Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Міністерство фінансів і його функції

БЮДЖЕТОМ

Тема 3.ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

1. Міністерство фінансів і його функції.

2. Повноваження та організаційна структура Державного казначейства.

3. Завдання, функції, організаційна структура контрольно-ревізійної служби.

4. Призначення та функції Рахункової палати.

 

Міністерство фінансів функціонує на основі "Положення про Міністерство фінансів України". За організаційною схемою має трьохрівневу структуру:

1. Центральна ланка- Міністерство фінансів;

2. Середня ланка- Міністерство фінансів АРК, міські Києва та Севастополя, обласні фінансові управління відповідних місце­вих адміністрацій;

3. Базова ланка- міські та районні фінансові управління (відділи).

Діяльність Міністерства фінансів можна окреслити такими функціональними блоками:

· вироблення та реалізація державної фінансової, податко­вої, бюджетної політики;

· організація фінансових відносин у суспільстві;

· організація бюджетного процесу;

· становлення та розвиток фінансового ринку;

· фінансові повноваження в процесі приватизації та управління державним майном;

· позикова політика держави (внутрішні та зовнішні запо­зичення, обслуговування державного боргу);

· впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерсь­кого обліку та звітності;

· забезпечення фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

У межах наданої бюджетної компетенції Міністерство фінансів виконує такі функції:

1. Реалізує державну фінансову політику, бере участь у роз­робленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зве­деного валютного плану України з неторговельних операцій, а також: бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;

2. Організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту дер­жавного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами дер­жавної виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республі­ки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проек­ту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначен­ня частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3. Організовує виконання державного бюджету за доходами і видатками, здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у державному бюджеті, веде облік касово­го виконання державного бюджету. Разом з іншими міністер­ствами, відомствами, Радою міністрів Республіки Крим, облас­ними, Київською і Севастопольською міськими, районними дер­жавними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюд­жету та вживає заходів, спрямованих на ефективне витрачан­ня бюджетних коштів;

4. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінан­
сових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форм
власності) та громадян, здійснює у межах своєї компетенції конт­
роль за виконанням нормативних актів;

5. Здійснює методичне керівництво роботою у сфері терито­ріального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

6. Складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпе­чує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні роз­рахунки державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повнова­жень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зов­нішнього боргів;

7. Здійснює контроль за виконанням державного бюджету і за дотриманням установами Національного банку та комерцій­ними банками правил касового виконання державного бюджету. Установлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кош­торисів видатків бюджетних установ, установлює форми об­ліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;

8. Складає звіт про виконання державного бюджету, розробляє та виносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропо­зиції щодо ефективного використання коштів державного бюд­жету;

9. Розробляє проект правил складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10. Розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політи­ки, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяль­ності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;

11. Здійснює методологічне керівництво роботою державних
податкових адміністрацій з питань формування і виконання дохідної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, удос­коналення податкового законодавства;

12. Разом із Національним банком і Міністерством економіки
та з питань європейської інтеграції України реалізує заходи, спря­
мовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалансова­
ності грошових доходів громадян та їх витрат;

13. Здійснює контроль за випуском та обігом державних цінних
паперів;

14. Організовує виготовлення цінних паперів і документів суво­рого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

15. Бере участь у роботі керівних органів фондових бірж; і конт­ролює дотримання положень статуту та правил фондової біржі;

16. Організовує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює контроль за використанням, збиранням та переробленням брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком і збере­женням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форм власності) ;

17. Готує пропозиції з фінансових питань, пов 'язаних зі зміною дер­жавної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки та в регіонах;

18. Розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;

19. Бере участь у формуванні та реалізації державної інвести­ційної політики;

20. Вивчає валютно-фінансові проблеми, пов'язані з міжнарод­ним економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє пропо­зиції щодо збільшення валютних ресурсів держави, удосконален­ня механізму економічного стимулювання підприємств для збіль­шення експорту і підвищення його ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та її членства в них, є фінансовим агентом держави при здійсненні всіх фінансових опе­рацій відповідно до угод з міжнародними організаціями;

21. Аналізує вплив на фінансовий стан галузей економіки та на бюджет процесів, пов'язаних з переходом на нові принципи ціно­утворення, та готує відповідні пропозиції;

22. Бере участь у виробленні пропозицій щодо вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та контролює витрачання коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утри­мання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації, бере участь у розробленні умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, пра­воохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров'я і соціаль­ного забезпечення, культури та інших бюджетних установ;

23. Забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бух­галтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Державним комітетом статистики форми бух­галтерської звітності, типові плани рахунків і форм бухгалтерсь­кого обліку та інструкції про порядок їх застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що входять до собівар­тості продукції (робіт, послуг), у розробленні типових форм первинного обліку і типових програм автоматизації бухгалтерсь­кого обліку;

24. Вивчає, аналізує і вживає заходів щодо вдосконалення діяль­ності Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, го­ловних фінансових управлінь обласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій;

25. Організовує роботу з професійної підготовки та перепідго­товки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.

Виконання зазначених функцій ґрунтується на відповідних правах Міністерства фінансів:

· одержувати від центральних органів державної виконав­
чої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміні­страцій матеріали для складання проекту державного бюдже­ту, розроблення бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням державного бюджету;

· обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансу­вання з державного бюджету підприємств, установ та органі­зацій за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також: у разі неподання звітів про витрачання раніше наданих коштів та іншої встановленої звітності з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, установлені чинним за­конодавством;

· у разі виникнення тимчасових касових розривів при вико­нанні бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя надавати з державного бюджету позички, які мають погашатися в установлені терміни поточного бюд­жетного року;

· забороняти або припиняти випуск цінних паперів, якщо він здійснюється з порушенням установленого порядку;

· здійснювати у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах (незалежно від форм власності) перевірки фінансо­во-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також: одержувати не­обхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірки;

· одержувати від установ банків відомості щодо стану по­точних бюджетних рахунків підприємств, організацій та установ;

· накладати на установи банку, зв язку, інші установи фінан­сові санкції в разі поруїиення установленого Національним бан­ком України за погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і виконання платіжних доручень за дохо­дами і видатками у розмірі 2 % від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день простро­чення

Міністерство фінансів має територіальну організаційну струк­туру, що пов'язано з необхідністю здійснювати фінансову полі­тику на всій території країни (рис. 3.1).

 

Рис. 3.1. Організаційна структура системи Міністерства фінансів України

 

Типова структура середньої ланки Міністерства фінансів та її низових структур включає відділи та управління:

1. Управління планування, зведення та аналізу виконання бюд­жету:

· відділ планування та аналізу доходів і видатків бюджету;

· відділ по зведенню та аналізу виконання місцевих бюджетів;

· відділ внутрішнього фінансового контролю.

2. Управління доходів і фінансів (видатків) виробничої сфери та розрахунків за енергоносії:

· відділ доходів та податкової політики;

· відділ фінансів (видатків) галузей виробничої сфери та розрахунків

за енергоносії.

3. Управління фінансів невиробничої сфери:

· відділ фінансів місцевих органів влади та управління;

· відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту

населення.


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 3. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 7. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
 8. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ
 9. БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 10. Бухгалтерського обліку
 11. Бухгалтерського обліку
 12. Ваучерна система обліку і контролю грошових коштів
Переглядів: 734

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетний дефіцит | Повноваження та організаційна структура Державного казначейства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.036 сек.