Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Діагностика ліквідності

Таблиця 7 - Діагностика рентабельності

Показник Формула для розрахунку Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Коефіцієнт рентабельності продажу ОП / ЧВ      
2. Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства ОП / ПБср      
3. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів ОП / А1ср      
4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ОП / (П1ср+ +П2ср+ П5ср)      
5. Коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу ОП / (А2ср+ +А3ср)      
6. Коефіцієнт чистої рентабельності власних коштів ЧП / (П1ср+ +П2ср+П5ср)      
7. Коефіцієнт чистої рентабельності акціонерного капіталу ЧП/ (СФ ср)      

Ліквідність підприємства – це здатність господарського суб'єкта погашати свою заборгованість. Ліквідність активів – здатність активів швидко перетворюватися на гроші. З огляду на це, здійснюють діагностику ліквідності балансу й діагностику коефіцієнтів і показників ліквідності (чистий оборотний капітал, поточні фінансові потреби).

Ліквідність балансу– це ступінь покриття платіжних зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких в грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань.Вонавказує на можливість своєчасної виплати короткострокових і довгострокових зобов'язань за рахунок реалізації частини активів підприємства. Для проведення діагностики ліквідності балансунеобхідно співставити агреговані статті по активу за ліквідністю з відповідними зобов'язаннями по пасиву за строком погашення. При цьому активи групуються за ступенем їх ліквідності и розташовуються в порядку її зменшення, а зобов'язання – за термінами їх погашення і розташовуються в порядку збільшення термінів до сплати. На основі цих розрахунків можна виділити типи балансів, які наведені на рис. 6. Методика групування активів та пасивів наведена в табл. 8.

 

Абсолютно ліквідний баланс Ліквідний баланс Неліквідний баланс Абсолютно неліквідний Відносно неліквідний баланс
Анл ≥ Пнт Анл ≥ Пнт Анл ≥ Пнт Анл < Пнт Анл < Пнт
Ашр ≥ Пкз Ашр> Пкз Ашр < Пкз Ашр < Пкз Ашр > Пкз
Апр ≥ Пдз Апр < Пдз Апр < Пдз Апр >< Пдз Апр > Пдз
Авр < Пп Авр < Пп Авр >< Пп Авр >< Пп Авр < Пп

Рис. 6. Визначення типу балансу


Таблиця 8 - Діагностика ліквідності балансу

(тис. грн.)

Складові активу і їх умовні позначки Джерело інформації Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік Складові пасиву і їх умовні позначки Джерело інформації Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Найбільш ліквідні активи (Анл) Сума ряд. (220…250) ср.       1. Найбільш термінові зобов'язання (Пнт) Сума ряд. (520…610) ср.      
2. Активи, які швидко реалізуються (Ашр) Сума ряд. (150…210) ср.       2. Короткострокові пасиви (Пкз) Ряд. (500+510) ср.      
3. Активи, які повільно реалізуються (Апр) Сума ряд. (100…140) ср.       3. Довгострокові пасиви (Пдз) Ряд. 480 ср.      
4. Активи, які важко реалізуються (Авр) Ряд. (080+270) ср.       4. Постійні пасиви (Пп) Ряд. (380+ +430+630) ср.      

Коефіцієнти і показники ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства сплачувати за своїми короткостроковими зобов'язаннями протягом звітного періоду.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину заборгованості підприємство може погасити за рахунок наявних коштів. Нормоване значення коефіцієнтаповинне бути >25%. Тобто за рахунок наявних грошових коштів організація повинна погасити хоча б 25% заборгованості.

Коефіцієнт фінансової ліквідності відображає платіжні можливості підприємства за умови своєчасних платежів з боку дебіторів. Таким чином, дебіторська заборгованість підприємства разом з наявними в його розпорядженні грошовими коштами повинна дорівнювати кредиторській заборгованості. У цьому випадку підприємство може сплатити за зобов'язаннями у досить короткий термін.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт платоспроможності; коефіцієнт ліквідності оборотного капіталу) вказує на платіжні можливості підприємства за умови не лише своєчасних розрахунків і сприятливої реалізації готової продукції, але і продажу в разі потреби частини матеріалізованих оборотних коштів (запасів товарно-матеріальних цінностей, готової продукції). Оптимальним вважається таке співвідношення, коли весь оборотний капітал підприємства удвічі перевищує обсяг короткострокової заборгованості.

Чистий оборотний капітал(власні оборотні кошти) – величина оборотних коштів підприємства, які воно може направити на виробничі потреби без загрози невиконання фінансових зобов'язань. Чистийоборотний капітал необхідний підприємству для підтримки нормального виробничого циклу, оскільки перевищення величини оборотних коштів над кредиторською заборгованістю означає, що підприємство може не тільки вчасно погасити свою кредиторську заборгованість, але і має власні кошти та довгострокові пасиви для фінансування частини оборотних активів, перш за все запасів.

Поточні фінансові потреби показують, який обсяг коштів додатково необхідно залучити в формі короткострокового кредиту для фінансування оборотного капіталу підприємства. Чим більше значення поточних фінансових потреб, тим більше коштів необхідно додатково залучати підприємству. Від'ємні значення поточних фінансових потреб також небажані для підприємства. Вони свідчать про надлишок незадіяних у виробництві оборотних коштів підприємства, в результаті чого знижується його рентабельність. Для досягнення максимального ефекту підприємство повинне прагнути до зведення поточних фінансових потреб до обсягу чистого оборотного капіталу.

Порядок розрахунку вищевказаних показників наведено у табл. 9.

Таблиця 9 - Коефіцієнти та показники ліквідності

Назва показника Джерело інформації   Нормативне значення Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Анл ср. /П4 ср. > 0,25    
2. Коефіцієнт термінової ліквідності (Анл+ДЗ) ср. / П4 ср. > 1    
3. Коефіцієнт загальної ліквідності А2 ср. /П4 ср. > 2    
4. Власні оборотні кошти, тис. грн. А2 ср. - П4 ср. > 0    
5. Поточні фінансові потреби, тис. грн. А2 ср. - П4 ср. - Анл ср. <0    

 


Читайте також:

 1. Аналіз ліквідності балансу
 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.
 5. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності
 6. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 7. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку
 8. Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
 9. ВТОМА ПРИ М’ЯЗЕВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА
 10. Диференціальна діагностика.
 11. Диференціальна діагностика.
 12. Диференціальна діагностика.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діагностика рентабельності | Діагностика грошових потоків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.