудівній діяльності.

ü Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури

Відносини, що виникають під час створення і використання об'єктів архітектури як об'єктів авторського права, регулюються Цивільним кодексом України (435-15), Законом України "Про авторське право і суміжні права" (3792-12),Законом "Про архітектурну діяльність" та іншими законодавчими актами України.

Об'єктамиавторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури.

Особа (особи), творчою працею якої (яких) створено об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, вважається автором (співавторами) цих об'єктів.

Співавторами не можуть бути особи, які подають автору об'єкта архітектури технічну, консультаційну чи організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію проектування і будівництва, контроль за виконанням зазначених робіт.

ü Майнові права на об'єкт архітектури

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Істотною умовою договору про створення твору містобудування є правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію з планування територій після передачі її замовнику.

Обов'язкові умови договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права визначаються ЦК України та Законом України "Про авторське право і суміжні права"

Автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Використання проекту т для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором, згідно з яким створено проект.

Повторне використання такого проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської винагороди.

Автор об'єкта архітектури як об'єкта авторського права має право на одержання у встановленому законодавством порядку авторської винагороди за його створення і використання.

ü Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені ЦК,Законом України "Про авторське право і суміжні права"та зокрема:

- право фотографувати,здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом;

- право вимагати визнання свого авторства (співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо.

Особисті немайнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права належать його автору (співавторам) незалежно від умов договору (контракту) між автором та замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює.

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Автоматизація проектних робіт
 4. Адаптивні організаційні структури управління.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 7. АКЦІОНЕРНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВ
 8. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 9. Альтернативні парадигми організаційного процесу
 10. Аналіз організаційних структур управління.
 11. Аналіз проектних ризиків.
 12. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Створення індустріальних парків в Україні: проблеми, перспективи, законодавчі ініціативи. | Експертиза проектів будівництва. Категорії складності об’єктів містобудування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.