Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функції, права та обов’язки викладача.

Викладач професійного навчального закладу виконує такі функції:

· організаторську (керівник, провідник у лабіринті знань, умінь, навичок);

· інформаційну (носій найновішої інформації);

· трансформаційну (перетворення суспільно значущого змісту знань в акт індивідуального пізнання);

· орієнтовно-регулятивну (структура знань педагога визначає структуру знань студента);

· мобілізуючу (переведення об'єкту виховання у суб’єкт, самовиховання, саморуху, самоутвердження).

Конкретний зміст праці, права та обов'язки професора, доцента, викладача вищого навчального закладу визначає статут відповідного навчального закладу.

Права та обов’язки викладачів визначені в документах:

Ø Закон України "Про освіту" (ст.55,56),

Ø Закон України "Про професійно-технічну освіту" (Розділ 8,ст.45,46,47,48),

Ø Закон України "Про вищу освіту" (ст.50,51).

Співробітники закладів освіти мають право на:

· вільний вибір форм, методів, засобів навчання чи наукової діяльності, виявлення педагогічної і наукової ініціативи;

· індивідуальну педагогічну і наукову діяльність;

· одержання всіх інформаційних, навчально-методичних, та інших матеріалів, що розробляються в навчальному закладі, а також інформацію про рішення президента Вченої ради, ректора, директора та заходи, що плануються;

· участь у громадському самоврядуванні, виборах керівних органів та їх структурних підрозділів;

· користування всіма видами послуг, що їх може надавати навчальний заклад своїм працівникам, а також усіма іншими можливостями навчального закладу стосовно отримання матеріальної допомоги; сприяння у розширенні та удосконаленні своєї діяльності, оперативного та ефективного вирішення навчально-методичних, науково-дослідних та виробничих проблем;

· користування подовженою оплачуваною відпусткою;

· участь в обговоренні і розв'язанні найважливіших питань навчальної, наукової та виробничої діяльності навчального закладу і його підрозділів, подання пропозицій стосовно поліпшення їх роботи;

· пільгове забезпечення житло м у порядку, встановленому законодавством;

· виконання роботи на умовах штатного сумісництва, або погодинної оплати, на одержання заробітної плати за заміну тимчасово відсутніх співробітників, на оплату праці за госпрозрахункову діяльність, роботу в спільних підприємствах, фірмах, кооперативних органах тощо;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання і наукової діяльності, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

· захист професійної честі, гідності;

· обирання засобів і методів навчання, наукової діяльності.

Співробітники навчального закладу зобов'язані:

· дотримуватися Статуту навчального закладу, чинного законодавства України і міжнародних угод;

· забезпечувати умови для засвоєній учнями, студентами, слухачами, стажистами, аспірантами, докторантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог державних стандартів, сприяти розвитку здібностей у останніх;

· брати активну участь у вирішенні завдань, що стоять перед навчальним закладом, забезпечувати високий рівень підготовки спеціалістів і проведення науково-дослідних робіт;

· наставництвом і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі,

· регулярно, не рідше одного разу на п'ять років проходити різні форми підвищення кваліфікації із збереженням середньої заробітної плати і виплатою витрат на підвищення кваліфікації за рахунок навчального закладу;

· виховувати повагу до людей, національно-культурних, духовних та історичних .цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

· виховувати молодь у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної і наукової етики, моралі, поважати гідність студента і колег, захищати їх від фізичного і психічного насильства, попереджати вживання наркотиків і ін. шкідливі звички.

Основні напрямки діяльності викладача.

В ДОСТ Вищої професійної освіти основні напрями соціальної діяльності викладача визначаються так:

- професійне навчання;

- виробничий-технологічна діяльність;

- методична робота;

- організаційно-управлінська діяльність;

- педагогіко-дослідницька діяльність;

- культурно-просвітницька діяльність.

Визначальний і найоб'ємніший компонент діяльності викладача:

1.Учбово-педагогічна діяльність – діяльність по підготовці робочого фахівця відповідної кваліфікації, яка включає види конкретних робіт (відповідно до робочого плану). Таких видів робіт більше 40.

Учбовий-педагогічна діяльність направлена на організацію процесу навчання.

Учбовий процес в професійній школі характеризується:

- єдністю учбового і науково-дослідного аспектів;

- активністю і самостійністю студентів;

- єдністю теоретичної (вивчення закономірностей науки) і практичної складової;

- єдністю навчання і виховання, орієнтованих на розвиток потреби в самовихованні.

В ході учбово-педагогічної діяльності викладач:

- визначає мету і завдання навчання по конкретному предмету у взаємозв'язку з ін. учбовими дисциплінами;

- визначає зміст освіти, форми і методи, які активізують форми контролю;

- формує творчі колективи учбових груп;

- стимуляція до самовиховання.

Основні види учбової діяльності:

- читання лекцій;

- проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарів, розрахунковий-графічних робіт, консультацій, заліків, іспитів;

- рецензування і прийом захисту контрольних робіт і проектів;

- керівництво практикою;

- керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- керівництво дипломними роботами і ін.

2.Навчально-методична діяльність:

Види навчально-методичної роботи:

- підготовка до лекцій, практичних, семінарських занять, учбової практики;

- розробка, переробка і підготовка до видання конспектів лекцій, збірок вправ і завдань, лабораторних практикумів, методичних матеріалів по контрольних робіт та ін.;

- поточна робота по підвищенню педагогічної кваліфікації (читання літератури);

- вивчення передачі педагогічного досвіду з наданням звіту;

- рецензування конспекту лекцій, збірок завдань і лабораторних практикумів;

- складання методичних вказівок, завдань, квитків, тематики к/р;

- розробка графіків СРС і взаємовідвідувань лекцій.

Робочий день викладача умовно можна розділити на 2 частини:

- підготовка до проведення певних видів робіт;

- проведення певних видів робіт.

Т.ч., навчально-методична і учбова роботи пов'язані.

3.Організаційно-методична робота:

Робота в підготовчому відділенні;

- профорієнтація;

- організація практик;

- робота в приймальній комісії;

- підготовка матеріалів до засідання кафедри;

- методична робота в допомогу практичним працівникам ПТУ і т.д.

4. Виховна робота:

- контроль за СРС по вивченню першоджерел, перевірка конспектів, колоквіуми, співбесіди;

- робота куратора;

- робота керівників клубів, кружків;

- виховна робота в гуртожитку;

- проведення вечорів, екскурсій і т.д.

5.Науково-дослідна робота:

- виконання планових держбюджетних НДР, колективних договорів;

- написання і видання підручників і навчальних посібників, монографій, статей, тез, доповідей на конференцію;

- редагування і рецензування статей, тез, доповідей на конференцію;

- написання відгуків на дисертаційне дослідження;

- робота в редколегіях журналів;

- керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- участь у вчених радах і ін.

Науково-дослідна робота набуває міжнародного характеру. приблизно 78 Вузів України співробітничають з 415 іноземними університетами, 19 фірмами 43 країн на основі двосторонніх міжнародних угод.

Позитивні сторони науково-дослідної роботи:

- науково-дослідна робота в учбових закладах впливає на процес навчання студентів і включення студентів в НДРС;

- розвиває теоретичне мислення викладачів (системно-комплексний підхід)(зв'язок з методичною роботою – Менделєєв);

- науковий багаж дозволяє викладачеві опанувати педагогічною майстерністю.

Т.ч., обговорили різноманітні сторони діяльності викладача. Професійна діяльність викладача – різновид творчої інтелектуальної праці.

Творчість викладача полягає:

- перш за все у виборі методів і форм навчання, розробці технологій по досягненню мети навчання і забезпеченню ефективності НВП;

- озброєння студентів сучасними знаннями;

- привчання студентів до самостійного отримання максимальної інформації за обмежений час;

- розвиток творчого мислення студентів, озброєння їх уміннями наукового дослідження;

- виховання різносторонньої, освіченої і культурної особи.

Розглянемо суть.

Суть і структура педагогічної діяльності, а також пов'язана з ними продуктивність.

Особливо перспективним вважають напрям, пов'язаний з використанням системного підходу до аналізу і побудови моделей педагогічної діяльності.


Читайте також:

 1. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 2. V Обов’язки Ради
 3. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 4. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 5. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 6. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 7. Адміністративне право як галузь права
 8. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 9. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 10. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 11. Аліментні обов’язки батьків і дітей
 12. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
Переглядів: 8280

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Психолого-педагогічні особливості юнацького віку. | Педагогічний професіоналізм викладача.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.