Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тематика контрольних робіт

1. Вища економічна освіта в Україні: історія та сучасність.

 1. Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2004).
 2. Організаційні основи і структура вищого навчального закладу (Академії).
 3. Особливості навчання у ВНЗ.
 4. Навчальний план і програми зі спеціальності № ______________: характеристика структури і змісту.
 5. Основні принципи економічної освіти.
 6. Організаційні основи навчального процесу у ВНЗ.
 7. Форми організації контролю і оцінки знань і умінь студентів: системний підхід.
 8. Загальна характеристика прав та обов’язків студентів.
 9. Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.
 10. Соціально-психологічна адаптація студентів у вузі.
 11. Виробнича практика як форма самостійної роботи: важливий чинник формування професійної готовності.
 12. Самоосвіта та самовиховання як фактор розвитку особистості студента.
 13. Економічна професія і особистість бухгалтера-аудитора.
 14. Зростання престижу економічної професії і потреба у цих фахівцях в Україні.
 15. Структура і зміст економічної діяльності (можна уточнити бухгалтера-аудитора).
 16. Наукова організація працівника сфери економіки.
 17. Професійні знання, вміння, навички та переконання майбутнього бухгалтера-аудитора (або економіста).
 18. Зміст особистісних та професійних здібностей і властивостей та їх формування.
 19. Бібліотека як інформаційний осередок у ВНЗ.
 20. Актуальні проблеми студентської молоді.
 21. Студентське самоврядування в ВНЗ і академічній групі.
 22. Форми організації навчальної діяльності студентів.
 23. Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти Європейських країн.
 24. Модульно-рейтингова система освіти.
 25. Щербаковірація України як чинник соціально-економічного розвитку держави.
 26. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.
 27. Ступенева система освіти.
 28. Система вищих навчальних закладів освіти в Україні.
 29. Освітньо-кваліфікаційні рівні економічної освіти.
 30. Навчально-дослідна діяльність студентів (контрольні роботи, реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи).
 31. Гуманізація та гуманітаризація системи економічної освіти.
 32. Визначні події студентського життя (День знань, Міжнародний день студента, День Академії, професійні свята працівника статистики, бухгалтера).
 33. Студентський гуртожиток як осередок побуту та міжособистісних стосунків.
 34. Нормативно-правова база студентського життя (навчання, проживання у гуртожитку, …).
 35. ОПП як основа змісту освіти.
 36. Професійно-психологічна готовність майбутнього бухгалтера-економіста.
 37. Професійна етика бухгалтера-аудитора.
 38. Сфера професійної діяльності….
 39. Види та функції професійної діяльності….
 40. Закон «Про вищу освіту в Україні». Структура та зміст.
 41. Актуальні проблеми вищої освіти в Україні.
 42. Система вищої освіти у зарубіжних країнах і Україні: порівняльний аналіз.
 43. Сутність і витоки Болонського процесу.
 44. Болонський процес як засіб демократизації вищої освіти.
 45. Вища освіта у Німеччині, Великобританії, Італії, Франції.
 46. Основні етапи розвитку Болонського процесу.
 47. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.
 48. Основні документи Болонського процесу.

Рекомендована література

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.- М.: Просвещение, 1990.-144с.

2.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія. - К.:Либідь, 1998.-560с.

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання: Навчальний посібник.-К.: ІСДО, 1993. - 220 с.

4..Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання.- К., 1998.- 204 с.

5.Бондар В.1. Модульно-рейтингова технологія навчальної дисципліни (на матеріалі дидактики): Навчальний посібник. - К.: НПУ ім.. М. Драгоманова, 1999. - 49с.

6. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навчальний посібник. - К., 1996. - 66 с.

7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. –К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

8. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського.- К.: ФОРУМ, 2003 . – 950 с.

9. Вища освіта України і Болонський процесс: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Кременя. Авт. Кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с

10. Вовк Л.П. та ін. Українсько-англійський словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник. - К.: Український Центр духовної культури, 2005.- 168 с.

11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.:ІНТЕЛ, 1995. – 166 с.

12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник . – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

13. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів // І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. – К.: Укр.-фін. Ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

14. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Збірник доповідей. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – 68 с.

15. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели (Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. – 142 с.

16. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр. – 1997. – 149 с.

17. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

18. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Наіч. Посіб. – К.: Знання,2005. – 486 с.

19. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт.кол.: В.Литвин (кер), В.Андрущенко, А.Гуржій та ін. – К.: Навч. книга, 2004, Кн. 3: Модернізація освіти. – 2004. – 943 с.

20. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вид. “Віпол”, 2000. – 636 с.

21. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.

22. Нісімчук А.С, Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. пос. – К.: Видавничий центр “Просвіта”; Пошуково-видавниче агенство “Книга пам’яті України”, 2000. – 368 с.

23. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг.ред. О.М.Пехоти.-К.: А.С.К., 2001._ 256с.

24. Основи педагогіки вищої школи. Навч.-методичний комплекс для аспірантів і магістрів /Укладачі: Л.Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. – К.,2005. – 59 с.

25. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

26. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. -376 с.

27. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб./ О.М.Пєхота, В.Д.Будак, А.М.Старєва, К.Ф.Нор, В.І.Шуляр, І.М.Михайлицька, за ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

28. Подымова Л.С. Введение в инновационную педагогику: Учебное пособие. – Курск: КГПУ, 1994. – 120 с.

29. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

30. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський. Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 112 с.

31. Фібула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

32. Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умвах навчально-науково-педагогічних комплексів. –Пр.-Хм.: С.В.Карпук, 2007. – 370 с.

33. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

34. Якиманская И.С. Технология личностно ориентированого обучения. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.

 

 


Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 620

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.