Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА

Запитання для самоперевірки

1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура обойного помелу пшениці і жита ? 5. Призначення системи контролю борошна при обойному помелі ? 6. Побудуйте структуру обдирного помелу жита ? 7. Технічна характеристика та режим систем обдирного помелу жита ? 8. Технічна можливість підвищення ефек­тивності простих помелів пшениці і жита ? 9. Структу­ра сортових помелів жита ? 10. Які сита використовують для одержання сіяного і обдирного борошна ? 11. З яких етапів складається сорто­вий помел пшениці за скороченою схемою ? 12. Техні­чна характеристика і режим систем скороченого сортового поме­лу пшениці ? 13. Принципова структурна схема сортового помелу пшениці з розвиненою технологічною схемою ? 14. Призначення кожного процесу сортового помелу пшениці ? 15. Режими ос­новних систем сортового помелу пшениці на комплектному устат­куванні ? 16. Основні принципи формування різних сортів борошна при сортовому помелі пшениці ? 17. Особливості сор­тового помелу пшениці на комплектному устаткуванні ? 18. Організація вимелювання оболонкових продуктів при сортовому помелі пшениці ? 19. Організація процесу збагачення проміжних продуктів подрібнення при сортовому помелі пшениці на комплек­тному устаткуванні ? 20. Структура шліфувального та розмелювального процесів сортового помелу пшениці на комплектно­му устаткуванні ? 21. Структура помелів пшениці в борошно для макаронних виробів ? 22. Особливості макаронних помелів ? 23. Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління ?

Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна

Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в багаторазовому впливі на результати виробництва великої кількості одночасно діючих чинни­ків. Обслуговуючому персоналу важко прийняти правильне та своєчасне рішення по управлінню із-за відсутності необхідної ін­формації про хід технологічного процесу на різних етапах. Рі­вень функціонування технологічного процесу оцінюється, як прави­ло, на завершальному етапі виробництва за кількістю та якістю гото­вої продукції. Це призводить до нерівномірного протікання технологічного процесу, його невпорядкованості і зниження ефективності [4].

Основним методом управління на усіх етапах техноло­гічного процесу виробництва борошна є стабілізація, яка складається з двох елементів: налагодження будь-якого процесу на заданий ре­жим обробки зернових продуктів підбором певних параметрів, а в подальшому - підтримання встановлених режимів систем на заданому рівні, тобто їх стабілізація [4].

Стабільність управління технологічни­ми процесами виробництва борошна, забезпечується стабільністю подачі зернових потоків, що направ­ляються у переробку, режимів роботи технологічного і транспор­тного обладнання, використанням надійних засобів і методів опе­ративного контролю і управління. Для забезпечення вказаних чинників на належному рівні слід передбачити у технологічному про­цесі наступне устаткування чи операції:

- попереднє очищення зерна в елеваторі від домішок з виділен­ням дрібної фракції зерна, що забезпечить високу вирівняність ви­хідних партій зерна, які подаються в зерноочисне відділення;

- багатоканальні випускні пристрої у днищах зернових бун­керів, які забезпечують рівномірний випуск зерна з бункерів, не до­пускаючи його самосортування;

- автоматичні регулятори потоку зерна із кожного бункера, які забезпечують формування помельних партій зерна із кількох компонентів, заданого їх об'єму та співвідношення, в загальній партії;

- високоефективне очищення зерна від домішок та очищення по­верхні зерна для забезпечення високої якості партії зерна, що по­дається на розмел;

- безперервний спосіб відволоження зерна в бункерах;

- автоматичні вагові дозатори з програмним управлінням для забезпечення рівномірної та стабільної подачі підготовленого в зер­ноочисному відділенні зерна на І драну систему, яка забезпечує стабільність усього розмелювального процесу;

- вальцьові верстати марки А1-БЗН з охолодженням вальців, що мають високу зносостійкість робочої поверхні і забезпечують стабільний режим систем подрібнення зернових продуктів з високою ефективністю;

- всмоктувальні системи пневматичного транспортування про­міжних продуктів розмелу зерна, які забезпечують високу надій­ність транспортування і виконують важливі технологічні операції охолодження та знепилення зернових продуктів;

- групове обладнання гвинтових конвейєрів для збирання борошна різних сортів з розсійників, що забезпечує оперативність управлі­ння потоками борошна різних сортів і значно скорочує довжину самопливів;

- двоетапне подрібнення збагачених зернових продуктів на розмельних системах (ентолейтори, деташери), забезпечує високу ефективність подрібнення (до 60...65%);

- автоматична реєстрація виходів борошна різних сортів;

- контроль білості потоків борошна після контрольних розсій­ників [4].

5.1. Управління технологічними процесами очищення і підготовки зерна до помелу

Управління технологічними процесами очистки зерна від домішок

Основою управління технологічним процесом очищення зерна від домішок є контроль як усього технологічного процесу, так і ок­ремих технологічних операцій і машин. При перевищенні допус­тимої норми домішок в зерновій масі, що направляється на помел, вироблене борошно не буде відповідати вимогам діючих нормативних документів. При управлінні процесом очищення необхідно встановити, який вид до­мішок міститься в найбільшій кількості в зерновій масі, що надхо­дить на І драну систему, а потім провести налагодження тієї машини, яка відповідає за видалення цієї домішки. Визначення виду домішок проводиться шляхом їх аналізу на розбірній дошці.

Технологічний процес сучасних борошномельних заводів може забезпечити очищення зернової маси, якщо в ній міститься не більше 2 % сміттєвої домі­шки. При більшій кількості домішок необхідно організувати попереднє очищення зерна на хлібоприймальних підприємствах та елеваторах [4].

 

Управління технологічним процесом підготовки зерна до помелу

Управління процесом підготовки зерна до помелу зводиться до вибору і забезпечення оптимальних режимів водотеплової оброб­ки (ВТО) даної партії зерна. При найбільш розповсюдженому ме­тоді воднотеплової обробки зерна - холодному кондиціюванні, ос­новними режимами підготовки зерна є ступінь його зволоження та час відволожування в силосах. При виборі оптимальної величини зволоження і часу відволожування слід враховувати вихід­ну вологість, скловидність, типовий склад зерна та рекомендації «Правил», де наведені режими ВТО різного за якістю зерна, залежно від методу кондиціювання [17]. Управлін­ня процесом ВТО зерна зводиться до встановлення і дотримання заданих для да­ної партії зерна режимів, їх постійному контролі і коригуванні при відхиленні від заданих.

Управління технологічною операцією відволожування зерна в бункерах складається з встановлення його витрати з кожного бун­кера за допомогою вагового пристрою для регулювання витрати зерна в потоці УРЗ-1 відповідно до рецептури зернової суміші. Загальна витрата зерна повинна дорі­внювати продуктивності борошномельного заводу. Час відволожування зерна контролюється кількістю зерна, що направляється в розмелювальне відділення. Необхідно систематично перевіряти також точність дозування зерна з кожного силоса [4].


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. А. Видання прав актів управління
 7. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 8. Автоматизація виробництва
 9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 11. Адаптивні організаційні структури управління.
 12. Адміністративне право і державне управління.
Переглядів: 2004

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління | Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.044 сек.