Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Теоретичні основи фінансового менеджменту.

План

Тема: Фінансовий менеджмент.

Лекція 15.

Навчальна мета:розкрити сутність, роль фінансового менеджменту.

Час:240 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 60 хв.

2.55 хв.

3.55 хв.

4.60 хв.

5.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, першоджерела.

Джерела і література:

1.Василик .Д. Теорія фінансів. Підручник. К., 2000.

2.Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика). Тернопіль, 2007.

3. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія. К.2001 р.

4. Фінанси (теоретичні основи). За ред. М.В.Грідчіної. В.Б.Захожая. К., МАУП, 2006

1. Теоретичні основи фінансового менеджменту.

2. Менеджмент державних фінансів.

3. Фінансових менеджмент підприємницьких структур.

4. Податковий менеджмент.

 

Менеджмент з англійської "manage" — управляти.

Фінансовий менеджмент — це процес управління фор­муванням і використанням фондів фінансових ресурсів на рів­ні держави, підприємницьких структур, інших господарських об'єднань і громадян, якщо вони здійснюють фінансові опе­рації. Фінансовий менеджмент це також сукупність форм, ме­тодів і засобів, за допомогою яких здійснюється управління фінансовими ресурсами.

Об'єктивність функціонування фінансів в економічній системі зумовлює об'єктивність фінансового менеджменту. За економічним змістом фінансовий менеджмент — це приведен­ня в дію для досягнення високої ефективності фінансової діяльності всіх складових фінансового механізму.

Фінансовий менеджмент ґрунтується на знаннях економіч­них законів розвитку суспільства, закономірності розподілу ва­лового внутрішнього продукту між державою та суб'єктами господарської діяльності, державою і населенням, між галузя­ми економіки і територіями. Все це здійснюється за допомогою фінансового механізму, котрий є системою взаємопов'язаних елементів, за допомогою яких фінансовий менеджер здійснює цілеспрямований вплив у цілому на господарську або зокрема на фінансову діяльність на всіх рівнях економічної системи.

Фінансовий менеджментвключає об'єкт і суб'єкт. Об’єктомуправління є централізовані й децентралізовані фонди фі­нансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках державних фінансів.

Суб'єкт управління — фінансовий апарат, що зосереджений у фінансових службах міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і організацій, апараті міністерства фінансів і міс­цевих фінансових органах, податковій службі, контрольно-ре­візійному апараті, інших фінансових інститутах. Усі зазначені підрозділи фінансового апарату мають свої функції і сферу впливу на фінансові відносини в державі.

Суб'єктфінансового менеджменту впливає на об'єкт через фінансовий механізм. Основними формами цього впливу є фі­нансове планування і прогнозування, фінансове регулювання, стимулювання, фінансовий облік і контроль.

Центральне місце у фінансовому менеджменті посідає фінансове планування й прогнозування. У процесі плану­вання й прогнозування проводиться оцінка стану фінансів у державі, в підприємницьких структурах, в установі чи ор­ганізації, виявляються можливості щодо збільшення фінан­сових ресурсів, їхнього найефективнішого використання, скорочення непродуктивних витрат. При прогнозуванні ви­користовується великий обсяг інформації, що дає змогу глибше дослідити ситуацію, що склалася, і на цій основі прийняти обґрунтовані рішення.

За умов становлення ринкової економіки фінансове прог­нозування передбачає застосування більшого переліку прийо­мів і методів. Це насамперед вільні ціни, попит і пропозиція, ринок капіталів, конкуренція.

Фінансове регулюванняяк елемент менеджменту застосо­вується для підтримання оптимальної структури виробництва і розподілу. Воно засновується на використанні різноманітних інструментів впливу. Це податки, дотації, різні виплати, за до­помогою яких держава досягає поставлених.

Стимулюванняв системі менеджменту покликане забезпе­чити розвиток тих явищ і процесів, що мають на цьому етапі пріоритетне значення або які за інших однакових умов мають недостатньо сприятливі умови для саморозвитку.

Облік і контроль як елементи менеджменту здійснюються в процесі прогнозування, регулювання і стимулювання. Вони дають змогу виявити відхилення фактичного використання фінансових ресурсів від передбачуваного програмами, бюдже­том, іншими планами, виявити резерви до зростання фінансо­вих ресурсів, спрямувати їхнє використання в найраціональнішому напрямі.

Фінансовий менеджмент як явище економічного життя має свою внутрішню багаторівневу структуру. Він включає різні суб'єкти й об'єкти управління, які зумовлюють особливо­сті використання фінансових методів та інструментів. Загалом фінансовий менеджмент включає менеджмент державних фінансів, бюджетний менеджмент, фінансовий менеджмент у підприємницьких структурах, менеджмент у системі оподатку­вання, менеджмент на фінансовому ринку. Правову основу фінансового менеджменту становить фінансове законодавство.

 

2. Менеджмент державних фінансів.

Державні фінанси мають низку підсистем, як-то: держав­ний бюджет, місцеві бюджети, фінанси державних підприєм­ницьких структур тощо. Проте центральне місце в державних фінансах посідає бюджетна система.

Бюджетний менеджмент спрямований на управління бюджетними ресурсами в процесі їхнього руху на всіх ета­пах бюджетного процесу.

Об'єктом управління є процес створення й використан­ня фондів фінансових ресурсів на рівні держави, органів і місцевого самоврядування і підприємницьких структур державної форми власності. Суб'єктом управління є фінансові органи держави. Організаційну й методичну роботу з управління держав­ними фінансами здійснює Міністерство фінансів України.

Центральний апарат міністерства забезпечує втілення в життя державної фінансової політики, розробляючи конкрет­ні методи впливу на ефективність суспільного виробництва, визначаючи оптимальні розміри мобілізації фінансових ресур­сів до бюджету, оздоровлюючи фінансове становище в окремих галузях. Цього досягається завдяки розробці разом із Міністер­ством економіки України зведеного фінансового балансу дер­жави і використання його показників для складання бюджетів.

Найважливішими функціями центрального апарату мі­ністерства є організація роботи зі складання і виконання державного бюджету; методичне керівництво роботою в га­лузі бюджетного і фінансового планування й фінансування передбачених витрат; ведення обліку і складання звіту про виконання зведеного і державного бюджетів; підготовка інформаційних матеріалів і доповідей Кабінету Міністрів України про хід виконання бюджетів.

У міністерствах і відомствах, підприємницьких структурах усіх форм власності Міністерство фінансів здійснює перевір­ки бухгалтерських звітів, грошових документів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших обов'язкових платежів. Воно також аналізує економічне й фінансове становище галузей народного господарства, тенденції та динаміку розвитку форм власності, витрат на виробництво, рівень рентабельності та ефективно­сті виробництва.

Важливими напрямками роботи Міністерства фінансів є надання методичної та практичної допомоги галузевим мініс­терствам, відомствам, виробничим об'єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам і орга­нізаціям із фінансових питань щодо впровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам в організації їхньої роботи. Апарат міністерства здійснює методичне керів­ництво бухгалтерським обліком, встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, визначення ре­зультатів господарської діяльності.

Місцевими фінансовими органами є Міністерство фінан­сів Автономної Республіки Крим, обласні, міські фінансові управління, районні фінансові відділи. У своїй діяльності вони керуються законами України, постановами Верховної Ради, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішення­ми відповідних рад народних депутатів, наказами та інструкція­ми Міністерства фінансів України. Місцеві фінансові органи забезпечують втілення в життя державної фінансової політики, аналізують показники розвитку економіки відповідного регіону.

Місцеві фінансові органи вирішують питання про відстро­чення платежів, вносять пропозиції виконавчим органам про надання пільг щодо податків і платежів до бюджету за виснов­ками податкових інспекцій. Відповідно до затверджених у бюджеті напрямків вони також фінансують заходи щодо розвитку місцевого господарства, освіти, охорони здоров'я, науки, культури, місцевих органів влади й управління, соціально-економічних програм.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 3. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 4. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 5. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз фінансового стану
 8. Аналіз фінансового стану торгових підприємств
 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 10. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 11. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 12. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
Переглядів: 1140

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правове регулювання фінансового ринку. | Податковий менеджмент.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.