Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Призначення та функції Рахункової палати

 

Рахункова палата - вищий орган державного фінансово-еко­номічного контролю, який сформований Верховною Радою. Фун­кціонує згідно із Законом України "Про Рахункову палату Вер­ховної Ради України". Свою діяльність здійснює самостійно, не­залежно від інших органів держави. Завданнями Рахункової па­лати як контрольно-економічного органу є:

· організація і здійснення контролю за своєчасним виконан­ням видаткової частини державного бюджету України, витра­чанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодер­жавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільо­вим призначенням;

· контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовніш­нього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

· контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-куль­турного розвитку, охорони довкілля;

· контроль за дотриманням законності щодо надання Украї­ною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнарод­ним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

· контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Дер­жавного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

· аналіз установлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також: про удосконалення бюджетного процесу в цілому;

· регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан пога­шення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

· виконання інших завдань, передбачених для Рахункової па­лати чинним законодавством України.

Функції Рахункової палати:

· здійснює контроль за виконанням законів України та прий­нятих Верховною Радою України постанов, виконанням Держав­ного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних про­грам у частині, що стосується використання коштів Держав­ного бюджету України;

· за дорученням Верховної Ради України контролює виконан­ня Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішньо­го боргу України, витрачання коштів цільових фондів;

· перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України
використання за призначенням органами виконавчої влади коштів
загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних
фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України
висновки щодо можливостей скорочення видатків за кожним фон­
дом окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на
фінансування інших видатків Державного бюджету України;

· контролює ефективність управління коштами Державно­
го бюджету України Державним казначейством України, закон­
ність і своєчасність руху коштів Державного бюджету Украї­
ни, в тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у
Національному банку України, уповноважених банках та кредит­
них установах України;

· надає консультації органам і посадовим особам, які обира­
ються, затверджуються або призначаються Верховною Радою
України, з питань витрачання коштів Державного бюджету Украї­
ни. У ході перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо виявлення можливостей і нових джерел залучення до­даткових надходжень до Державного бюджету України і вно­сить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

· здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування за­гальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соці­ального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

· контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої вла­ди, перевіряє законність та ефективність використання фінан­сових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;

· проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комі­тетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного ко­мітету України про здійснення ним державного контролю за дот­риманням антимонопольного законодавства, а також: звітів Фон­ду державного майна України та посадових осіб, які обирають­ся, призначаються або затверджуються Верховною Радою Ук­раїни, щодо ефективного управління майном, яке є основним на­ціональним багатством, власністю українського народу;

· здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за касовим виконанням Держав­ного бюджету України Національним банком України та упов­новаженими банками;

· перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов язаних з діяльністю Вер­ховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також: витрачання коштів державними установами та органі­заціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Дер­жавного бюджету України;

· готує і дає висновки та відповіді на звернення органів вико­
навчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать
до її відання;

· здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних дер­жав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво.

Для виконання вказаних функцій Рахункова палата наділена наступними повноваженнями:

· здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджет­них фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм;

· проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді державного майна України, інших підзвітних Вер­ховній Раді України органах, а також: на підприємствах, в уста­новах та організаціях незалежно від форм власності у тій час­тині їхньої діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України;

· перевіряти в органах і на об'єктах, зазначених вище, гро­шові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також: здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами, матеріальних цінностей, їх об­ліку, зберігання і витрачання;

· отримувати від керівників установ та організацій, які пе­ревіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність;

· отримувати від Національного банку України, уповноваже­них банків та інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та органі­зацій, які перевіряються, від інших підприємств та організацій -довідки, копії документів щодо операцій і рахунків цих підпри­ємств та організацій;

· організовувати і проводити оперативний контроль за використанням коштів Державного бюджету України за звітний період;

· проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки окремих розділів і статей Державного бюджету України, у тому числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів;

· проводити експертизу проектів Державного бюджету Украї­ни, а також: проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань державного бюдже­ту і фінансів України;

· здійснювати аналіз і дослідження порушень і відхилень бюд­жетного процесу, готувати і вносити до Верховної Ради Украї­ни пропозиції щодо їх усунення, а також: щодо удосконалення бюд­жетного законодавства в цілому;

· готувати і подавати висновки до Верховної Ради України та її комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі доходів і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних програм за звітний рік;

· направляти матеріали перевірок, ревізій та обстежень Ка­бінету Міністрів України, відповідним центральним органам ви­конавчої влади, Національному банку України, Фонду державно­го майна України, підприємствам, установам та організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів;

· порушувати перед Верховною Радою України, Президентом України, а також: органами виконавчої влади клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у пору­шенні вимог чинного законодавства України, внаслідок чого зав­дано матеріальної шкоди державі;

· залучати до проведення перевірок, ревізій та обстежень на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-екс-пертів з інших установ та організацій, а також: працівників інших державних контрольних, податкових і правоохоронних органів з оплатою їх праці в необхідних випадках за рахунок власних коштів;

· у разі виявлення під час перевірок, ревізій та обстежень
фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зло­
вживань передавати матеріали перевірок, ревізій та обстежень
до правоохоронних органів з інформуванням про це Верховної
Ради України.

 

Напрями діяльності підрозділів Рахункової палати:

1. контроль видатків на державне управління та національну безпеку;

2. контроль видатків на економічну діяльність держави;

3. контроль видатків на використання коштів цільових державних фондів (позабюджетних і бюджетних);

4. контроль видатків соціального спрямування;

5. контроль та аналіз бюджетного процесу;

6. контроль та аналіз видатків бюджету;

7. контроль банківських і міждержавних фінансово-економіч­них операцій;

8. правове забезпечення діяльності Рахункової палати.

 

 


Читайте також:

 1. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 5. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 6. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 7. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Асимптоти графіка функції
 10. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 11. Базові функції, логічні функції
 12. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
Переглядів: 583

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання, функції, організаційна структура контрольно-ревізійної служби | Організаційні засади бюджетного планування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.