Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Податковий менеджмент.

Фінансових менеджмент підприємницьких структур.

Фінансовий менеджмент підприємницької структури мож­на визначити як систему управління процесами формування й використання фінансових ресурсів для фінансового забезпе­чення господарської діяльності. Фінансовий менеджмент — це специфічна сфера діяльності, яка може здійснюватися лише за таких умов:

— наявності законодавства, яке визначає поведінку під­приємства в умовах ринку;

— існування різних форм власності;

— фінансового ринку, конкурентного середовища.

— створення стабільного економічного становища в дер­жаві, призупинення темпів інфляції та знецінення національ­ної грошової одиниці.

Фінансовий менеджмент підприємства як система управ­ління має свій об'єкт і суб'єкт. Об'єктом є кругообіг грошових засобів, тобто фінансових ресурсів у процесі господарської ді­яльності. Суб'єктом — фінансові служби підприємств, які за допомогою різних форм і методів впливають на ефективність функціонування об'єкта управління.

Основною метою фінансового менеджменту на підприєм­стві є створення необхідних передумов стабільної його роботи та розвитку в умовах конкурентної боротьби й обмеженості фінан­сових ресурсів і капіталів.

Успіх фінансового менеджменту повинен бу­ти спрямований на досягнення високих рівнів платоспромож­ності, ліквідності, рентабельності. Завдання удосконален­ня фінансового менеджменту повинні розв'язуватися в орга­нічній єдності та взаємозв'язку з проблемами підвищення якості й конкурентоспроможності продукції, що випускається.

 

Одним із важливих підрозділів фінансового менеджменту є податковий. Його основна функція — забезпечити стійке над­ходження до бюджетів і централізованих фондів цільового призначення податків, зборів і відрахувань, які визначені чин­ним законодавством держави.

Об'єктом податкового менеджменту є процес мобілізації платежів у розпорядження виконавчої влади різних рівнів. Суб'єктом податкового менеджменту є державна податкова служба, призначення і функції якої визначаються національ­ним законодавством держави.;

Організаційні та правові засади здійснення податкової по­літики і функціонування податкової системи в Україні визна­чені в Законах "Про систему оподаткування в Україні" та ''Про державну податкову адміністрацію в Україні. Державна по­даткова служба в Україні створена при Кабінеті Міністрів у складі Головної державної податкової адміністрації України і державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, в областях, районах, містах і районах у містах.

Головним завданнямдержавної податкової адміністрації є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів.

Для забезпечення роботи щодо обчислення і стягнення по­датків, зборів і платежів Головна державна податкова адміні­страція України виконує такі функції:

— здійснює безпосередньо й організовує роботу державних податкових інспекцій щодо проведення контролю за додержан­ням законодавства про податки та інші платежі до бюджету;

— розробляє пропозиції щодо вдосконалення податково­го законодавства;

— розробляє та видає інструктивні й методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законо­давчих актів про податки та інші платежі до бюджету;

— розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декла­рацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів до бюджету, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

— роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів про податки й платежі до бюджету і організовує проведення цієї роботи державними податкови­ми інспекціями;

— організовує роботу державних податкових інспекцій;

— здійснює облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадку­вання до держави, та скарбів;

— провадять обстеження та перевірки організації роботи державних податкових інспекцій усіх рівнів управління, за ре­зультатами яких вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень;

— організовує професійну підготовку та перепідготов­ку кадрів;

— здійснює заходи щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації роботи державних податкових інспекцій.

Державні податкові інспекції в Автономній Республіці Крим, в областях і містах із районним поділом здійснюють функції головних державних податкових інспекцій.

Державні податкові інспекції у районах, районах у містах без районного поділу виконують такі функції:

— здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки та інші платежі до бюджету;

— забезпечують своєчасний і повний облік платників по­датків та інших платежів до бюджету, а також правильність об­числення цих платежів громадянам України та інших країн, іноземним громадянам і особам без громадянства;

— контролюють своєчасність подання платниками бухгал­терських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декла­рацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням платежів до бюджету;

— контролюють додержання громадянами законодавства про індивідуальну трудову діяльність;

— забезпечують правильність застосування та своєчасність стягнення фінансових санкцій;

— одержують від підприємств, установ, організацій, фінансових органів й установ банків документи про суми податків та інших платежів, які підлягають сплаті та фактично надійшли до бюджету, мають виключне право входження в будь-які інформаційні системи, пов'язані з підприємництвом;

—розглядають заяви, пропозиції та скарги громадян, під­приємств, установ і організацій із питань оподаткування і скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій.

Головній державній податковій адміністрації України, державним податковим інспекціям Автономної Республіки Крим, в областях, районах у містах надається право:

—здійснювати у будь-яких суб'єктах підприємництва, роз­ташованих на території республіки, перевірки грошових доку­ментів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декла­рацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, одержувати необхідні пояснення, довідки й відомості з питань, що виникають при перевірках;

—одержувати необхідні для цілей оподаткування відомо­сті, довідки, документи і копії з них про діяльність під­приємств, установ, організацій і громадян, що перевіряються;

Рішення Головної державної податкової адміністрації України може бути скасоване судом.

 


Читайте також:

 1. Бухгалтерський і податковий прибуток
 2. Бухгалтерський та податковий облік розробки ПЗ
 3. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
 4. Визначення терміну «безнадійний» податковий борг та дня виникнен­ня такого податкового боргу
 5. Дати виникнення податкових зобов'язань і права на податковий кредит
 6. Іноземний податковий кредит
 7. Менеджмент.
 8. Органи фірми та її менеджмент.
 9. Питання № 3 Податковий (звітний) період
 10. ПОДАТКОВИЙ АВУАР
 11. Податковий борг та джерела його погашення
 12. Податковий кодекс України: його переваги та недоліки
Переглядів: 405

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теоретичні основи фінансового менеджменту. | Сутність і призначення міжнародних фінансів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.114 сек.