Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Підсумкова оцінка

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Вимоги до знань та вмінь.

ВСТУП

Протокол № 14 від 24 червня 2010 р.

Рекомендовано до видання Головною вченою радою університету

Протокол № 13 від 14 червня 2010 р.

Затверджено на засіданні кафедри видавничої справи та журналістики

Для студентів напряму підготовки 6.030303

Робоча навчальна програма

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ЖАНРИ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

«Видавнича справа та редагування»

 

 

Київ-2011


Укладач:

Жигун С. В., кандидат філол. наук,

 

 

 


Опис дисципліни та її предмета. Дисципліна “Газетно-журнальні жанри” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “журналістика”. Вона викладається на 3 курсі у 5 семестрі в обсязі 136 годин, з них лекцій 28 год., практичних –24 год., самостійних – 80 год, модульний контроль – 4 години. Дисципліна “Газетно-журнальні жанри ” складається з двох змістових модулів. Форма підсумкового контролю – залік.

Метою дисципліни є формувння у студентів професійних навичок, засвоєння теоретичних та практичних знань про найпоширеніші газетно-журнальні жанри, зокрема, про їхні особливості та можливості у різних типах друкованих ЗМІ.

Об’єктом вивчення є жанри, присутні у сучасній українській пресі.

Предмет навчальної дисципліни – теорія і практика журналістських методів і жанрів, їх структурні одиниці та закономірності функціонування.

Студент повинен знати:

- журналістські методи та їх класифікацію;

- характеристики найбільш уживаних у друкованих ЗМІ інформаційних, аналітичних та художніх жанрів;

- репортаж та вимоги до написання його;

- замітку і її основні види;

- кореспонденцію, її інформаційну природу;

- коментар як оперативне реагування на актуальну подію;

- статтю та її різновиди;

- огляд як панорамне відтворення дійсності;

- огляд преси як надання можливості читачу вибору що читати і про що читати;

- рецензію як жанр критики;

- журналістське розслідування – синтетичний жанр аналітичної журналістики;

- нарис як художній жанр;

- оповідні стратегії життєвої історії;

- гумористичні жанри.

 

Студент повинен уміти:

- застосовувати теоретичні знання на практиці;

- застосовувати надбані професійні навички в написані матеріалів;

- працювати з різними джерелами інформації;

- фіксувати і зберігати факти;

- аналізувати та робити відбір фактів

- створювати журналістський образ.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна “Газетно-журнальні жанри ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Вступ до спеціальності” та “Газетно-журнальне виробництво”.

Навчальний курс «Газетно-журнальні жанри» викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається із 14 тем, що згруповані у 2 змістові модулі. Наприкінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення (результати беруться до уваги на заліку). Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на практичному занятті;

- доповнення на практичному занятті;

- письмові творчі роботи.

Модульний контроль:результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік – проводиться у письмовій формі.

Умови допуску студента до заліку:

- відсутність заборгованостей із практичних занять;

- відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

- позитивні рейтингові бали за кожний модуль.

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за іспит за такою шкалою оцінювання:

Курс ІІ , семестр 3

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Іспит (КІ) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

 

Максимальна кількість балів за 1-2 модулі (стартовий рейтинг) – 70 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КІ

 

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 3. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 4. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 5. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 8. Аналіз та оцінка виробничого травматизму в галузі
 9. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 10. Аналіз та оцінка організаційних структур управління
 11. Аналіз та оцінка проведеного уроку
 12. Аналіз та оцінка рентабельності продукції
Переглядів: 771

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Засобами композиції є лінії, штриховка (штрих), тонові й кольорові плями, світлотінь, лінійна і повітряна перспективи [5]. | НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.