Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організація як функція менеджменту

ПЛАН

 

1. Організація як функція менеджменту.

2. Поняття, сутність організаційних структур.

3. Види організаційних структур управління.

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

 

1.Балабанова Л.В., Полонська Л.А., Савельєва К.В., Германчук А.М., Гашло О.О., Менеджмент: підручник.-Донецьк (ДонНУЕТ), 2009.-322с.-(школа маркетингового менеджменту). с.113-120.

 

 

Організація як функція управління - це вид діяльності управлін­ського персоналу, спрямований на забезпечення нормального функ­ціонування організації. Вона передбачає створення такої структури організації, яка дає можливість ефективної і спільної роботи персона­лу для досягнення загальних цілей. Організація передбачає встанов­лення взаємозв'язків і взаємин між всіма елементами об'єкта управ­ління, визначення порядку і умов їхнього функціонування.

Функція «організація» тісно пов'язана з функцією планування, тому що є необхідним кроком у реалізації планів. Завдання щодо реа­лізації планів стають орієнтирами організаційного процесу в органі­зації.

Цей процес включає наступні стадії роботи:

1. Визначення завдань організації, виходячи із цілей управління.

2. Визначення видів робіт, які варто виконувати, щоб вирішити по­ставлені завдання.

3. Оцінка наявних людських ресурсів і визначення перспективних потреб у кадровому забезпеченні.

4. Департаментація, тобто угруповання функцій, видів робіт і людсь­ких ресурсів в організаційну структуру.

5. Виявлення і оцінку ступеня відповідальності і характеру повнова­жень управлінського персоналу різних рівнів.

6. Виявлення специфічних видів діяльності в рамках кожного депар­таменту і розподіл праці.

7. Оформлення і затвердження регламентуючих документів.

Важливим аспектом організації є встановлення взаємовідносин між рівнями управління, встановлення повноважень і відповідальнос­ті. Засобом, за допомогою якого керівництво встановлює взаємини між рівнями управління, розподіляє завдання серед персоналу, пере­дає підлеглим повноваження і відповідальність є делегування.

Повноваження - обмежене право використовувати ресурси під­приємства і направляти зусилля деяких співробітників на виконання певних завдань. Повноваження делегуються посаді, а не конкретній людині.

Відповідальність - зобов'язання виконувати поставлені завдання і відповідати за їхнє задовільне завершення. Але передача відповіда­льності підлеглому не означає, що керівник її втрачає, він також відповідає за дії своїх підлеглих.

Засобами організаційного впливу є:

1. Організаційний аналіз і проектування.

2. Регламентування.

3. Інструктування.

4. Розпорядницький вплив.

5. Координування (координація) - іноді виділяється як самостійна функція управління.

Координація в управлінні здійснюється шляхом налагодження взаємодії різних підрозділів, узгодження дій виконавців, маневруван­ня ресурсами. Координація здійснюється в основному керівниками вищої й середньої ланки управління. Основою успішної координації є управлінська інформація й всі служби, пов'язані з її одержанням і об­робкою. З метою координації використовуються різні управлінські документи, наради і збори, сучасні засоби комунікації.

З координуванням тісно зв'язане регулювання. Регулювання -вид управлінської діяльності, спрямований на підтримку необхідної відповідності між різними елементами системи, на ліквідацію мож­ливих відхилень від планових завдань, графіків і норм виробітку. Регулювання забезпечує вироблення рішень по подоланню негативних явищ практики управління й причин їхнього виникнення.

Таким чином, організація, як функція управління, передбачає формування суб'єкта і об'єкта управління, їхніх підрозділів і зв'язків між ними.

Реалізація функції "організація" передбачає створення й безпе­рервне вдосконалювання формальної організаційної структури управління, правильне кадрове забезпечення підприємства, встанов­лення певної послідовності виконання операцій, уточнення ролі і міс­ця кожного працівника в системі управління.

 

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 5. Адміністративно-територіальна організація
 6. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 7. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 8. Базові засади менеджменту
 9. БУДІВНИЦТВО В ПЕРСПЕКТИВІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу
 11. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
 12. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Поняття, сутність організаційних структур управління.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.