Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Лексика офіційно-ділового стилю.

Зміст текстів офіційно-ділового стилю реалізується у мові і через мову. Використання мовних одиниць у текстах документів різних видів регулюють стильові норми офіційно-ділового стилю — правила відбору й ор­ганізації мовних одиниць у текстах цього стилю. Найчіткі­ше особливості офіційно-ділового стилю виявляються у лексиці і синтаксисі.

При укладанні до­кументів необхідно пам'ятати, що мова офіційно-ділового стилю повинна насамперед відповідати нормам сучасної української літературної мови, бути загальнозрозумілою, однозначною. Згідно з ДСТУ 1.5:2003. «Національна стан­дартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» (ISO/IEC Di­rectives, part 2, 2001, NEQ) в офіційно-діловому та науко­вому стилях усі мовні засоби потрібно вживати відповідно до їхнього прямого (головного) призначення, а за наявнос­ті двох рівнозначних слів — іншомовного походження й українського — слід надавати перевагу українському.У на­укових, технічних, ділових текстах не допустимі розмовно-просторічні слова, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми тощо. У мові документів, наприклад, не вживаються слова авто, фото, електричка, заліковка, аскорбінка, файно, бос, комп, бабки та ін. Вони замінюються стилістично ней­тральними автомобіль, фотографія, електропоїзд, заліко­ва книжка, аскорбінова кислота, гарно, начальник, персо­нальний комп'ютер, гроші. Не використовуються у діловій мові також засоби створення образності, зокрема тропи (ху­дожні метафори, метонімії, епітети, порівняння, гіпербо­ли, літоти тощо), емоційно забарвлена й оцінна лексика, експресивні і фігуральні висловлювання, питальні та ок­личні речення.

В основу текстів офіційно-ділового стилю покладеназагальновживана стилістично нейтральна лексика.До неї належать слова, що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю (батько, мати, брат, сестра, син, дочка); осіб за професійною або службовою належністю (інженер, менеджер, лікар, секретар, директор, декан); різних предметів побуту (будинок, телефон, стіл, книга); ознак (малий, великий, широкий, вузький, круглий, далекий, твердий, жовтий, зелений); дій, процесів, станів (будува­ти, ремонтувати, вантажити, доправляти, надавати); просторових і часових понять (день, рік, місяць, тиждень, декада, південь, північ, захід, схід); одиниць виміру (грам, кілограм, кілометр); службово-граматичних елементів (і, а, але, щоб, за, через, перед) тощо. Ці слова зрозумілі й ши­роковживані, тому використовуються в усіх функціональ­них стилях сучасної української літературної мови.

Офіційно-діловий стиль має виразний книжний харак­тер, тому при укладанні ділових паперів слід віддавати перевагу книжним словам, які позбавлені експресивно-оцінного забарвлення. Наприклад, слова дбати, приїхати, які: активно вживаються в розмовному мовленні, в ділових па­перах слід замінити на виявляти (турботу), прибути. Про приїзд — від'їзд представника якоїсь держави кажуть «прибув, відбув», про документи, які при цьому переда­ються, — «вручив вірчу грамоту», а не «дав» чи «пере­дав». Приміщення, де зупиняється і «перебуває», (а не «живе») зарубіжна делегація називають резиденцією то­що. Значна частина книжної лексики не закріплена за од­нією сферою функціонування, а широко вживається, крім офіційно-ділового стилю, в наукових працях та публіцистичних статтях. Це, наприклад, слова розробляти, виконувати, сумісництво, перебувати, споруджувати, спричи­нятися тощо. Але серед книжних слів є й такі, що вико­ристовуються тільки в офіційно-діловому стилі. Цю лекси­ку називають діловою: наказ, протокол, акт, резолюція, інструкція, посвідчення, перепустка, заява, постанова, ухвала, угода, свідоцтво, відрядження, реєстрація, діль­ниця, свідок, підсудний, експерт, апеляція, вірча грамота, посол, консул, нота тощо.

Багатозначні слова.В офіційно-діловому стилі, як і в науковому, з метою уникнення різних тлумачень ці слова вживають лише в одному, як правило прямому, чітко визначеному контекстом значенні (безкоштовні хвилини тарифного плану «XXL»; контракт укладається на певний термін, що його визначають сторони). Функціонують у цьому стилі також загальномовні, стерті метафори і метонімії (брати до уваги, керівництво заводу, одержати асигнування, підпис під документом, гусениця трактора, стріла крана). Проте в окремих жанрах ділового стилю (дипломатичних документах, комюніке, святкових наказах) з метою створення урочистості, пафосності мовлення можуть використовуватися тропи (образні метафори, метонімії, епітети, порівняння, гіперболи).

Синоніми.Офіційно-діловий стиль використовує в чотири рази більше високочастотної лексики, ніж худож­ній. Причиною цього є потреба забезпечити адекватність і точність передавання інформації, швидке оброблення до­кументів, тому однотипні поняття позначаються однотипними лексемами, не замінюються синонімічними, щоб не «розмивати» зміст, не спричинити різночитання. Отже, обмежене використання синонімів в офіційно-діловому стилі зумовлене тим, що ці слова майже завжди вносять у мовлення нові відтінки значення. Лише в окремих жанрах синоніми можуть вживатися з метою уникнення повторів, урізноманітнення тексту та вираження позитивної чи нега­тивної оцінки. У деяких текстах дипломатичного підстилю за допомогою синонімів створюється урочистість мовлення, підкреслена значущість документа.


Читайте також:

 1. Активна і пасивна лексика
 2. Безеквівалентна лексика і реалія
 3. Безеквівалентная лексика і лакуни
 4. Власне українська лексика, її фонетичні та словотвірні ознаки
 5. Генеза розвитку офіційно-ділового стилю.
 6. Діалектна лексика. Види діалектів
 7. Ділова лексика, її ознаки і групи.
 8. Документ як основний вид ділового стилю.
 9. Документ — основний вид офіційно-ділового стилю
 10. Загальновживана лексика
 11. ЗАСТАРІЛА ЛЕКСИКА: архаїзми й історизми
 12. Іншомовна лексика у професійному мовленні
Переглядів: 8761

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.