Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Метод демографії

Демографічні структури – це структури населення, що безпосередньо прямо або побічно пов’язані з відтворенням населення.

Відтворення населення в широкому розумінні, в його суспільно-історичній обумовленості представляє собою предмет демографії.

Відтворення населення прямо або опосередковано обумовлюється демографічними структурами. Структури населення – це розподіл осіб за будь-якими типологічними групами. Для демографів представляють інтерес ті структури, які обумовлюють відтворення населення.

Такими є статева структура (статевий склад), вікова структура (віковий склад), а також шлюбна та сімейна структура (шлюбний та сімейний склад) населення. Саме ці структури, з одного боку прямо або побічно, впливають на відтворення населення та на складові його процеси народжуваності, смертності, шлюбності, а з другого – самі прямо або опосередковано залежать від цих процесів.

Статева, вікова, шлюбна та сімейна структура безпосередньо входять до предмету демографії, в той час як інші виступають як зовнішні екзогенні чинники демографічних процесів.

Процеси народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності, як складові відтворення населення, називаються демографічними процесами.

Сукупність методів, якими користується демографічна статистика, складають її методологію. Основою методології є діалектичний метод, який припускає ретельне визначення в кожному конкретному випадку дії взаємопов'язаних соціально-економічних, політичних, юридичних, релігійних, традиційних, природних факторів, що визначають відтворення населення. Усі методи можна поділити на такі групи: загальнонаукові методи, методи, що використовуються іншими науками, загальностатистичні методи та специфічні методи демографічної статистики

До першої групи входять методи політичної економії, філософії, діалектичні та логічні методи, методи системного підходу та системного аналізу.

До другої групи входять математичні методи, використання яких забезпечує одержання повних і точних кількісних характеристик. Особливо широко в демографічній статистиці використовується теорія ймовірностей та математична статистика.

Третю групу складають в першу чергу методи, що розроблені в теорії статистики: метод статистичного спостереження, метод статистичних групувань, абсолютні, відносні та середні величини, ряди розподілу, динамічні ряди, методи індексного факторного аналізу, кореляційно-регресивного та дисперсійного аналізу.

Четверта група – специфічні методи демографічної статистики, тобто методи, що розроблені в процесі розвитку демографічної статистики. Це методи так званого поздовжнього і поперечного аналізу (методи реального та умовного поколінь). До специфічних методів належать методи моделювання процесів природного руху населення – смертності, шлюбності, розлучуваності, плідності за допомогою системи показників, що обчислюються в демографічних таблицях.

Специфічними за методами побудови та інтерпретації є також показники режиму відтворення населення, такі як брутто - і нетто-коефіцієнти відтворення населення, показники та моделі статево-вікової структури населення.

По-своєму використовується в демографії графічний метод. Він є важливим елементом демографічного аналізу (статево-вікові піраміди, криві показників демографічних таблиць), а також інструмент побудови демографічних таблиць – демографічна сітка.

 

Запитання для самоконтролю

 

1. Об’єкт і предмет демографії.

2. Кому належить авторство терміна "демографія" і який його зміст?

3. Що є атрибутивною ознакою для населення як об’єкта демографії?

4. У чому полягає різниці між вузьким і широким розумінням демографії як науки?

5. Що таке відтворення населення в широкому та вузькому сенсі?

6. Методи яких наук використовуються в демографічному аналізі?

7. Назвіть специфічні методи демографічної статистики.

 

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 9. АгротехнІЧНИЙ метод
 10. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 11. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.