Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сучасні логістичні системи

Рисунок 2.1 – Логістичний ланцюжок

Рисунок 1.1 - Шість постулатів логістичної системи

 

1. По-перше, нам потрібен конкретний товар,

2. по-друге, цей товар має бути не­обхідної якості,

3. по-третє — товар потрібен нам у необхідній для нас кількості,

4. по-четверте — цей товар потрібен нам у визначений нами час,

5. по-п'яте — товар повинен бути у визначено­му нами місці,

6. по-шосте — наші витрати під час покупки мають бути мінімальними.

Саме ці по­стулати сьогодні і характеризують ос­новні цілі, які вирішують логістичні систе­ми або просто — логістика.

 

 

На підприємстві матеріальні ресурси перебувають у вигляді матеріальних потоків. На практиці матеріальний потік вимірюється кількісною оцінкою, яка здійснюється за допомогою взаємопов’язаних показників: фізичного обсягу та інтервалу часу (т/рік). Кількісний матеріальний потік супроводжується інформаційним потоком і розглядається як сукупність циркулюючих в логістичних системах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління та контролю за логістичними операціями. Матеріальний потік є складовою частиною логістичної системи підприємства.

Під логістичною системою розуміють адаптивну систему із зворотнім зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції і операції, складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати промислове виробництво, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство, інфраструктуру окремої країни

 

Функціонування логістичної системи, як відособленої сукупності дій, спрямованої на перетворення матеріального чи інформаційного потоку складається з логістичних операцій. Традиційними логістичними операціями є складування, транспортування, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сировини і матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі, а також збір, зберігання та обробка інформаційного потоку. Логістична система охоплює такі поняття: матеріальний потік, логістичний ланцюжок, логістичний канал, логістичний цикл.

Матеріальний потік – об'єкт логістичних операцій та логістичних функцій, являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі підрозділи до споживачів.

Під поняттям матеріали розуміють різноманітні речовинні елементи виробництва (сировина, матеріали основні і допоміжні, паливо, енергія, покупні вироби і напівфабрикати, спецодяг, запасні частини для ремонту, інструмент,, устаткування і т.д.). Матеріали розглядаються логістикою в системі тимчасових потоків (динаміці). По рівнях виділяють потоки:

· міждержавні;

· національні (міжміські);

· внутріфірмові;

· цехові.

За послідовністю етапів виділяють потоки:

· зовнішні (матеріальний потік, що протікає у зовнішньому середовищі );

· вхідні;

· внутрішні;

· вихідні.

За характером транспортних засобів виділяють потоки:

· авіаційні;

· морські;

· річкові;

· залізничні;

· автомобільні,

· внутріцехові (кранові, конвеєрні).

Логістика несе відповідальність за раціональну організацію товарних потоків, тому її завданнями є:

• процедура замовлення продукції;

• транспортування товарів і напівфабрикатів;

• складування сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

• упакування товарів;

• інформаційне забезпечення матеріальних потоків.

Логістичний ланцюжок – це лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів, складів загального призначення), які здійснюють логістичні операції, щоб довести матеріальний потік від однієї логістичної системи до іншої чи до іншого споживача. і по якому проходять товарний і інформаційний потоки від постачальника до споживача. В ньому виділяються наступні головні ланки: поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів, зберігання продукції і сировини, виробництво продукції, розподіл, включаючи відправку товарів зі складу готової продукції, споживання готової продукції.

Кожна ланка логістичного ланцюжка включає свої елементи, що в сукупності утворює матеріальну основу логістики. До матеріальних елементів логістики відносять: транспортні засоби і обладнання, складське господарство, засоби зв’язку і управління тощо.

 
 

1 – зворотній інформаційний зв'язок

2 – матеріальні потоки

3 – супровідні інформаційні потоки

4 – інформація про отримання вантажів, розрахунок за поставлену продукцію

 

Логістичний канал — це канал розподілу, збуту, товароруху товарів, часткове упорядкування посередників (ділерів, транспортних фірм), що здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Логістичний цикл — інтервал часу між оформленням замовлення на постачання товарів і постачання засобів виробництва і доставкою замовленої продукції на склад споживача. Логістичний цикл у загальному випадку складається з часу, що вимагається на:

§ формування замовлення і його оформлення;

§ на доставку або передачу замовлення постачальникові;

§ для виконання замовлення постачальником;

§ для доставки готової продукції замовникові.

 

Управління матеріальними ресурсами – основа логістики

 

Логістика - це наука, об’єктом дослідження якої є управління матеріальними ресурсами в логістичних системах. Управління матеріальними ресурсами здійснюється на кожному етапі матеріалопотоку від постачальника до споживача і охоплює такі елементи управління, як планування, організація та контроль. Управлінський механізм пов'язаний з впровадженням спеціально розроблених управлінських процедур, основою яких є планування поста­чання, виробництва, збуту, зберігання і транспортування як єдиного ма­теріального потоку.

 

Поряд з поняттям «управління матеріальним потоком» зарубіжні спеціалісти виділяють два терміни — «управління матеріалами» і «уп­равління розподілом». Перший стосується руху матеріалів у межах під­приємства, другий — розподілу готового продукту споживачам. Виходячи з такого підходу логістику можна умовно поділити на внутрішню і зовнішню.

 

В рамках управління матеріалами об'єднуються зв'язані з рухом функції, які перебувають в «економічному просторі» між постачальниками промислового підприємства і крайньою межею виробничого процесу — поставкою готової продукції з розташованих на його території складів збуту.

 

 

В рамках управління розподілом об'єднуються зв'язані з рухом функції, які перебувають в «економічному просторі» між крайньою межею вироб­ничого процесу, тобто відвантаженням готової продукції з розташова­них на території промислового підприємства складів збуту і сферою спо­живання продукції, яка їм постачається.

Таким чином, управління матеріалами — це організаційний механізм зниження витрат, які виникають, в основному, на етапах по­стачання і виробництва, а управління розподілом — аналогічний засіб зменшення витрат, але вже у галузі збутових відносин.

 

Завдання логістики – таким чином організувати матеріалопотік на підприємстві, щоб забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції відповідно до існуючого попиту. Метою логістики є поставка матеріалів «точно своєчасно» при мінімальних затратах, що супроводжують їх рух. Інакше ка­жучи, мета логістики — забезпечення необхідними матеріалами у необ­хідній кількості і в потрібний час, в потрібне місце з мінімальними за­тратами, зумовленими рухом, при потрібній якості обслуговування спо­живачів.

Виділяють наступні цілі організації логістики на підприємстві:[ 3 ]

Þ інтегрований огляд загального ланцюга логістики;

Þ висока маневреність наявних ресурсів;

Þ створення диференційної оплати праці та забезпечення заохочень;

Þ скорочення виробничих циклів шляхом системної оптимізації процесів;

Þ проведення попереджувальних заходів проти неякісного виробництва;

Þ зменшення часу простоїв і впровадження, наладки, підготовки виробництва;

Þ паралельність матеріальних і інформаційних потоків;

Þ зменшення числа проміжних управлінських ланок;

Þ оптимізація технологій та техніки складування, транспортування, пакування;

Þ управління загальними логістичними витратами з метою їх мінімізації впровадження систем логістичного сервісу.

Система управління матеріальними ресурсами (логістична система) — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів промислового підприєм­ства меті логістики - постачати продукцію належної якості, кількості, в потрібне місце, потрібний час з найменшими затратами. Відрізняють логістичні системи двох видів: «ті, що тягнуть» (англ. pull), і «ті, які штовхають» (англ. push).

Система «канбан» належить до класу «тих, що тягнуть». Необхідні матеріали у необхідній кількості і в потрібний час «витягуються» в пот­рібне місце працівниками, які перебувають на наступних етапах вироб­ничого процесу. При цьому засобом для передачі замовлення на вироб­ництво і поставку є картка (у перекладі на японську — канбан). Суть системи в тому, що між всіма технологічно пов’язаними робочими місцями курсує оборотна тара, яка в один бік їде з деталями, а в другий – з картками “канбан”, які по суті означають замовлення на подальшу поставку тих або інших деталей.

 

Таким чином, система управління “точно-вчасно” полягає в узгодженні покупцем (споживачем) і постачальником графіків поставки з точністю до години і хвилини з розрахунком на те, щоб покупець (переважно виробниче підприємство) міг працювати без складу для вхідної продукції (сировини), тобто доставлені партії відразу спрямовують у виробництво.

 

До тих, що "штовхають" відносять системи МРП (англ. materials requirements planning – планування потреби в матеріалах)- комп'ютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого процесу. Рух матеріалів розраховується у просторі та часі відповідно до потреб наступної стадії. Тому матеріал фактично постачається у той момент, коли, згідно з розрахунками, у ньому є потреба. У таких системах вказується перелік матеріалів та здійснюється формування замовлень.

 

 

Логістична система «ОПТ» (англ. optimized production technologies- оптимізовані виробни­чі технології) розвиває ідеї, закладені в системах «канбан» та «МРП» виробничих та збутових функцій. Найважливіша її особливість — виявлення у виробництві «вузьких місць», так званих критичних ресурсів. Як такі можуть виступати запаси, устаткування, технологічні процеси, персонал тощо. На думку роз­робників системи, від ефективності використання критичних ресурсів за­лежать темпи розвитку виробництва, у той час як підвищення ефектив­ності використання решти ресурсів, що називаються некритичними, прак­тично не відчувається.

 


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
Переглядів: 559

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок складання, строки подання і розгляду фінансової звітності. | Заготівельна логістика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.