Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття „Інтелектуальна власність” та „Право інтелектуальної власності”.

Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності:

— твори науки, літератури й мистецтва, відображені в об'єктивній формі;

— предмети, що мають за мету фіксацію, відтворення й поширення результатів творчої діяльності за допомогою технічних засобів;

— записи творчого виконання та інші записи за допомогою технічних засобів;

— винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та інші атрибути комерційного характеру, зазначення походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, раціоналізаторські пропозиції, науково-технічна інформація у вигляді ноу-хау та шоу-хау.

Суб'єкти права інтелектуальної власності:

—автори наукових, літературних або художніх творів;

—правонаступники названих осіб;

—виконавці творів, виробники фонограм та організації мовлення;

—автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин і порід тварин та правонаступники авторів;

—власники науково-технічної та іншої інформації, що має комерційну цінність;

—власники знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших позначень комерційного характеру.

Джерела права інтелектуальної власності в Україні:

—нормативно-правовий акт;

—міжнародний нормативно-правовий договір.

В інших країнах, зокрема в державах англосаксонської системи права, до джерел патентно-ліцензійного права належать також:

—правовий звичай (custom);

—правовий прецедент (case law).

Правова охорона інтелектуальної власності виникла й удосконаювалася впродовж багатьох століть. Навіть командно-адміністративна економіка не змогла цілком відмовитися від такої охорони. Незалежна Україна створює правову охорону інтелектуальної власності з урахуванням світового досвіду. Неабияке значення при цьому має досвід країн з високим рівнем розвитку науки й техніки, що великою мірою зумовлено належною системою охорони інтелектуальної власності.

Контрольні питання до лекції № 1

1. Які мета і завдання дисципліни „Інтелектуальна власність в Україні”?

2. Який зміст дисципліни „Інтелектуальна власність в Україні”?

3. Що є об'єктом права інтелектуальної власності?

4. Що є суб'єктом права інтелектуальної власності?

 

ЛЕКЦІЯ № 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ

План.

2.1. Поняття „Інтелектуальна власність” та „Право інтелектуальної власності”.

2.2. Правова охорона інтелектуальної власності.

 

Насамперед зупинимось на співвідношенні понять «інтелектуальна власність»й«право інтелектуальної власності».Упе­рше термін «інтелектуальна власність» у міжнародній практиці був введений в ст. 2 Конвенції, яка заснувала Всесвітню організацію ін­телектуальної власності (далі ВОІВ). У ній зазначено, що інтелек­туальна власність включає права, що стосуються:

- літературних, художніх і наукових творів;

- виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо - і телевізійних передач;

- винаходів у всіх сферах людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків;

- торгових марок, фірмових найменувань і комерцій­них позначень;

- захисту від недобросовісної конкуренції;

- усіх інших прав, що випливають з результатів інтелек­туальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах.

У сучасній правовій літературі терміном „інтелектуальна власність”найчастіше позначають сукупність норм права на результати інтелектуальної, творчої діяльності людини і комерційні позначення, що згруповані в об'єкти авторського права, права промислової власності та нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності.

Іноді інтелектуальна власність ототожнюється з переліком об'єктів права інтелектуальної власності або з комплексом майно­вих і особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, перелік яких встановлюється в законодавстві. У ст. 418 Цивільного кодексу України поняття права інтелектуаль­ної власності визначене як право особи на результати інтелек­туальної, творчої діяльності або на інші об'єкти праваінтелек­туальної власності.Його зміст складають особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності проголошується непорушним: ніхто не може бути позбав­лений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійс­ненні, крім випадків, передбачених законом. Треба зазначити, що ст. 422 Цивільного кодексу України містить майже вичерпний пере­лік об'єктів права інтелектуальної власності, до яких належать:

- літературні та художні твори;

- комп'ютерні програми;

- компіляції даних (бази даних);

- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

- наукові відкриття;

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

- раціоналізаторські пропозиції;

- сорти рослин, породи тварин;

- комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (за­значення походження товарів);

- комерційна таємниця.

Майже ніхто не сумнівається у двоїстій природі права інтелектуальної власності. З одного боку, автору творчого результату належить право на його використання, а також виключне право пе­решкоджати, забороняти чи дозволяти будь-якій особі використову­вати цей творчий результат. Таким чином, дані права належать до майнових і за низкою ознак збігаються з правом власності. З друго­го боку, автор є власником сукупності особистих немайнових прав (право авторства, право на авторське ім'я тощо), які не можуть від­чужуватися від їх власника. При цьому між майновими та особисти­ми немайновими правами немає фактично межі. Навпаки, вони тісно взаємопов'язані й утворюють єдине ціле.

Тобто поняття "право інтелектуальної власності" - це зага­льний термін для певних результатів творчої діяльності людини і комерційних позначень, які є інтелектуальною цінністю нематеріа­льної природи і на які можна набути права різного рівня, подібні до права власності, що сприяє ринковій діяльності. Результати інтеле­ктуальної діяльності людини і комерційні позначення мають спіль­ні ознаки: вони є інтелектуальними компонентами споживчої якості товарів, які викликають інтерес на ринку. Наприклад, у наруч­ному годиннику суттєва сторона інтелектуальної власності (технічна, технологічна чи функціональна суть) ґрунтується на винаході; зов­нішній вигляд годинника, його декоративна сторона інтелектуальної власності - на промисловому зразку, а комерційне позначення годинни­ка у вигляді торговельної марки є ознакою, що виді­ляє цей годинник серед інших однорідних товарів і визначає марке­тингову сторону інтелектуальної власності. Більшість результатів інте­лектуальної діяльності людини, таких як винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, комерційна таєм­ниця (ноу-хау), як практичне втілення ідей (знань, інформації), віді­грають важливу роль у вдосконаленні суттєвої якості товарів, що визначається їхніми технічними, технологічними та функціональни­ми ознаками. Інші результати інтелектуальної діяльності, такі як промислові зразки і твори прикладного мистецтва, визначають зов­нішній, естетичний вигляд, "вид" товарів, що сприяє підвищенню їх споживчої вартості. Комерційні позначення, такі як торгові мар­ки, фірмові найменування і географічні зазначення, використову­ються для поліпшення маркетингової якості товарів і послуг, розріз­няючи їх або компанії чи географічні регіони, з яких вони походять, для формування ділової репутації виробника та підвищення комерційної цінності товарів.

Таким чином, під поняттям право інтелектуальної власностіро­зуміють сукупність норм права, що регулюють суспільні відносини, пов'язані зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності набуттям прав на них, їх використанням і захистом прав на ці об’єкти.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 8. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 9. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 12. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
Переглядів: 916

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Київ НУХТ 2006 | Правова охорона інтелектуальної власності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.