Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Повноваження та організаційна структура Державного казначейства

Адміністративно-господарський відділ.

Відділ комп 'ютеризації та інформаційного забезпечення.

Відділ організаційно-розпорядчої та кадрової роботи.

Базова ланка Міністерства фінансів має простішу структуру і включає:

1. Бюджетний відділ.

2. Відділ прогнозування доходів, фінансів галузей народного гос­подарства, розрахунків за енергоносії та невиробничої сфери.

3. Відділ фінансово-господарського забезпечення та автома­тизації обробки інформації.

 

 

 

Державне казначейство створене у 1995 р. з метою ефектив­ного управління коштами державного бюджету. У своїй діяль­ності керується Указом Президента "Про Державне казначей­ство України" та розробленими відповідно до нього норматив­ними документами - постановою Кабінету Міністрів "Питання Державного казначейства ", "Положенням про Державне казна­чейство". Державне казначейство перебуває в структурі Міні­стерства фінансів, тому йому властива трьохрівнева організа­ційна структура.

Місце підрозділів казначейської служби в бюджетній системі окреслено на рис. 3.2.

 

 

Рис. 3.2. Місце Державного казначейства в бюджетній системі України

 

За період функціонування Державного казначейства: 1) ство­рено трьохрівневу структуру (рис. 3.3); 2) розроблено план рахунків виконання бюджетів; 3) запроваджено казначейську сис­тему виконання показників державного та місцевих бюджетів.

 

Рис. 3.3. Загальна структура Державного казначейства України

Функції Державного казначейства:

· організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

· здійснює керівництво територіальними органами Держав­ного казначейства;

· веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюд­жету України, державних позабюджетних фондів, позабюджет­них коштів та рахунків територіальних органів Державного каз­начейства в установах банків;

· здійснює управління доходами і видатками державного бюд­жету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;

· здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і Мін­фіну операції з іншими коштами, що перебувають у розпоряд­женні Уряду України;

· організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного зако­нодавства розміри їх поточного використання у межах затвер­джених на відповідний період видатків;

· доводить до головних розпорядників коштів і територіаль­них органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що ви­діляються з державного бюджету;

· організовує розподіл між державним бюджетом та бюд­жетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Вер­ховною Радою України, а також перерахування місцевим бюд­жетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;

· організовує та здійснює взаємні розрахунки між: держав­ним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

· веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державно­го бюджету на рахунках Державного казначейства;

· організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінан­сової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну;

· здійснює разом з Національним банком і Мінфіном управлі­ння державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх обслуговування відповідно до чинного законодавства;

· регулює фінансові взаємовідносини між: державним бюдже­том та державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

· подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;

· розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструк­тивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

· розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного каз­начейства;

· організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходжен­ня та використання коштів державних позабюджетних фондів;

· організовує підвищення кваліфікації працівників органів Дер­жавного казначейства відповідно до чинного законодавства;

· проводить ревізії діяльності територіальних органів Дер­жавного казначейства;

· установлює зв язки з міжнародними фінансово-банківськи­ми установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їх діяльності та готує пропозиції про його ви­користання в Україні.

Управління Державного казначейства з Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом в межах відповідної території здійснюють функції, ана­логічні функціям Державного казначейства України, за винятком функцій в частині здійснення управління доходами і видат­ками державного бюджету, проведення операцій з наявними бюд­жетними коштами, в тому числі в іноземній валюті, в межах роз­пису доходів і видатків державного бюджету; здійснення за до­рученням Кабінету Міністрів України і Мінфіну операцій з інши­ми коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України; організації та здійснення взаємних розрахунків між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, облас­тей, міст Києва і Севастополя; організації та здійснення збиран­ня, зведення та аналізу фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджетів, подання зазначеної звітності Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну.

Поряд з цим, у разі коли зазначені територіальні органи Дер­жавного казначейства, а також Державне казначейство України безпосередньо здійснюють операції щодо виконання державного бюджету, вони виконують ті самі функції, що й відділення Дер­жавного казначейства у районах, містах, районах у містах.

Отже, відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах відповідно до покладених функцій:

· здійснюють виконання відповідних показників державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використан­ням державних позабюджетних фондів, позабюджетних коштів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства;

· забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигну­вань та касового плану цільове фінансування видатків держав­ного бюджету;

· ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асиг­нування з державного бюджету та державних позабюджет­них фондів, позабюджетних коштів;

· здійснюють прогнозування та касове планування коштів державного бюджету;

· розподіляють між: державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севасто­поля відрахування від загальнодержавних податків, зборів та обо­в'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також: перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;

· здійснюють за поданням державних податкових інспекцій
повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або
стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;

· ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюд­жету за рахунками відділень Державного казначейства;

· здійснюють збирання, контроль, зведення та подання ви­щим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;

· проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за
дотриманням чинного законодавства України з питань виконан­
ня державного бюджету, надходженням та використанням
коштів державних позабюджетних фондів у регіоні;

· передають відповідним державним податковим інспекціям до­кументи про стягнення у безспірному порядку до державного бюд­жету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках державного бюджету;

· готують і подають вищим органам Державного казначей­ства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків держав­ного бюджету;

· забезпечують за дорученнями вищих органів Державного
казначейства виконання інших функцій в межах своїх повноважень,

· здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

· розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Середня ланка Державного казначейства характеризується наступною типовою структурою:

· Відділ кадрового забезпечення.

· Відділ внутрівідомчого контролю.

· Юридичний відділ.

· Спеціаліст з режимно-секретної роботи.

· Відділ організації робіт органів Державного казначейства

· Відділ внутрішніх казначейських операцій.

· Відділ надходжень державного бюджету.

· Відділ надходжень місцевих бюджетів.

· Відділ аналітичного обліку зобов'язань перед бюджетами.

· Відділ інформаційних технологій та телекомунікацій.

· Розрахункова палата.

· Відділ прикладного програмного забезпечення.

· Відділ захисту інформації.

· Відділ видатків державного бюджету.

· Відділ видатків правоохоронних органів та силових структур.

· Відділ видатків цільових фондів.

· Відділ видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

· Операційний відділ.

· Відділ звітності.

· Планово-фінансовий відділ.

· Відділ справами.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 4. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 5. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 6. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 7. Аргументи на користь і проти державного регулювання аграрної сфери
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Атомно-кристалічна структура металів
 10. Базова алгоритмічна структура
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Безцехова виробнича структура.
Переглядів: 1063

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відділ бухгалтерського обліку та звітності. | Завдання, функції, організаційна структура контрольно-ревізійної служби

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.