Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про навколишнє середовище.

Література

План

Тема: Людське суспільство і середовище його існування

Лекція 4.

Питання до самоперевірки

Продукуючи та використовуючи гази, живі організми біосфери підтримують постійний склад атмосферного повітря.

В біосфері внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів у великих масштабах здійснюються такі хімічні процеси, як окиснення та відновлення елементів зі змінною валентністю.

3) За рахунок життєдіяльності гетеротрофів відбувається гігантська робота з розщеплення органічних решток, з одного боку, та утворення ґрунтового гумусу, з іншого.

5) Жива речовина здійснює перерозподіл атомів в біосфері завдяки системі великих та малих кругообігів.

У кругообігу речовин жива речовина біосфери виконує ряд біогенних функцій:

1) Газова функція здійснюється зеленими рослинами у процесі фотосин­тезу - при цьому атмосфера поповнюється киснем, а також рослинами і тваринами, які виділяють вуглекислий газ у процесі дихання. Відбувається також колообіг азоту, який тісно пов'язаний з життєдіяльністю мікроорганізмів.

2) Концентраційна функція проявляється у здатності живих організмів акумулювати різноманітні хімічні елементи, у тому числі мікроелементи, із зовнішнього середовища (грунт, вода, атмосфера). Так, морські водорості концентрують йод, діатомові водорості і злаки - кремній, молюски та ракоподібні - мідь тощо.

3) Окислювально-відновна функція виражається у хімічних перетворення речовин у процесі життєдіяльності організмів. У ґрунті, водному та повітря­ному середовищах утворюються солі, оксиди, різноманітні нові речовини як результат окислювально-відновних реакцій. З діяльністю мікроорганізмів пов'язане формування залізних та марганцевих руд, вапняків і т.п.

4) Геохімічна функція здійснюється у процесі обміну речовин у живих організмах (живлення, дихання, виділення), розкладу відмерлих організмів і продуктів їх життєдіяльності до простих вихідних речовин.

1. Ким і коли був введений термін «біосфера»? Що таке біосфера згідно сучасним уявленням?

2. Який внесок в розвиток вчення про біосферу вніс В.І. Вернадський?

3. Розкажіть про основні положення теорії В.І. Вернадського.

4. Назвіть межі біосфери.

5. Дайте характеристику живої речовини біосфери. Охарактеризуйте геохімічну роботу живої речовини.

6. Що являє собою кругообіг речовин у біосфері? Які його рушійні сили?

7. Охарактеризуйте кругообіг вуглецю, азоту, води.

8. Опишіть експеримент „Біосфера-2”. Які висновки можна зробити на підставі результатів цього експерименту?

1. Поняття про навколишнє середовище.

2. Стадії взаємодії суспільства і природи.

 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології. – К.: Либідь, 2004, с. 6-24.

2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995, с. 10-18.

3. Основи соціоекології (За ред. Г.О. Бачинського). – К. Вища школа, 1995, с. 13-24.

4. Основи екології та соціоекології (За ред. В.М. Єнколо). – Львів: Афіша, 1998, с. 10-21.

Розглядаючи екологію як науку про взаємозв'язки і взаємозалежність усіх живих організмів з навколишнім середовищем, про взаємодію людського суспільства з навколишнім природним середовищем, необхідно розглянути поняття «навколишнє середовище».

Природа - це натуральна, об'єктивна реальність, результат еволюції матеріального світу, що існує незалежно від свідомості людини. Поняття «природа» і «навколишнє середовище» дуже подібні. Але поняття «природа» набагато ширше.

Навколишнє середовище утворилося в результаті тривалої еволюції планети Земля під впливом людської діяльності, створення так званої «вторинної природи», тобто міст, заводів, каналів, доріг тощо. Середовище - це простір для проживання і дуже важливе джерело ресурсів: воно дуже впливає на духовний світ людей, їхнє здоров'я, настрій.

Навколишнім середовищем називають ту частину земної природи, з якою людське суспільство безпосереднє взаємодіє у своєму житті і виробничій діяльності (тотожнє поняттю «географічне середовище» ). Але це визначення не відбиває із усією повнотою сутність поняття «навколишнє середовище».

Навколишнє середовище являє собою сукупність абіотичних, біотичних компонентів, технічних, соціокультурних об'єктів, що прямо або опосередковано впливають на життя і господарську діяльність людського суспільства, тобто це той матеріальний і духовний світ, який оточує людське суспільство, з яким воно взаємодіє.

Навколишнє середовище складається з географічного і соціокультурного середовища. Географічне середовище - це матеріальне середовище, що складається з природних, антропогенно-природних і створених людиною об'єктів, у якому суспільство існує, задовольняє свої потреби і своєю діяльністю перетворює його. Тобто, географічне середовище об’єднує природне і техногенне середовище, які у наш час тісно переплелися між собою.

Соціокультурне середовище - це створений людством духовний світ, що охоплює національні, соціальні, економічні, політичні й інші суспільні відносини і виготовлені людством протягом всієї історії духовно-культурні цінності, що впливають на людей, формують їхній світогляд, зокрема обумовлюють характер поводження в їхніх відносинах із природою.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 5. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 11. Антропогенний вплив на навколишнє середовище УКРАЇНИ
 12. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика живої речовини. | Зростання масштабів виробництва та його вплив на навколишнє середовище.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.