Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ № 10

Тести

Питання ДЛЯ самоконтролю знань

 

1. Сформулюйте головну мету формування товарного забезпечення товарообігу підприємства.

2. Назвіть послідовність виконання роботи щодо формування товарного забезпечення товарообігу підприємства.

3. Охарактеризуйте інформаційну основу щодо проведення аналізу формування товарного забезпечення.

4. Розкрийте сутність основних етапів аналізу формування товарного забезпечення підприємства.

5. Охарактеризуйте чинники, що впливають на обсяг і структуру надходження товарів.

6. Дайте визначення коефіцієнту ритмічності надходження товарів.

7. Розкрийте методику визначення впливу окремих чинників на обсяг і структуру надходження товарів.

1. Формування товарного забезпечення обігу підприємства вимагає послідовного виконання такої роботи:

а) – аналіз надходження і закупівлі товарів;

- визначення методу закупівлі товарів;

- вивчення кон’юнктури ринку і каналів розподілу товарних ресурсів;

- вибір постачальників товарних ресурсів;

б) - вивчення кон’юнктури ринку і каналів розподілу товарних ресурсів;

- аналіз надходження і закупівлі товарів;

- планування обсягу і структури закупівлі товарів;

- визначення методу закупівлі товарів;

в) - дається загальна оцінка виконання запланованих показників;

- виявляється динаміка продажу товарів;

- визначається вплив окремих факторів;

- виявляються резерви збільшення товарообігу;

г) - узгодження і висновок угоди на закупівлю товарів;

- контроль за виконанням угод і надходженням товарів;

- планування обсягу і структури закупівлі товарів;

- визначення методу закупівлі товарів;

 

2. Для забезпечення повноти аналізу надходження товарів на підприємства необхідно визначити:

а) коефіцієнт збільшення чисельності робітників;

б) коефіцієнт ритмічності виконання плану надходження;

в) коефіцієнт рівномірності надходження товарів;

г) правильної відповіді немає

 

3. До основних факторів, що впливають на обсяг товарного забезпечення не включається:

а) частота завезення і якість товарів;

б) ритмічність виробництва товарів;

в) своєчасне і якісне складання комерційних угод;

г) правильної відповіді немає

 

4. Для забезпечення повноти аналізу надходження товарів на підприємства не використовується:

а) коефіцієнт збільшення чисельності робітників;

б) коефіцієнт ритмічності виконання плану надходження;

в) коефіцієнт рівномірності надходження товарів;

г) правильної відповіді немає

 

5. До основних факторів, що впливають на обсяг товарного забезпечення включаються:

а) частота завезення і якість товарів;

б) організація доставки товарів;

в) своєчасне і якісне складання комерційних угод;

г) усі відповіді правильні.

 

6. Для розрахунку впливу факторів на обсяг надходження товарів не використовується такий метод економічного аналізу:

а) спосіб різниць;

б) метод суми балів;

в) індексний спосіб;

г) метод прямого розрахунку.

 

7. Які методи економічного аналізу використовуються для розрахунку впливу факторів на обсяг надходження товарів:

а) спосіб різниць;

б) метод прямого розрахунку;

в) індексний спосіб;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Факторна модель розрахунку впливу факторів на обсяг надходження товарів має вид:

а) Н = КЗ + Тдн * ЧЗ;

б) Н = КЗ * Тдн - ЧЗ;

в) Н = КЗ * Тдн * ЧЗ;

г) Н = КЗ - Тдн + ЧЗ.

 

9. Влив кількості завезень на зміну обсягу надходження товарів із використанням способу різниць визначається:

а) ΔН(КЗ) = (КЗфакт – КЗплан)* Тдн.план * ЧЗплан;

б) ΔН(КЗ) = (КЗфакт + КЗплан)* Тдн.план * ЧЗплан;

в) ΔН(КЗ) = (КЗфакт – КЗплан)* Тдн.план + ЧЗплан;

г) ΔН(КЗ) = (КЗфакт * КЗплан)+ Тдн.план - ЧЗплан;

 

10. Влив кількості завезень на зміну обсягу надходження товарів із використанням індексного способу визначається:

А) ΔН(КЗ) = Нплан + (Ікз – 1);

Б) ΔН(КЗ) = Нплан * (Ікз + 1);

В) ΔН(КЗ) = Нплан - (Ікз + 1);

Г) ΔН(КЗ) = Нплан * (Ікз – 1)

 

11. Влив денного обсягу продажу на зміну розміру надходження товарів із використанням способу різниць визначається:

а) ΔН(Тдн) = КЗфакт + (Тдн.факт +Тдн.план) * ЧЗплан;

б) ΔН(Тдн) = КЗфакт * (Тдн.факт - Тдн.план) * ЧЗплан;

в) ΔН(Тдн) = КЗфакт * (Тдн.факт + Тдн.план) - ЧЗплан;

г) ΔН(Тдн) = КЗфакт - (Тдн.факт - Тдн.план) * ЧЗплан;

 

Завдання для індивідуальної роботи студентів

1. Зробити порівняльний аналіз забезпечення підприємства товарами у ІІІ та ІV кварталі, визначити коефіцієнт забезпечення підприємства товарами.

 

 

Показники ІІІ квартал ІV квартал
1. Товарообіг, тис. грн. 2. Надходження товарів, тис. грн. 3. Товарні запаси, тис. грн. 102,5 78,5   01.07. – 20,5 01.08. – 30,4 01.09. – 32,6 01.10. – 28,7 +4,0% 82,6   01.11. – 30,2 01.12. – 36,0 01.01. – 29,0

 

За результатами розрахунків зробити висновок.

2. Проаналізувати надходження товарів до складів гуртовні звітного року, якщо товарообіг гуртовні фактично збільшився на 4,8% і склав 2886,0 тис. грн., товарний запас на кінець минулого року складав 262,5 тис. грн.. Доля транзиту складає 53,0%. Рівень товарних запасів на кінець ІV кварталу звітного року 43 дні.

Питома вага ІV кварталу в загальному обсязі товарообігу 25,0%.

Обсяг надходження товарів планували у розмірі 84,0% прогнозуємого товарообігу.

3. На підставі даних завдання 2 проаналізувати забезпеченість підприємства товарами минулого і звітного року, визначити коефіцієнт забезпечення підприємства, якщо:

- середній товарний запас минулого року складав - 207,1 тис. грн.

- середній товарний запас звітного року – 168,3 тис. грн.

 

 

ТЕМА «Аналіз основних фондів підприємства»

 

План

 

1. Головна мета та задачі аналізу основних фондів підприємства.

2. Інформаційне забезпечення та направлення аналізу основних фондів підприємства.

3. Методика аналізу основних фондів підприємства.

Основні фонди займають найбільшу питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості, технічного стану, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: обсяг продажу, прибуток, рентабельність, стійкий фінансовий стан.

Відповідно до пункту 4 П(с)БО 7 “Основні засоби” – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більш року).

Роль основних фондів в діяльності підприємства визначається тим, що в своїй сукупності вони створюють матеріально-технічну базу і визначають майновий потенціал (в долі основного капіталу) підприємства

Важливе значення в аналізі основних фондів має їх розподіл щодо приналежності на власні та орендовані. Власні основні фонди можуть формуватися за рахунок статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування, власного прибутку. Орендовані основні фонди відображаються в балансі орендодавця, тим самим виключається імовірність подвійного одних і тих же фондів. Класифікація основних фондів відповідно до п.5 П(с) БО 7 «Основні засоби» № 92 від 27.04.2000 р. представлена на мал.

Мета аналізу основних фондів – одержання об'єктивної економічної інформації про стан та динаміку основних фондів, факторах, що впливають на їх зміну, можливих резервах підвищення ефективності їх використання з метою обґрунтування оптимальних управлінських рішень. Реалізація поставленої мети передбачає рішення наступних задач:

- вивчити забезпеченість підприємства та його підрозділів основними фондами;

- вивчити склад та структуру, динаміку основних фондів;

- вивчити ефективність використання основних фондів, торговельної площі;

- встановити причини зміни показників, що характеризують ефективність використання основних фондів і кількісно їх виміряти;

- розрахувати вплив підвищення ефективності використання основних кошт на обсяг реалізації товарів і інші показники;

- виявити наявний потенціал підвищення ефективності використання основних фондів;

- розробити заходи (проект рішення) щодо використання виявленого потенціалу (резерву).


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Плану і динаміку роздрібного товарообігу, тис. грн. | Класифікація основних фондів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.