Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика попереднього, поточного та заключного контролю в організації

Рис.7.2. Взаємозв'язки між попереднім, поточним та заключним видами контролю

Класифікація контролю

Вивчення та узагальнення літературних джерел дозволяє класи­фікувати контроль за різними ознаками:

1. За змістом виділяють: фінансовий, виробничий, операцій­ний, маркетинговий та ін. види контролю.

2. За етапами здійснення виробничо-господарської діяльності: попе­редній, поточний та заключний контроль. Взаємозв'язки між цими ви­дами контролю показано на рис.7.2.

 

Попередній контроль (здійснюється на вході в систему організації) реалізується через правила, процедури, поведінку тощо. Його основні важелі закладені в процесі реалізації таких функцій менеджменту, як пла­нування, організування, мотивування і регулювання. Цей вид контролю використовується щодо ресурсів: людських (трудових), матеріальних, фінансових, інформаційних, енергетичних тощо.

Поточний контроль реалізується у самій системі-організації у про­цесі виробничо-господарської діяльності і відрізняється таким:

- має характер управлінської необхідності;

- має ціль та охоплює конкретні робочі місця;

- використовує зовнішні ресурси, які перетворює в ресурси для внут­рішнього споживання організації;

- націлений на усі види діяльності організації.

При заключному контролі (здійснюється на виході із системи) зворот­ний зв'язок використовується після виконання роботи. Він необхідний для врахування організацією можливих майбутніх ситуацій, з якими буде мати справу організація, а також для забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо). Характеристика кожного виду контролю за видами ресурсів подано в табл. 7.1.

3. За рівнем централізації управління виділяють централізований та децентралізований контроль.

Централізований контроль має такі характеристики:

- наявність спеціалізованих контрольних служб;

- використання суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів;

- вплив „зверху донизу";

- закритість інформації про контроль тощо.

Децентралізований контроль характеризується таким:

- базування на соціальних нормах, цінностях, традиціях та корпоративній культурі;

- акцентування уваги на самоконтролі та внутрішньогруповому конт­ролі, що здійснюється на засадах соціальної взаємодії;

- прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю;

- забезпечення двостороннього впливу тощо.

4. За рівнем охоплення контролем об’єктіввиділяють суцільний, вибірковий та разовий контроль.

Суцільний контроль передбачає послідовну перевірку усієї сукупності підконтрольних об’єктів (ресурси, продукція, операції, роботи тощо).

Вибірковий контроль здійснюють лише відносно окремих об’єктів з усієї однорідної сукупності (наприклад, перевірка роботи лише гальванічного цеху).

Разовий контроль проводять під впливом чинників, що випадково або несподівано виникають у процесі виробничо-господарської діяльності (наприклад, проведення інвентаризації у коморах після виявлення крадіжок).

Таблиця 7.1

Види ресурсів Характеристика процесу контролю щодо кожного виду ресурсів
Попередній контроль
Трудові Реалізується в організації за рахунок аналізу ділових та професійних нави­чок претендентів на роботу в організації, кваліфікації, рис особистого харак­теру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. При цьому встановлюється рівень вимог до працівників, який стосу­ється професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо.
Інформаційні Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інфор­маційних каналів, перевіряться на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.
Фінансові Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відпо­відність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат.
Матеріальні Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені.
Поточний контроль
Трудові Реалізується в процесі безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок робо­ти працівників, обговорення проблем, що виникають під час роботи, пері­одичної атестації працівників тощо.
Інформаційні Перевіряється робота системи обробки інформації, її групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах організації.
Фінансові Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, вико­ристання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповід­ності фінансової документації та фінансових операцій підприємства нормам чинного законодавства тощо.
Матеріальні Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності. Контролюються норми вико­ристання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.
Заключний контроль
Трудові Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посадам, їх продукти­вність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок.
Інформаційні Перевіряється повнота, достовірність та об'єктивність інформації, що відо­бражає рівень виконання поставлених завдань.
Фінансові Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із заплано­ваними.
Матеріальні Перевіряється вихід і якість продукції при використанні нормованих матері­альних ресурсів.

Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 4. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 5. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 6. IV. Питання самоконтролю.
 7. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 8. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 9. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 10. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мета, завдання, об’єкт та предмет контролю | Процес контролю та його етапи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.