Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підсумкова оцінка

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Вимоги до знань та вмінь.

ВСТУП

Протокол № 14 від 24 червня 2010 р.

Рекомендовано до видання Головною вченою радою університету

Протокол № 13 від 14 червня 2010 р.

Затверджено на засіданні кафедри видавничої справи та журналістики

Для студентів напряму підготовки 6.030303

Робоча навчальна програма

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ЖАНРИ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

«Видавнича справа та редагування»

 

 

Київ-2011


Укладач:

Жигун С. В., кандидат філол. наук,

 

 

 


Опис дисципліни та її предмета. Дисципліна “Газетно-журнальні жанри” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “журналістика”. Вона викладається на 3 курсі у 5 семестрі в обсязі 136 годин, з них лекцій 28 год., практичних –24 год., самостійних – 80 год, модульний контроль – 4 години. Дисципліна “Газетно-журнальні жанри ” складається з двох змістових модулів. Форма підсумкового контролю – залік.

Метою дисципліни є формувння у студентів професійних навичок, засвоєння теоретичних та практичних знань про найпоширеніші газетно-журнальні жанри, зокрема, про їхні особливості та можливості у різних типах друкованих ЗМІ.

Об’єктом вивчення є жанри, присутні у сучасній українській пресі.

Предмет навчальної дисципліни – теорія і практика журналістських методів і жанрів, їх структурні одиниці та закономірності функціонування.

Студент повинен знати:

- журналістські методи та їх класифікацію;

- характеристики найбільш уживаних у друкованих ЗМІ інформаційних, аналітичних та художніх жанрів;

- репортаж та вимоги до написання його;

- замітку і її основні види;

- кореспонденцію, її інформаційну природу;

- коментар як оперативне реагування на актуальну подію;

- статтю та її різновиди;

- огляд як панорамне відтворення дійсності;

- огляд преси як надання можливості читачу вибору що читати і про що читати;

- рецензію як жанр критики;

- журналістське розслідування – синтетичний жанр аналітичної журналістики;

- нарис як художній жанр;

- оповідні стратегії життєвої історії;

- гумористичні жанри.

 

Студент повинен уміти:

- застосовувати теоретичні знання на практиці;

- застосовувати надбані професійні навички в написані матеріалів;

- працювати з різними джерелами інформації;

- фіксувати і зберігати факти;

- аналізувати та робити відбір фактів

- створювати журналістський образ.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна “Газетно-журнальні жанри ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Вступ до спеціальності” та “Газетно-журнальне виробництво”.

Навчальний курс «Газетно-журнальні жанри» викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається із 14 тем, що згруповані у 2 змістові модулі. Наприкінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення (результати беруться до уваги на заліку). Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на практичному занятті;

- доповнення на практичному занятті;

- письмові творчі роботи.

Модульний контроль:результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік – проводиться у письмовій формі.

Умови допуску студента до заліку:

- відсутність заборгованостей із практичних занять;

- відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

- позитивні рейтингові бали за кожний модуль.

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за іспит за такою шкалою оцінювання:

Курс ІІ , семестр 3

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Іспит (КІ) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

 

Максимальна кількість балів за 1-2 модулі (стартовий рейтинг) – 70 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КІ

 

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 3. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 4. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 5. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 8. Аналіз та оцінка виробничого травматизму в галузі
 9. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 10. Аналіз та оцінка організаційних структур управління
 11. Аналіз та оцінка проведеного уроку
 12. Аналіз та оцінка рентабельності продукції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Засобами композиції є лінії, штриховка (штрих), тонові й кольорові плями, світлотінь, лінійна і повітряна перспективи [5]. | НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.