Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


План лекції

1. Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах.

2. Класифікація затрат праці. Групування та класифікація норм .

3. Вимоги до норм праці та чинники, які на них впливають.

Домашнє завдання: вивчити конспект, (16)с. 120 – 127, (12) с. 37 - 43

І. Основні категорій і поняття

Головна роль нормування праці полягає в установленні об’єктивно-необхідної міри затрат живої праці, тобто норм щодо виконання конкретної роботи. Тому норми праці можна розглядати як результат процесу нормування, який супроводжується цілою низкою технічних розрахунків, економічних і соціальних обґрунтувань.

Норма праці є конкретним вираженням міри праці на кожному підприємстві і визначає величину і структуру витрат робочого часу, необхідних для виконання цієї роботи. Норма праці є розрахунковим показником, який розробляється на кожному окремому конкретному підприємстві в залежності від умов господарювання.

За допомогою норм здійснюються практично всі планово-економічні розрахунки на підприємствах. Особливо важливим при цьому є визначення планової трудомісткості продукції як суми всіх трудозатрат. Знаючи трудомісткість кожного виробу, кожної технологічної стадії, не важко визначити необхідну чисельність працівників як за професійним, так і кваліфікаційним складом.

Водночас норми праці становлять об’єктивну основу раціональної організації праці та оперативного управління виробництвом. Велике значення мають норми і в соціальному плані як дієвий засіб забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та мірою оплати кожного працівника.

На підприємствах, де нормується праця всіх працюючих, не може бути «надлишку» робочої сили, втрати робочого часу мінімальні, робітники краще оволодівають раціональними трудовими прийомами, підвищують свою кваліфікацію.

В даний час на підприємствах використовують системи норм праці, які відображають різні сторони трудової діяльності. Найбільш широко застосовуються норми часу, виробки, обслуговування, чисельності, керованості, нормовані завдання.

Норма часу - визначає необхідні затрати часу одного працівника чи бригади (ланки) на виконання одиниці роботи (продукції). Вимірюється в людино-годинах (людино-хвилинах).

Норма виробітку - визначає кількість одиниць продукції, яка повинна бути виконана одним працівником чи бригадою за даний відрізок часу. Вимірюється в натуральних одиницях (штуках, метрах і т.д.).

Норма обслуговування визначає необхідну кількість станків, робочих місць, одиниць виробничої площі та інших виробничих об'єктів, закріплених для обслуговування одним працівником чи бригадою.

Норма чисельності визначає чисельність робітників необхідних для виконання певного обсягу роботи.

Норма керованості визначає кількість робітників, яка повинна бути безпосередньо підпорядкована одному керівнику.

Нормоване завдання визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, які повинні бути виконані одним працівником чи бригадою за даний відрізок часу. На відміну від норм виробки вимірюється не тільки в інструментальних одиницях, а й в нормо-гривнях, нормо-годинах.

Всі названі види норм встановлюються виходячи з необхідних затрат часу на здійснення елементів виробничого процесу. Але робота по встановленню норм праці не зводиться лише до норм праці. В загальному вигляді нормування праці - це вид діяльності по управлінню виробництвом, направлений на встановлення необхідних затрат і результатів праці, а також необхідним співвідношення між чисельністю працівників різних груп і кількістю одиниць обладнання. Отже, названі види норм праці не терплять всіх характеристик трудового процесу, регламентація яких об'єктивно необхідна. При аналізі таких характеристик слід передусім виходити з оцінки трудового процесу по його ефективності, тобто по співвідношенню між затратами і результатами праці. Об'єктивно існує дві форми затрат праці: затрати робочого часу і норми затрат енергії працівників.

Норми затрат робочого часу встановлюють час для виконання одиниці чи певного обсягу роботи одним чи декількома працівниками. До норм затрат робочого часу відносяться: норми подовженості і трудоємкості робіт і норми чисельності. Норми подовженості визначають час, за який може бути виконано одиницю роботи на одному станку чи робочому місці.

Норма трудоємкості операцій визначає необхідні затрати часу одного чи кількох робітників на виконання одиниці роботи чи виготовлення одиниці продукції по даній операції.

Норми затрат фізичної і нервової енергії досліджень мало. З існуючих нормативних матеріалів для характеристики норм затрат енергії працюючих в найбільшій степені підходять норми важкості праці. Під важкістю праці розуміється сумарний вплив всіх факторів трудового процесу на організм людини. До норм результатів праці відносяться норми виробки і нормування завдання, але до них слід також віднести норми використання обладнання і виробничої потужності.

Важливість норм для стимулювання ефективної виробничої діяльності випливає з необхідності встановлення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення заданих виробничих результатів. Обґрунтованість обсягів і складу ресурсів, які має працівник і/або виробничий колектив, є обов’язковою умовою дієвості системи стимулювання. Бо всі ці системи базуються на співставленні фактичних витрат ресурсів з нормативними.

Основними вимогами до норм праці є:

1) прогресивність, тобто встановлені норми праці мають відповідати рівню науково-технічного прогресу, враховувати зниження трудомісткості, і відповідно підвищення продуктивності відповідно до нововведень технічного або організаційного характеру.

2) Норми праці повинні бути точними, для кожного типу в- ва встановлюються відповідна точність, а саме: масове- +/-5, серійне +/-15, індивідуальне +/-20.

3) Норми праці повинні бути обгрунтованими.

4) Н.П. повинні бути динамічними, тобто періодично переглядатись, щоб відповідати новим технологіям.

Склад нормованих ресурсів визначається конкретними організаційно-технічними умовами. Наприклад, для робітника, що виконує складально-монтажні операції основним ресурсом є робочий час. Необхідні витрати цього ресурсу на одиницю роботи визначаються нормами часу. Тому в цьому випадку оцінка ефективності праці робітника здійснюється на основі співставлювання фактичних і нормованих витрат часу. Робочий час є головним ресурсом для багатьох інших видів діяльності.

Поряд з цим для багатьох робіт суттєву роль виконує стимулювання раціонального використання таких ресурсів, як інформація, матеріали, інструменти, електроенергія, яке здійснюється при допомозі відповідних норм витрат цих ресурсів. Для інших робіт (налагоджувальних, ремонтних і т.д.) важлива економія витрат на обслуговуванні обладнання не погіршуючи при цьому його експлуатаційних характеристик.

Завжди необхідно враховувати взаємозв’язок витрат на різні ресурси. Наприклад, скорочення трудомісткості продукції може бути досягнуте шляхом автоматизації обладнання, підвищення якості інструментів, що пов’язане з додатковими витратами. Тому норми праці повинні встановлюватися такими, які відповідали б мінімуму сумарних витрат на всі виробничі ресурси. Мінімізація витрат здійснюється в межах спричинених технічними, психофізичними, соціальними та іншими факторами.

З розвитком виробництва розширюється склад норм праці, посилюється взаємозв’язок функцій нормування і організації виробництва. Для прикладу, з появою можливостей обслуговування одним працівником декілька одиниць обладнання стало необхідним нормувати співвідношення між кількістю обладнання і чисельністю працівників. З переходом на колективні форми організації праці стало необхідним нормувати чисельність бригад та структуру персоналу бригад.

ІІ. Питання для перевірки виконання домашнього завдання

1. Які існують норми витрат праці за видами норм?

2. Які існують норми витрат праці за сферою застосування норм?

3. Які існують норми праці за методом обґрунтування норм?

4. Що таке норма часу, за якою формулою її розраховують?

5. Що називають штучним часом та за якою формулою розраховується його тривалість?

6. Які складові частини норми часу?

7. Що таке норма виробітку, за якою формулою її розраховують?

8. Який зв'язок між нормою часу та нормою виробітку?

9. Що таке норма обслуговування?

10. Що таке норматив чисельності?

11. Що таке норма керованості?

 

 

Тема. Види і призначення нормативів


Читайте також:

 1. Більш детально про інвестиційну взаємодію в наступному Додатку до цієї Лекції.
 2. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 3. Валютне регулювання ЗЕД розглянуто окремо в наступній лекції «Валютне регулювання ЗЕД.
 4. Вибір остаточного варіанта плану лекції. Робота над формою викладу.
 5. ДОДАТОК до Лекції № 12
 6. Документальні колекції науково-історичних товариств в Україні 19 – початку 20 ст.
 7. Закріплення матеріалу лекції
 8. Закріплення матеріалу лекції
 9. Закріплення матеріалу лекції
 10. ЗАПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ лекції № 3.
 11. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ
 12. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ
Переглядів: 582

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | План лекції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.