Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ III) — ПРЯМИЙ МЕТОД

 

 

Статті Код рядка Вплив зміни:
надходження (+) видаток (-)
Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:      
Надходження власного капіталу + х
Отримані позики + х
Інші надходження + х
Погашення позик х -
Сплачені дивіденди х -
Інші платежі х -
    =
Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розраховується)    
Рух коштів від надзвичайних подій + -
• надходження, видаток   + -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (розраховується) + -

 

 

Звіт про рух грошових коштів складається за звітний період (графи 3 і 4), але для порівняння даних і проведення аналізу в ньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графи 5 і 6). Графа 5 і 6 заповнюється за даними аналогічного Звіту, скла­деного за попередній рік за даними граф 3 і 4.

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів визначено П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

При заповненні цього звіту слід пам'ятати, що якщо рух гро­шових коштів у результаті однієї операції включає суми, які на­лежать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окре­мо у складі відповідних видів діяльності.

Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгор­нуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в ре­зультаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Заповнення І розділу «Рух коштів у результаті операційної ді­яльності» за непрямим методом починається з коригування при­бутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на гос­подарські операції, при здійсненні яких не має необхідності у грошових коштах:

· на суму нарахованої амортизації активів;

· на суму змін забезпечень зобов’язань;

· на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;

· на збиток (прибуток) від операційної діяльності;

· на витрати на сплату відсотків;

Після цього визначається прибуток (збиток) від операційної ді­яльності до зміни в чистих оборотних активах, на який впливають:

· суми змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгова­ності, пов'язаної з операційною діяльністю протягом звітного періоду;

· на суми змін витрат і доходів майбутніх періодів.

Таблиця 4

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (форма № 3)

 

Стаття Код рядка Зміст статті
1 2 3
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Відображається прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у ф. 2 «Звіт про фінансові результати», відповідно р. 170 або р. 175
Амортизація необорот­них активів Відображається сума амортизації з матеріальних і нематеріальних активів, яка нарахована за звітний період. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 2, розділ II р. 260 «Амортизація» або за кредитом pax. 13
Збільшення (зменшення) забезпечень 030* Відображається сума збільшення або зменшення забезпечень наступних витрат і платежів, ли­ше в частині операційної діяльності (збільшення — надходження, а зменшення — видаток). Цей рядок заповнюється за даними Балансу ф. № 1, рядки 400-420 графи 4 мінус графа 3, при умові, що у звітному періоді не було створено забезпечень для інвестиційної та фінансової дія­льності.
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсо­вих різниць 040* Суми курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті» (збитки — надходження, прибуток — видаток). У графі 3 рядок 040 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок пере­рахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ І, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебе­товим оборотом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» і субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці». У графі 4 рядок 040 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, внаслідок перерахунку гро­шових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз­діл І), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці», р. 060. (ф. № 2, розділ І)., ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці».
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050* Відображається сума збитку у графі 3 «надходження», а прибутку «видаток» (графа 4) від во­лодіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо), а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної і фінансової діяльності (без урахування на сплату відсотків). Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 2 і співставити суму рядків 110, 120, 130 мінус сума рядків 150, 160 за винятком збитку (прибутку) від нереалізованих курсових різниць, які уже відображені в р. 040 ф. № 3; витрат на сплату відсотків, які будуть відображені в р. 060 ф. № 3; доходів від отриманих відсотків, які будуть відображені в р. 210 ф. № 3; від суми дивідендів, які будуть відображені в р. 220 ф. № 3.
Витрати на відсотки Сума витрат по відсотках, нарахованих протягом звітного періоду за користування кредитами і позичками (надходження). Цей рядок (графа 3) заповнюється за кредитовим оборотом субра­хунку 951 «Відсотки за кредит» і контролюється з ф. № 2, р. 140, графа 3.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих обо­ротних активах Розраховується за даними рядків 010—060; (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 ± р. 050 + р. 060)
Зменшення (збільшен­ня) оборотних активів У графі 3 «Надходження» відображається зменшення, у графі 4 «Видаток» збільшення за стат­тями оборотних активів, відображених у розділі II активу Балансу, крім статей — «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних обо­ротних активів, (вибірково), що відбулися протягом звітного періоду. При цьому не врахову­ються зміни у складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної ді­яльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зараху­вання кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток. Зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 і вирахувати відхилення да­них графи 4 мінус графа 3 за рядками 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 250 за винятком рядків 190, 220, 230, 240 та 250 (вибутково): · зміни заборгованості держави по податку на прибуток, яка відображена у складі статті «Де­біторська заборгованість за розрахунками із бюджетом (із р. 170); · зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборго­ваності перед бюджетом за податком на прибуток; · зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю (із р. 180); · зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з ви­плати дивідендів; · зміни дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи майнові комплекси, що відображена у складі статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» (із р. 220); · погашення дебіторської заборгованості необоротними активами; · зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних засобів (капіталь­ного характеру); · зміна оборотних активів внаслідок виправлення помилок минулих періодів. Зміна оборотних активів показується одним числом у відповідній графі,або в гр. 3 «Над­ходження» або гр. 4 «Видаток».
Зменшення (збільшен­ня) витрат майбутніх періодів У графі «Надходження» відображається зменшення, а у графі «Видаток» — збільшення сум, які відбулися у складі витрат майбутніх періодів протягом звітного періоду. Для заповнення цього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 р. 270 та розрахувати відхилення графи 4 мінус графа 3.
Збільшення (зменшен­ня) поточних зобов'я­зань У графі «Надходження» показується збільшення, а у графі «Видаток» — зменшення за стаття­ми IV розділу пасиву Балансу, (крім статей — «Короткострокові кредити банків», «Поточна за­боргованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками», сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операцій­ною діяльністю, які визначаються шляхом вибірки з аналітичного обліку. Потрібно також ви­ключити зміни у зобов'язаннях, які є наслідком не грошових операцій інвестиційної та фінан­сової діяльності, наприклад погашення поточних зобов'язань за сировину, з передаванням основних засобів, акцій; зарахування внесків до статутного капіталу або внаслідок виправлення помилок у зобов'язаннях за минулі роки. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зміна су­ми зобов'язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов'язань за іншими плате­жами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток. Для заповнення цього рядка необхідно використати ф.№ 1 і врахувати відхилення даних графи 4 мінус графа 3 за рядками 520,530,540,550,560,570,580,600,610 за винятком рядків 500, 510, 590 та: · зміни зобов'язань з податку на прибуток; · погашення зобов'язань з податку на прибуток; · збільшення зобов'язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди; · зміни зобов'язань за відсотками; · зміни суми авансів одержаних, що не пов'язані з операційною діяльністю; · погашення зобов'язань необоротними активами; · погашення зобов'язань викупленими власними акціями; · зміни заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, май­нових комплексів; · зміни заборгованості, що пов'язана з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) осно­вних засобів; · зміни поточних зобов'язань внаслідок виправлення помилок минулих років
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх пері­одів У графі 3 «Надходження» показується збільшення, а у графі 4 «Видаток» — зменшення сум, які відбулися у складі доходів майбутніх періодів. Для заповнення цього рядка необхідно ви­користати Баланс ф. № і р. 630 і вирахувати відхилення графи 4 мінус графа 3
Грошові кошти від операційної діяльності Розраховується як різниця між сумами надходжень та видатків за даними ф. № 3 рядків 070— 110; (р. 070 ± р. 080 + р. 090 ± р. 100 ± р. 110).
Сплачені відсотки Відображають у графі «Видаток» суми грошових коштів, використаних для сплати відсотків за користування позиковим капіталом: облігаціями, фінансовою орендою. Суми визначаються за даними аналітичного обліку за дебетом субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсот­ками», в частині сплаченій грошовими коштами або вибірково за Балансом ф. № 1 р. 610 «Інші поточні зобов'язання», або за ф. № 2 р. 140 «Фінансові витрати»
Сплачені податки на прибуток Відображають у графі 4 «Видаток» суми грошових коштів, які використані для сплати податку на прибуток за умови, що вони не ототожнюються з фінансовою та інвестиційною діяльністю. Для заповнення цього рядка використовуються дані аналітичного обліку за дебетом субрахун­ку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибу­ток» (тільки в частині сплаченій грошовими коштами)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій Розраховується заданими рядків 120—140; (р. 120 — р. 130 - р. 140). Додатна різниця в графі 3, від'ємна — у графі 4
Рух коштів від надзви­чайних подій Відображаються відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності. Цей рядок заповнюється за даними аналітичного об­ліку до рахунків 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати» в частині сум, що відо­бражають надходження або видаток коштів пов'язаних із операційною діяльністю
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності Розраховується за даними рядків 150—160; (р. 150 ± р. 160)
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (в рядках 180 по 270 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)
Реалізація фінансових інвестицій У графі 3 «Надходження» відображають суми грошових надходжень, отриманих від продажу акцій інших підприємств, боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіва­ленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних ці­лей). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані:
 • зміни у статтях ф. № 1 Балансу 040, 045, 220, 210 за операціями, що пов'язані з рухом гро­шових коштів або
 • аналітичний облік за кредитом субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій», у частині прибутку, що пов'язаний з рухом грошових коштів
Реалізація необоротних активів У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від продажу основних засо­бів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінан­сових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати:
 • аналітичний облік за кредитом субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів», у частині, що пов'язана з рухом грошових коштів
Реалізація майнових комплексів Відображаються у графі 3 «Надходження» суми грошових коштів від продажу дочірніх підпри­ємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізова­ні у складі майнового комплексу). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані аналітичного обліку:
 • щодо руху грошових коштів, пов'язаних із реалізацією майнових комплексів або
 • кредит субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів», у частині, що пов'язана з рухом грошових коштів.
Отримані відсотки У графі 3 «Надходження» показуються суми надходження грошових коштів, отриманих у ви­гляді відсотків за позики надані іншим сторонам (інші, позики, здійснені фінансовою устано­вою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінан­сову оренду необоротних активів тощо. Цей рядок заповнюється за даними: · аналітичного обліку за кредитом субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» та дебетом рахунків грошових коштів.
Отримані дивіденди У графі «Надходження» показуються суми грошових надходжень дивідендів як результат при­дбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерсь­ких або торговельних цілей). Цей рядок заповнюється за кредитом рахунку 731 «Дивіденди одержані»
Інші надходження У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надхо­дження, ніж аванси та позики фінансової установи); надходження грошових коштів від ф'ючерсних та фордварних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які уклада­ються для основної діяльності або, коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження від інвестиційної діяльності, які не передбачені у вищезазначених статтях. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за кредитом субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій», в частині, що відноситься до інвестиційної діяльності.
Придбання фінансових інвестицій У графі 4 «Видаток» показуються суми виплачених грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань цінних паперів інших підприємств, а також часток участі у спільних під­приємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошо­вих коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей). Для запо­внення цього рядка необхідно використати обороти за дебетом рахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» та врахувати зміни в статтях Балансу ф. № 1 за рядками: 040, 045, 220, в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів
Придбання необорот­них активів У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачених при придбанні основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом субрахунку 972 «Собі­вартість реалізованих необоротних активів» та врахувати зміни за рядками Балансу ф. № 1: 011, 020, 031 в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів
Придбання майнових комплексів У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачені за придбані дочірні підпри­ємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнових комплексів). Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом субрахунку 973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» в частині, що пов'язане з рухом грошових коштів
Інші платежі У графі 4 «Видаток» показуються суми авансів виданих, крім авансів, пов'язаних з операцій­ною діяльністю та позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства, або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях. Для заповнення цього рядка необхідно викорис­тати оборот за дебетом рахунку 97 «Інші витрати» субрахунки 4-7
Чистий рух коштів до надзвичайних подій Розраховується за даними рядків 180—270 (р. 180 + р. 190 ± р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 - р. 240 - р. 250 - р. 260 - р. 270).
Рух коштів від надзви­чайних подій Відображаються суми надходжень або видатків коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в ході інвестиційної діяльності. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати дані ана­літичного обліку по pax. 75 і 99 в частині, що стосується руху грошових коштів від інвестицій­ної діяльності в результаті надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяль­ності Розраховується за даними рядків 280 і 290 (р. 280 ± р. 290)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (в рядках з 310 по 360 відображається реальне надходження або видаток грошових коштів)
Надходження власного капіталу У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» І розділ пасиву. Зміни видів власного капіталу (рядки 300, 310, 320, 360, 370, 590, в частині заборгованості учасників, пов'язаних з рухом грошових коштів)
Отримані позики У графі 3 «Надходження» показуються суми грошових коштів, одержаних у результаті утво­рення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також — інших видів короткостроко­вих і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 440, 450, 500 та дані аналітичного обліку за дебетом рахунків грошових коштів та кредитом pax. 50, 51, 52, 60.
Інші надходження У графі 3 «Надходження» відображаються інші надходження грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати обороти за де­бетом рахунків грошових коштів і визначити суми грошових надходжень, які відносяться до фінансової діяльності та не знайшли відображення в р. 310, 320 ф. № 3.
Погашення позик У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для погашення борго­вих зобов'язань, отриманих позик, випущених облігацій та інших видів короткострокових і дов­гострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 500, 510 і 590 (графа 4 мінус графа 3), в частині пов'язані з рухом грошових коштів від фінансової діяльності. Виплату грошових коштів для по­гашення боргових зобов'язань в іноземній валюті відображають з урахуванням змін валютного курсу, тобто у сумі фактичних виплат грошових коштів для погашення таких зобов'язань
Сплачені дивіденди У графі 4 «Видаток» відображаються суми дивідендів та податку на прибуток, утриманого з дивідендів, для сплати яких використані грошові кошти. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. Хе 1 р. 590 та аналітичний облік за дебетом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» та кредитом рахунків грошових коштів, тобто дивіденди, сплачені грошовими коштами або використати Звіт про власний капітал р. 140 «Виплати власникам»
Інші платежі У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для викуплення ра­ніше випущених власних акцій підприємства; виплати грошових коштів орендодавцю для по­гашення заборгованості за фінансовою орендою; повернення позик банку для працівників та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необ­хідно проаналізувати обороти за кредитом рахунків грошових коштів і виділити суми викорис­тання грошових коштів, що мають відношення до зазначеної фінансової діяльності
Чистий рух коштів до надзвичайних подій Розраховується за даними рядків 310—360; (р. 310 + р. 320+ р. 330-р. 340-р. 350-р. 360)
Рух коштів від надзви­чайних подій Відображаються надходження або видаток грошових коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. Заповнюється за даними аналітичного обліку за pax. 75 та pax. 99
Чистий рух коштів від фінансової діяльності Розраховується за даними рядків 370 і 380; (р. 370 ± р. 380)
Чистий рух коштів за звітний період Розраховується як алгебраїчна сума рядків 170 + 300 ± 390 або за ф. № 1 сумарне відхилення за рядками 230 і 240 (графа 4 мінус графа 3)
Залишок коштів на по­чаток року Заповнюється на підставі даних, наведених в р. 230 + р. 240 II розділу активу Балансу за дани­ми на початок року (графа 3)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів У графі 3 «Надходження» — прибутки, а у графі 4 «Видаток» — збитки сум залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. По графі 3 форми № 3 рядок 420 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, при перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз­діл І), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом до субрахунку 744 «Дохід від не-операційної курсової різниці», а також по р. 060 р. І ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці». У графі 4 ф. № 3 рядок 420 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перера­хунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ І, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебетовим оборотом за субрахунком 974 «Втрати від не операційних курсових різниць» і субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» Для заповнення цього рядка використовують данні із рядка 040 Звіту про рух грошових коштів та записують прибуток у графу «Надходження», а збиток у графу «Видаток»
Залишок коштів на кінець року Розраховується як рядок р. 410 ± р. 400 ± р. 420; Розрахована сума повинна дорівнювати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (р. 230 + р. 240), II розділу активу Балансу (графа 4)

 

Таблиця 5

 

Стаття Код За звітний період За попередній період
Надход-ження Видаток Надход-ження Видаток
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 2558,6 - 2362,0 -
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 878,8 X 734,0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 30,3 - 1,0 -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць - - - -
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 498,1 77,7 774,0 51,0
Витрати на сплату відсотків 213,3 X 226,0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 4101,4 - 4046,0 -
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів - 1521,7 - 386,0
витрат майбутніх періодів - 7,1 - 19,0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 351,1 - - 18,0
доходів майбутніх періодів - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 2923,7 - 3623,0 -
Сплачені:          
відсотки X 213,3 X 226,0
податки на прибуток X - X -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 2710,4 - 3397,0 -
Рух коштів від надзвичайних подій - 880,6 - 6,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності - 3391,0 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій - - - -
необоротних активів - X - X
майнових комплексів - - -  
Отримані:          
відсотки - X - X
дивіденди - X - X
Інші надходження - X - X
Придбання:          
фінансових інвестицій X - X 67,0
необоротних активів X 2024,0 X 3271,0
майнових комплексів X - X -
Інші платежі X - X 142,0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій - 2024,0 - 3480,0
Рух коштів від надзвичайних подій - - - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - 2024,0 - 3480,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу - X - X
Отримані позики 561,0 X 565,0 X
Інші надходження - X - X
Погашення позик X - X -
Сплачені дивіденди X 259,4 X 440,0
Інші платежі X - X -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 301,6 - 125,0 -
Рух коштів від надзвичайних подій - - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 301,6 - 125,0 -
Чистий рух коштів за звітний період 107,4 - 36,0 -
Залишок коштів на початок року 68,0 X 32,0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - - - -
Залишок коштів на кінець року 175,4 X 68,0 X

 

При заповненні цього Звіту слід пам'ятати, що показники, які характеризують перше слово статті (наприклад, рядок 010 — прибуток або рядок 050 — збиток, або рядок 080 — зменшення) наводять у графі 3 «Надходження», а відповідно друге слово у назві статті підказує, що сума відноситься до графи 4 «Видаток».

Інформаційне забезпечення для складання Звіту про рух гро­шових коштів наведено в табл. 4.

Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспро­можність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під по­стійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне складання Звіту про рух грошових коштів щоквартально.

Звіт про рух грошових коштів наведено у табл. 5.

 


Читайте також:

 1. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 2. Аналіз грошових активів підприємства
 3. Аналіз грошових активів підприємства.
 4. Аналіз грошових коштів
 5. Аналіз грошових коштів підприємства
 6. Аналіз оборотності оборотних коштів.
 7. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 10. Аналіз структури оборотних коштів
 11. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 12. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ II) — ПРЯМИЙ МЕТОД | Тема 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.