Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура персоналу організації

Таблиця 2. Деталізація управлінського персоналу

Таблиця 1. Класифікація виробничого персоналу

Персонал організації – це сукупність фізичних осіб, які знаходяться в зв’язках з організацією, як юридичною особою, що регулюються договором найму. Це можуть бути не тільки наймані працівники, але й фізичні особи – власники і співвласники організації, якщо вони крім частини доходу отримують відповідну оплату за працю.

Рис.2.Схема комплексної системи управління людськими ресурсами

 

4. Цілі, завдання і предмет курсу, його структура і зв’язок з іншими дисциплінами

Реалізація курсу на проведення радикальної економічної реформи, активної соціальної політики, на демократизацію суспільства в період переходу до ринкових відносин пов”язана з підвищенням ролі людського фактору. Особливу важливість в сучасних умовах мають питання роботи з кадрами, які є складовими людського фактору розвитку суспільсного виробництва.

Саме тому оволодіння основами кадрової роботи, основними принципами і методами є важливими для організаторів діяльності підприємств-менеджерів.

Основна мета курсу “Менеджмент персоналу”- сприяння формуванню у майбутніх спеціалістів розуміння важливості вірної, науково-обгрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в кінцевому результаті - підвищення ефективності використання людського фактору на виробництві.

Цілі і завдання курсу:

-дати основну уяву про систему управління персоналом, його структуру та класифікацію, всі етапи управління персоналом в їх логічному взаємозв”язку і послідовності;

-розглянути основні питання планування і організації роботи кадрових служб, ведення кадрового виробництва;

-засвоїти основні принципи і методи кадрових технологій: підбору і підготовки кадрів управляючих підприємством і персоналом, світовий досвід роботи з персоналом;

-отримати знання з питань професійної орієнтації, організації роботи з кадрами управління, основні форми та види розвитку персоналу: навчання персоналу, планування ділової кар”єри, закордонний досвід.

Предметом курсу “Менеджмент персоналу» є вивчення взаємостосунків які виникають між працівниками в процесі виробництва з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу в умовах функціонування соціально-економічної системи.

Структура навчального процесу з курсу “Менеджмент персоналу” передбачає 189 годин аудиторного та позааудиторного навантаження, в тому числі 76. годин - лекції і 50. годин - семінарські заняття. Самостійна робота - 63 години. Підсумком вивчення даного курсу є виконання курсової роботи і іспит.

Тематичний план курсупередбачає розгляд наступних тем:

ТЕМА 1. Система управління персоналом.

ТЕМА 2. Методологія і проектування системи управління персоналом

ТЕМА 3. Кадрове, документаційне, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом

ТЕМА 4. Стратегія управління персоналом і планування роботи з персоналом

ТЕМА 5. Основні форми і методи комплектування штату

ТЕМА 6.Адаптація персоналу і його розміщення

ТЕМА 7. Оцінка персоналу

ТЕМА 8. Розвиток персоналу

ТЕМА 9. Формування стабільного персоналу

ТЕМА 10. Ефективність роботи персоналу.

Виходячи з цього можна зазначити, щз даний курс досить тісно пов,язаний і є логічним продовженням таких дисциплін як “Основи менеджменту”, “Економіка праці”.

 

ЛЕКЦІЯ 2. Персонал організації, як соціально-економічна категорія

1. Зміст поняття “персонал організації”, його класифікація

2. Структура персоналу

3. Концепції управління персоналом: еволюція і сучасність

 

1. Зміст поняття “персонал організації”, його класифікація

Термін “кадри” прийшов в управлінську термінологію з армійського лексикону, де він визначав групу професійних військових.

В англомовних країнах звичним є використання в такому значенні терміну “персонал”.

Термінологічні відмінності можуть бути обумовлені також характером і напрямами діяльності. Термін “персонал” найчастіше використовують невеликі фірми (до 100 чоловік). Серед тих, хто користується терміном “людські ресурси” організації з кількістю зайнятих понад 2,5 тис.чоловік.

Особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю не включаються до складу персоналу.

Основною характеристикою персоналу є його професійно-кваліфікаційна структура. Основною формою класифікації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, згідно з офіційною статистикою МОП, є розподіл всіх зайнятих на три групи: “білі комірці”; “сині комірці”; працівники сфери обслуговування

Така класифікація частково використовується і у вітчизняній статистиці, але найбільш характерною є розподіл всіх працівників за такими кваліфікаційними ознаками:

- за функціями в процесі виробництва

а) робітники

б) інженерно-технічні працівники

в) службовці

г) молодший обслуговуючий персонал

д) учні

є) охорона

- за характером фактичної діяльності

залежно від посади

- за принципом участі працівників у технологічному процесі

а) робітники – основні і допоміжні

б) інженерно-технічні працівники – керівники, спеціалісти, технічні виконавці

- за терміном роботи

а) постійні

б) сезонні

в) тимчасові

- за принципом взаємодії працівників у процесі управління

а) управлінський персонал

б) виробничий персонал

Управлінський персонал в свою чергу поділяється на керівників, спеціалістів і технічних виконавців.

З метою обліку витрат по видах призначення робіт виникла (вперше на ВАЗі) класифікація, яка поділяє робітників (виробничий персонал) залежно від участі у виробництві основної продукції (Табл.1.)

Категорія А Категорія В Категорія Са Категорія Св Категорія Д
Виробничі робітники основного виробниц-тва, що створюють продукцію, яка є метою всього виробництва Допоміжні робітники, що обслугову-ють робочі місця робітників категорії А (наладники, контролери, підсобні робочі і т.ін.) Робітники, що зайняті виготовлен-ням, ремонтом і обслугову-ванням засобів праці (інструмент, технологіч-не обладнання і т.ін.) Робітники, що зайняті на роботах, які належать до категорії В, але обслугову-ють робочі місця категорії Са Робітники загальноза-водських служб і загальноза-водського обслугову-вання (лаборато-рія, зв’язок і т.ін.)

 

Деталізація управлінського персоналу представлена у таблиці 2, у порівнянні з аналогічною деталізацією в США.

Україна США та інші держави
Керівники підприємств та їх заступники Керівники структурних підрозділів Спеціалісти, що здійснюють економічні функції Спеціалісти по інженерно-технічному забезпеченню Посадові службовці (облік, контроль, оформлення документів) Технічні виконавці (обробка інформації, секретарі, референти і .ін.) Top-management – президент, віце-президент, члени правління і т.д. Middle- management – керівники управлінь і самостійних підрозділів Lover- management – керівники підвідділів, бюро, майстри і т.ін. Інженерно-технічний персонал і конторські службовці (білі комірці) Робочі, зайняті фізичною працею (сині комірці) Робітники соціальної інфраструктури (сірі комірці)

 

Персонал організації це її важлива структурна частина яка має складну взаємопов’язану структуру. Системний підхід дозволяє розглядати персонал як взаємозв,язок структур, які виділені за різними ознаками (Рис.5.)

 

 

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 3. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 4. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 5. VІ. План та організаційна структура заняття
 6. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 7. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 8. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 9. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 10. Акти з охорони праці в організації.
 11. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 12. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система управління людськими ресурсами | Функціональна структура

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.