Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Складання платіжного календаря

Оперативне фінансове планування

Управління виробничими процесами та регулювання розрахунків з покупцями, постачальниками, працівниками підприємства, фінансовою системою, кредитними установами, забезпечення платоспроможності підприємства значною мірою залежать від організації оперативного фінансового планування.

Оперативне фінансове планування включає складання платіжного календаря, касового плану і розрахунок погреби в короткостроковому кредиті.

Зміст оперативного планування при розробці платіжного календаря заключається у визначенні конкретної послідовності та строків здійснення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перерахувати платежі до державного бюджету і позабюджетних фондів та забезпечити фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається на короткі проміжки часу (місяць, 15 днів, декаду, п'ятиденку). Сірок визначається, виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Найбільш доцільним є складання місячних планів з щодекадною розбивкою. Платіжний календар охоплює всі видатки і надходження коштів як в безготівковій, так і в готівковій формах, включаючи відносини з бюджетом та банками. Таким чином, платіжний календар дозволяє спостерігати за станом власних коштів, а також вказує на необхідність використання коштів у вигляді залученого капіталу.

Процес складання платіжного календаря можна розділити на 5 етапів (див. рис. 8.13).

Першим розділом платіжного календаря є його видаткова частина, що відображає всі розрахунки і перерахування коштів, другим - його доходна частина. Співвідношення між двома цими частинами повинно бути таким, щоб забезпечувались:

Розрахунок можливих грошових надходжень.

Оцінка грошових видатків в плановому періоді.

Визначення грошового сальдо (різниця між надходженнями і видатками).

Підведення підсумків (недостатність чи надлишок коштів).

Складання основного бюджету підприємства.

Перевищення видатків над надходженнями свідчать про зниження можливостей підприємства в покритті майбутніх видатків. В такому випадку слід частину непершочергових платежів перенести на інший календарний період, прискорити, по можливості, відвантаження і реалізацію продукції.

Вихідними даними для складання платіжного календаря є:

1) дані обліку операцій по поточному рахунку в банку;

2) дані обліку подання розрахункових документів до банку;

3) дані про термінові і прострочені платежі постачальникам;

4) графік відвантаження продукції;

5) фінансові результати від реалізації продукції;

6) планові внески до бюджету податку на прибуток, інших податків;

7) відрахування до позабюджетних фондів;

8) стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.

При розробці платіжного календаря особлива увага має бути відведена правильному визначенню суми виручки від реалізації продукції, тому що остання складає основну частину всіх надходжень підприємства. Щоб забезпечити рівномірне надходження виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, необхідно встановити щоденний фінансовий контроль за виконанням плану відвантаження готової продукції, оформленням платіжних документів і своєчасної здачі їх до банку, що особливо важливо в нових умовах господарювання, коли задоволення виробничих і соціальних потреб здійснюється за рахунок зароблених коштів.

З огляду на це неодмінною умовою розробки платіжного календаря є оперативний фінансовий облік стану запасів готових виробів, ходу відвантаження і реалізації продукції, а також одержання прибутку.

Крім того, підприємство складає касовий план, тобто план обороту наявних коштів, в якому відображаються їх надходження і витрачання. Упорядкування і виконання касового плану забезпечують суворий контроль за спрямуванням наявних коштів, своєчасне їх одержання й ефективне використання.

Касовий план - це план обігу готівки підприємства, який необхідний для контролю за її надходженням і витрачанням. Він розробляється на квартал і у встановлений строк представляється до комерційного банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи.

Перший розділ відображає надходження готівки (крім грошей, отриманих в банку) на підприємство в плановому кварталі за конкретними джерелами надходження (торгова виручка, виручка залізничного, повітряного транспорту, комунальні платежі, квартплата, виручка підприємств побутового обслуговування, інші надходження). Із загальної суми надходжень необхідно зазначити суми, які витрачаються на місці з виручки і здаються до каси банку.

В другому розділі показують види видатків підприємства готівкою (на заробітну плату, стипендії, постійні надбавки та інші види оплати праці, на виплату пенсій і допомоги по соціальному страхуванню, на господарські витрати та витрати на відрядження).

Третій розділ містить розрахунок виплат заробітної плати та інших видів оплати праці на плановий квартал з врахуванням всіх можливих утримань (податків, платежів за спецодяг, погашення позик тощо). Якщо заробітна плата працівників перераховується до банків платіжним дорученням, то ці види перерахувань також відображаються у третьому розділі. Всі види утримань і перерахувань, вартість натуральних видач і пільг, що обліковуються у фонді оплати праці, вираховуються із загального фонду оплати праці.

В четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам і службовцям, де у встановлені строки (конкретні числа місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в дого­ворі плату. Якщо фактично касова заявка в конкретні місяці перевищує суму, вказану в касовому плані, то банк, як правило, стягує підвищений відсоток за видачу готівки, що заздалегідь фіксується у договорі розрахунково-касового обслуговування.

 

Платіжний календар

Статті Пос 1 декад 2 ах 3
Видатки 1. Невідкладні потреби 2. Заробітна плата і прирівняні до неї платежі 3. Податки 4. Оплата рахунків постачальників за ТМЦ 5. Прострочена кредиторська заборгованість постачальникам 6. Оплата рахунків підрядчиків за виконані роботи по капітальному будівництву (ремонту) 7. Погашення прострочених позик банку 8. Погашення термінових позик банку 9. Сплата відсотків за кредит 10.Інші видатки      
Разом видатків      
Надходження 1. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 2. Виручка від реалізації основних засобів, ТМЦ та інших активів 3. Надходження простроченої дебіторської заборгованості 4. Надходження короткострокового кредиту банку 5. Залишок коштів в касі і на поточному рахунку 6. Інші надходження коштів      
Разом надходжень      
Перевищення надходжень над видатками      
Перевищення видатків над надходженнями      

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
 4. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 5. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 6. Виділення мікротем у власному висловлюванні. Складання плану
 7. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів
 8. Виникнення справочинства. Історія розвитку писемності. Складання документів у Київській Русі
 9. Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
 10. Геометричний метод складання сил
 11. Для складання системи нормальних рівнянь
 12. Економічна рівновага платіжного балансу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування бюджетного балансу. | Історія виникнення і розвиток реклами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.