Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розділ 9. План фінансування видання

Розділ 8. Видавничий ризик

При розвиткові справи неминуче виникають труднощі і доводиться ризикувати.

До числа видавничих ризиків відносять:

- вибір найменування і тематики книг і підручників, що плануються до видання;

- формування авторських колективів для написання книг;

- вибір структури і оформлення видання, встановлення його накладу;

- конкуренти і їх продукція;

- деякі потенційно несприятливі виробничі і фінансово-економічні тенденції;

- завищена вартість розробки і виробництва;

- недосяжність торгових планів;

- невиконання графіку випуску книжкової продукції;

- складнощі і затримки в отриманні необхідних ресур­сів і матеріалів;

- труднощі, що виникають при отриманні необхідних банківських кредитів;

- більш висока, ніж планувалося, вартість впровадження і розвитку проекту у зв'язку зі змінами фінансового і орга­нізаційного характеру.

Бізнес-план передбачає розрахунок потенціалу проекту і графіків їх фінансування; він може також служити оперативним планом для фінансового управління проектом. Управління фінансовою діяльністю безпосередньо зв’язано з управлінням комерційною і виробничою діяльністю видавництва. У основу фінансового плану мають бути підготовлені строком на три - п'ять років три ба­зових документа: прогноз прибутку і збитків; проект розподілення грошових потоків; проекти бухгалтерського балансу на початок і кінець робіт кожного року.

Прогноз прибутків і збитків. Підготовка розрахунків в дан­ій області полягає у визначенні прибутковості проекту. Вирішальним з прогнозів, що розробляються, є про­гноз реалізації (продажів). У цьому розділі використовуються раніше складені прогнози розмірів збуту.

Графік беззбитковості. Він показує рівень продажів (виробництва), необхідний для покриття витрат. У нього включаються витрати, як залежні від рівня виробництва (виробнича праця, матеріали, торгові витрати), так і не залежні від нього (орендна плата, рівень відсотків, платня службовцем і так далі). Рівень продажів, при якому покриваються усі витрати, є рівнем беззбитковості проекту.

Контроль вартості. Прибуткові плани залежатимуть від здатності здійснювати управління і контроль ціна­ми. З цієї причини багато інвесторів хочуть знати спрямованість цінової політики видавництва на найближчий час і на перспективу. Тому фінансовий план повинен включати короткий опис того, як досягатиметься і підтримуватиметься рівень цін, хто відповідатиме за простеження коливань елементів вартості, як часто будуть подавати відповідну інформацію і як це буде впливати на бюджет.

 

Зі змісту основного документу розвитку і здійснення видавничої діяльності, яким є бізнес-план, видно, що найактуальніше і важливіше завдання - це визначення.

В результаті розробленого бізнес-плану формується звіт про доходи, форма аналізу грошових потоків, бухгалтерський баланс.

 


Бізнес-план як засіб обґрунтування і реалізації підприємницької ідеї

Стратегічне бачення справи, видавничі і підприєм­ницькі ідея, місія, мета і цілі діяльності суб'єкта видав­ничого бізнесу конкретизуються і фокусуються в його бізнес-плані — комплексній програмі діяльності, яка мі­стить аналіз умов (конкуренція, ринки), можливостей, проблем, потреб і джерел їхнього забезпечення, прогно­зовані економічні результати і методи їх досягнення.

Бізнес-план є раціональним, прагматичним осми­сленням, моделюванням майбутньої справи, описом продуктів і послуг, їх ринкової позиції, аналізом необхідних для її здійснення ресурсів, джерел і способів їх отримання, можливостей, шансів і загроз, проектив­ним викладом очікуваних результатів. Це — наближе­ний до реалій проект (модель) діяльності суб'єкта ви­давничого бізнесу, який дає змогу краще зрозуміти майбутнє, страхує від багатьох помилок. На підставі його аналізу можна зробити висновок щодо продуктив­ності видавничої і підприємницької ідей, трансформа­ції їх в ефективну підприємницьку діяльність. Пози­тивні прогнози і висновки дають підстави для початку діяльності, сигналізують майбутнім партнерам, інве­сторам, кредиторам про доцільність відповідної спів­участі в ній. Без нього неможливо на ринкових засадах залучити необхідні ресурси; він є важливою передумо­вою формування команди однодумців, оскільки дає змогу ініціаторові ідеї переконати інших в її обґрунто­ваності та економічній ефективності.

Розроблення бізнес-плану передбачає перевірку життєздатності видавничої та підприємницької ідей, встановлення надійних партнерських відносин, ство­рення необхідних активів, налагодження цілеспрямо­ваної виробничої і збутової діяльності, формування аде­кватного його цілям управлінського потенціалу. Функ­ціонально він спрямований у зовнішнє (інвестори, кредитори, органи влади) і внутрішнє (персонал) се­редовища суб'єкта бізнесу. За твердженням К. Барроу, П. Барроу, П. Брауна, підготовка ґрунтовного бізнес-плану займає приблизно 200—400 людино-годин.

Зміст і структура бізнес-плану залежать від сфери, мети, масштабу діяльності, особливостей ринку і видав­ничого продукту, можливостей і потреб тощо. Він має мі­стити обґрунтування мети діяльності, характеристику видавничого продукту, оцінку і прогноз розвитку ринку (масштабу, конкуренції, поведінки покупців і спожива­чів), обґрунтування конкурентоспроможності і життє­здатності видавництва, книгорозповсюджувальної ор­ганізації в конкретних умовах, аналіз необхідних і на­явних ресурсів, в т. ч. компетенцій. Сформульовані оцінно-прогностичні положення ілюструють відповід­ними документами (економічними розрахунками, поса­довими інструкціями, специфікацією товарів тощо).

Як правило, структуру бізнес-плану утворюють такі елементи:

1. Резюме (вступ) — стислий опис видавничого про­екту та основних його складових, мети, намірів і ключо­вих аспектів діяльності.

2. Загальна характеристика галузі і підприємства — стан і тенденції розвитку галузі; характерні особливості підприємства (історія розвитку, склад засновників).

3. Аналіз ринку — масштаб, покупці і споживачі, конкуренція і конкуренти, динаміка і перспективи зро­стання, можливості та обмеження.

4. Маркетинг-план — опис стратегії маркетингу та основних параметрів маркетингової діяльності.

5. Товарна політика і виробничий план — основні параметри проектованих видань, прогноз їх життєвого циклу.

6. Організаційний план — форма організування біз­несу, персонал і система управління ним, організаційна структура, кадрова політика.

7. Оцінювання ризиків — джерела і зміст ризиків, способи уникнення їх, реагування на них.

8. Фінансово-економічний план — доходи, прибут­ки, збитки; видатки, податки і платежі; ефективність, рентабельність, дивіденди.

9. Висновки — оцінювання можливостей і потреб для перетворення їх на реальність.

Традиційно складанню бізнес-плану передують: ви­бір сфери діяльності (продукції, послуг); дослідження ринку, можливостей загроз; з'ясування виробничих ас­пектів, товарної, цінової і збутової політики; оцінюван­ня потенціалу бізнесу тощо.

Наслідком розроблення та аналізу бізнес-плану є рішення про доцільність діяльно­сті, залучення інвестицій, кредитів, очікування успіш­них результатів або відмова від реалізації видавничої і підприємницької ідей. У діловій культурі суб'єктів ви­давничого бізнесу в Україні бізнес-план ще не здобув на­лежного визнання і використання. Щоб розробити його своїми силами, багатьом не вистачає знань, а для залучення компетентних фахівців — коштів.

 

РИЗИКИ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ

Свобода діяльності, яку відкриває ринок, пов'язана з імовірністю неадекватного оцінювання ситуації, прийняття необґрунтованих рішень, невмотивованого організування справи, наслідком чого можуть бути не­реалізовані видавничі і підприємницькі ідеї, недоотримання результатів, додаткові витрати, втрата активів, частки ринку, зниження конкурентоспроможності, збитки, розорення і крах.

Соціально-економічними передумовами ризику є діяльність у ситуації невизначеності, дефіциту інфор­мації, нерозвинені прогностичні навички, низька куль­тура підготовки і прийняття рішень. Спричинюють його і конкуренція, несприятливі політичні, соціально-економічні процеси, нестача ресурсів, недобросовісне партнерство. Жоден суб'єкт бізнесу не може уникнути ризику, бо він закладений у природі такої діяльності.

Закорінений ризик і в людській природі, проявляю­чись як прагнення до змагальності й успіху, авантюрність, інертність, стереотипне мислення, недооцінювання знань, ігнорування досвіду. Охочіше ризикують високо­освічені, креативні, невгамовні, наділені управлінськи­ми повноваженнями, авторитетні працівники. Частіше вдаються до ризикових дій екстравертивні (спрямовані У зовнішній світ), акцентовані на успіх особи. Інтровер­ти (зосереджені на собі) більше дбають про стабільність і спокій. Схильність до ризику залежить і від віку люди­ни: 25—40-літніх більше ваблять новизна, експеримент; 45—60-літні частіше потребують аргументів і прогно­стичних оцінок. Ризикованість дій часто прямо пропор­ційна зацікавленості й обернено — відповідальності.

Високоризикованим є і видавничий бізнес, чутли­вий до змін у зовнішньому середовищі й особливо за­лежний від особистісних чинників.


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. А. Видання прав актів управління
 3. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 4. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 7. Аналіз бойових дій пожежних підрозділів
 8. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 9. Б – розділення гелю на дві фази
 10. Бюджетна класифікація фінансування бюджету
 11. Бюджетне фінансування видатків, його принципи, форми і методи
 12. Бюджетне фінансування житлового господарства.
Переглядів: 735

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розділ 7. Діловий розклад | Тема 4. Кредитні операції комерційного банку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.