Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Класифікація операцій банків в іноземній валюті

Класифікація операцій банків в іноземній валюті є предметом дослідження в сучасній економічній літературі. Тео­ретично можна застосувати близько двох десятків різних ознак класифікації, як загальних для всіх банківських операцій, так і характерних лише для валютних операцій. Однак у своїй практи­чній діяльності уповноважені банки в Україні зобов'язані керува­тися тільки нормативно встановленими переліками видів валют­них операцій, визначених і дозволених НБУ.

Згідно з положенням «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій», затвердженим постановою Правління НБУ від 17 лип­ня 2001 р. № 275, комерційні банки можуть отримати ліцензію на здійснення таких видів операцій з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених бан­ках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних рин­ках.

Конкретизується даний перелік в інших нормативних докуме­нтах НБУ. Зокрема, в Інструкції «Про порядок відкриття та вико­ристання рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженій постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527, а також у Положенні про відкриття та функціонування кореспон­дентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гри­внях, затвердженому постановою Правління НБУ від 26 березня р. № 118 та в «Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні», затвердженій постановою Правління НБУ від 27 грудня 1999 р. №621.

Окремою і ще більш деталізованою є класифікація, наведена в «Положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженому постановою Правління НБУ від 21 серпня 2006 р. № 333 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання валютного рин­ку». Там визначено таке:

1. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є:

- розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не пе­ревищує строків, установлених законодавством України для здій­снення таких розрахунків;

- розрахунки на території України між резидентами — суб'єктами господарювання за товар на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

2. До поточних неторговельних операцій в іноземній валюті належать:

- перекази заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної допомоги, виплат і компенсацій, у тому числі випла­ти з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок ка­ліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здо­ров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;

- виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картка­ми, відшкодувань за страховими випадками, премій, призів, спад­кових коштів, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

- купівля за рахунок коштів, розміщених на поточному рахун­ку, чеків, що виражені в іноземній валюті;

- виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судо­вих, слідчих та інших правоохоронних органів;

- платежі, що пов'язані зі смертю громадян;

- платежі, пов'язані із судовими витратами, із слідчими та нотаріальними діями, платежі з відшкодування витрат судовим, нотаріальним, слідчим та іншим правоохоронним органам, а також сплата державного мита, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з виконанням зазначених дій і розглядом судових справ;

- оплата зборів, мита та дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування громадян у медично-профілактичних закладах іншої держави;

- оплата за рахунок коштів фізичних осіб навчання в навчаль­них закладах, стажування в закладах іншої держави;

- оплата за рахунок коштів фізичних осіб участі в міжнарод­них конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, спортив­них і культурних заходах, виставках, ярмарках, а також в інших міжнародних зустрічах;

- оплата витрат на придбання літератури та передплатних ви­дань, що видаються за кордоном;

- оплата витрат фізичних осіб, пов'язаних з відрядженням за кордон;

- оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудови­ми договорами (контрактами) працюють в Україні, виплати ма­теріальної допомоги, премій та призів;

- платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

- перерахування на утримання дипломатичних, офіційних представництв та інших представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю;

- виплата авторських гонорарів фізичним особам;

- виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридич­ними особами-нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимча­сово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

- перерахування вступних і членських внесків до міжнарод­них організацій.

3. Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є:

- надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;

- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;

- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;

- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;

- здійснення прямих інвестицій в Україну;

- здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;

- здійснення портфельних інвестицій в Україну;

- здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;

- виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від прямих інвестицій та розміщених се­ред нерезидентів цінних паперів українських емітентів;

- операції з цінними паперами;

- розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;

- операції, пов'язані з експортом та імпортом продукції, ро­біт, послуг, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають відстрочення платежу на термін, який перевищує вста­новлений законодавством України (комерційний кредит); між­народні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсій­
них активів;

- інші валютні операції, які не є поточними.

4. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і доро­жніми та іменними чеками (валютно-обмінні операції) належать:

- купівля у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

- продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

- зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикорис­таних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

- купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валю­ту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

- конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іно­земної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

- прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 

4. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.

 

Здійснення банками операцій в іноземній валюті — це використання кореспондентських відносин із зарубіжними бан­ками або фізична присутність на іноземних ринках.

Останній варіант потребує створення вітчизняними банками структурних підрозділів в інших країнах, що регламентуються Положенням «Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду», затвердженим постановою Правління НБУ від З0 січня 2002 р. № 45.

Установлення кореспондентських відносин, як правило, пе­редбачає відкриття кореспондентських рахунків. Кореспондент­ський рахунок — це рахунок для обліку розрахунків, які вико­нує одна банківська установа за дорученням і на кошти іншої ба­нківської установи на підставі укладеного кореспондентського договору (угоди). Розрізняють два види кореспондентських раху­нків: «лоро» та «ностро». «Лоро» — рахунок, який відкриває банк своєму банку-кореспонденту. «Ностро» — рахунок, відкри­тий даним банком у банку-кореспонденті. Іншими словами, коли банк відкриває рахунок в іншому банку, то з позиції банку, що звернувся із заявою про відкриття, це буде рахунок «ностро», а з погляду банку, що відкрив такий рахунок, він буде рахунком «лоро».

Кореспондентські відносини можуть запроваджуватися і без відкриття рахунків. У цьому разі розрахунки між двома банками здійснюються з використанням іншої кредитної установи, у якій кожний із цих банків має відкриті кореспондентські рахунки.

Згідно з Положенням «Про порядок видачі банкам банківсь­ких ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окре­мих операцій», затвердженим постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275, для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях та на відкриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті рівень регу­лятивного капіталу уповноваженого банку повинен відповідати вимогам НБУ.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в інозе­мній валюті. Уповноважені банки України можуть здійснювати міжбанківські розрахунки в іноземній валюті двома способами:

1. З банками (резидентами та нерезидентами), установлюючи прямі кореспондентські відносини на підставі укладеного дого­вору за допомогою таких засобів:

а) пошти, телеграфу, телекса, інших засобів зв'язку за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації (при цьому виконання розрахункових документів, одержаних за допо­могою документів, факсимільного зв'язку, не дозволяється);

б) міжнародних телекомунікаційних систем;

в) програмних та технічних засобів формування і передавання розрахункових документів та повідомлень у форматі платіжної системи банку кореспондента (резидента та нерезидента), наданих цим банком, за умови забезпечення цілісності та конфіден­ційності інформації.

2. З банками-резидентами через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України в мультивалютному режимі.

СЕП НБУ — загальнодержавна платіжна система,, що забезпе­чує здійснення розрахунків між банківськими установами, орга­нами державного казначейства на території України із застосу­ванням електронних засобів приймання, обробки, передавання та захисту інформації. Мультивалютний режим функціонування СЕП — відокремлене передавання та зберігання в СЕП інформа­ції про платежі в кожній конкретній валюті при однаковому функ­ціональному призначенні цієї інформації та технології її оброб­ки. Порядок виконання уповноваженим банком розрахунків в іноземній валюті через СЕП НБУ аналогічний порядку розрахун­ків у національній валюті.

Банк-резидент, який не має ліцензії на відкриття кореспонде­нтських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, може виконувати міжнародні роз­рахунки за допомогою мережі кореспондентських рахунків іншо­го банку України, який уповноважений на здійснення таких розрахунків.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 8. Автоматизація касових операцій
 9. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Активні операції банків
 12. Активні операції комерційних банків
Переглядів: 1614

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості правового регулювання операцій банків в іноземній валюті | Визначений інтеграл із змінною верхнею межею

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.