Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Завдання, функції, організаційна структура контрольно-ревізійної служби

 

Статус Державної контрольно-ревізійної служби визначено Законом України “Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україн”. Серед завдань контрольно-ревізійної служби слід виді­лити:

1. державний контроль за використанням коштів, матеріаль­них цінностей, їх збереженням в бюджетних установах;

2. державний контроль за станом і достовірністю бухгал­терського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, дер­жавних комітетах і фондах, бюджетних організаціях, підприє­мствах, що отримують кошти з бюджетів і державних валют­них фондів;

3. контроль за цільовим використанням і своєчасним погашен­ням кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів;

4. контроль за порядком ведення та достовірністю бухгал­терського обліку і звітності про виконання державного бюдже­ту, місцевих бюджетів, кошторисів;

5. контроль за цільовим та ефективним використанням бюд­жетних коштів;

6. розробка пропозицій щодо усунення виявлених у процесі пе­ревірок порушень, недоліків та їх запобігання в майбутньому.

Для реалізації покладених завдань, органи контрольно-ревізійної служби мають такі права:

· ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комі­тетах та інших органах державної виконавчої влади, держав­них фондах, на підприємствах, в установах та організаціях гро­шові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фак­тичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, си­ровини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

· мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, вироб­ничі й інші приміщення для обстеження та з'ясування питань, пов 'язаних з ревізією або перевіркою. Припиняти на розрахунко­вих та інших рахунках у банках, інших фінансово-кредитних ус­тановах операції у випадках, коли керівництво об 'єкта, на яко­му необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає пра­цівникові державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обоє 'язки;

· залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів дер­жавної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольного обмірювання бу­дівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на це коштів;

· вимагати від керівників об 'єктів, що ревізуються та пере­віряються, проведення інвентаризації основних фондів, товар­но-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у не­обхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, скла­ди, архіви, а у разі виявлення підроблень, інших зловживань вилу­чати необхідні документи на час проведення ревізії або перевірки залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилуче­них документів;

· одержувати від Національного банку та його установ, ко­мерційних банків та інших кредитних установ необхідні відо­мості, копії документів, довідки про банківські операції й залиш­ки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіря­ються, а від інших підприємств та організацій, у тому числі не­державної форми власності, довідки і копії документів про опе­рації та розрахунки з установами, організаціями, підприємства­ми, що ревізуються або перевіряються;

· одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій та перевірок;

· пред'являти керівникам та іншим посадовим особам об'єк­тів, що ревізуються та перевіряються, вимоги щодо усунення ви­явлених порушень законодавства з питань збереження і викори­стання державної власності та фінансів, вилучати до бюдже­ту виявлені ревізіями або перевірками приховані й занижені ва­лютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органа­ми питання про припинення бюджетного фінансування і креди­тування, якщо одержані підприємствами, установами й органі­заціями кошти і позички використовуються з порушенням чинно­го законодавства;

· стягувати у дохід держави кошти, одержані міністерства­ми, відомствами, державними комітетами, державними фон­дами, підприємствами, установами й організаціями за угодами, укладеними без установлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;

· накладати у випадках, передбачених законодавчими акта­ми, на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій адміністративні стягнення.

Найбільший обсяг контрольно-економічної роботи концент­рується в обласних управліннях контрольно-ревізійної служби, яким властива наступна типова структура:

1) Загальний відділ.

2) Відділ організаційної роботи.

3) Відділ контролю у сфері культури

4) Відділ контролю у сфері освіти.

5) Відділ контролю у сфері соціального захисту.

6) Відділ контролю у сфері матеріального виробництва.

7) Відділ контролю у сфері послуг.

8) Відділ контролю у сфері АПК.

9) Відділ контролю у сфері виконавчої влади.

10) Відділ кадрів.

11) Режимно-секретний сектор.

12) Відділ бухгалтерського обліку і звітності.

13) Юридичний відділ.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 4. Аварійно-рятувальні служби
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 7. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 8. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 9. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 10. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 11. Атомно-кристалічна структура металів
 12. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
Переглядів: 332

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Повноваження та організаційна структура Державного казначейства | Призначення та функції Рахункової палати

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.