Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фінансова звітність

Оборотна відомість

Шахова відомість

Інвентарна книга обліку основних засобів

Складського обліку матеріалів, готової продукції.

Касова книга Книги

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.8. Схема спрощеної форми бухгалтерського обліку.


 

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АКТИВІВ

 

4.1. Організація обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

4.1.1. Організація обліку основних засобів: завдання,документування, контроль за використанням

 

Оскільки необоротні активи підприємство утримує протягом тривалого часу, не завжди вдається точно оцінити ймовірність отримання майбутніх економічних вигод від використання цих активів. Тому до прийняття рішень щодо їх придбання, подальшого використання і організації обліку слід підходити дуже виважено.

Первинний облік операцій з необоротними активами здійснюють на підставі наступних документів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Документи, на підставі яких здійснюють первинний облік

операцій з необоротними активами

  Види необоротних активів       Документи  
    Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи     Накладні; рахунки-фактури; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; паспорти з технічними характеристиками інвентарних об’єктів; інвентарні картки обліку; описи інвентарних карток; інвентарні списки; акти інвентаризації; акти списання основних засобів; акти списання автотранспортних засобів; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; акти про установку, пуск та демонтаж будівельної машини; бухгалтерські довідки; акти переоцінок; розрахунки амортизації  
  Нематеріальні активи     Всі вище перераховані документи, а крім них – патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, договори уступки тощо.  
    Довготермінові фінансові інвестиції     Документи приймання-передачі цінних паперів; документи приймання-передачі внесків у спільну діяльність; виписки банку; прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні доручення; свідоцтва на суми здійснених внесків й інші підприємства  
  Капітальні інвестиції     Акти введення в експлуатацію; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; акти виконаних робіт, дефектні акти  
  Довготермінова дебіторська заборгованість       Векселі  
  Види необоротних активів       Документи  
  Відтерміновані податкові активи       Бухгалтерські довідки  
  Інші необоротні активи     Бухгалтерські довідки  
  Негативний гудвіл     Бухгалтерські довідки  

 

 

На етапі поточного обліку операції з необоротними активами підприємства відображають в облікових регістрах синтетичного й аналітичного обліку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 Відображення операцій з необоротними активами

в облікових регістрах та фінансовій звітності.

  Групи необоротних активів       Облікові регістри     Номер рядка в Балансі (ф. № 1)     Номер рядка в Примітках до фінансової звітності (ф. № 5)  
  Основні засоби       журнал 4           100–180  
  Інші необоротні матеріальні активи     190–260  
  Нематеріальні активи     журнал 4 відомість 4.3         010–080  
  Знос необоротних активів     журнал 4     012, 032     010–260  
  Довготермінові фінансові інвестиції     журнал 4 відомість 4.2     040, 045     350–420  
  Капітальні інвестиції     журнал 4 відомість 4.1         280–340  
  Довготермінова дебіторська заборгованість     журнал 3 відомість 3.2             940–950  
  Відтерміновані податкові активи     журнал 3        
  Інші необоротні активи     журнал 4          
  Негативний гудвіл         (070)  

 

До основних завдань організації обліку наявності основних засобів належать:


· контроль за дотриманням порядку збереження основних засобів, що забезпечують веденням аналітичного обліку за місцем їх експлуатації, а також у розрізі матеріально відповідальних осіб;

· правильне документальне оформлення операцій з руху основних засобів (надходження, переміщення, вибуття) на всіх етапах бухгалтерського обліку;

· правильне визначення вартості основних засобів, нарахування зносу, формування витрат у зв’язку з проведенням їх ремонтів;

· контроль за ефективністю використання основних засобів;

· виявлення результатів від руху основних засобів на підприємстві. Правильність обліку основних засобів на кожному підприємстві

реґламентують наказом про облікову політику, в якому необхідно передбачати такі положення:

· порядок оцінки основних засобів;

· визначення термінів корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; · метод і порядок нарахування амортизації основних засобів;

· затвердження правил документообігу;

· періодичність проведення інвентаризації основних засобів та ін. Методологічні засади формування інформації про основні засоби в

бухгалтерському обліку визначено П(С)БО 7 «Основні засоби».

Побудова обліку основних засобів ґрунтована на їх визнанні та економічній класифікації.

Основними засобами визнають матеріальні активи:

· які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, при передачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій;

· очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року). Одиницею обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є окремий

інвентарний об’єкт.

Відповідно до П(С)БО 7 інвентарний об’єкт – це закінчена будова з усіма пристроями до неї або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання всіх самостійних робіт і функцій, або відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів однакового чи різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристрої управління та єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет виконує свої функції, а комплекс – усю роботу тільки сукупно, а не самостійно.

Об’єкт основних засобів визнають активом, якщо виконані наступні вимоги:

· існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання;

· його вартість може бути достовірно визначена.


 

Якщо ці вимоги не виконують, то об’єкт основних засобів не визнають активом і відображають у витратах звітного періоду.

Основні засоби обліковують централізовано в розрізі окремих об’єктів і класифікаційних груп. Оскільки основні засоби підприємства належать до різних груп, необхідно визначати їх структуру, а також перелік рахунків та субрахунків, які використовуватимуть в обліку.

Вибір методу нарахування амортизації вимагає виваженого підходу, адже амортизаційна політика підприємства дає змогу коригувати частку витрат у сумі доходу від реалізації продукції. Тому перш ніж обрати метод нарахування амортизації основних засобів, необхідно вивчити умови експлуатації об’єктів, які визначають очікуваний спосіб отримання економічних вигод від їх експлуатації (табл. 4.3).

Щодо правил документообігу, то працівники підприємства зобов’язані розробляти й надавати первинні документи, які стосуються сфери їх відповідальності, у встановлені терміни. Для цього у кожного виконавця повинен бути витяг з графіка документообігу тих документів, з якими він працює.

Таблиця 4.3

Фактори експлуатації основних засобів,

що визначають метод нарахування їх амортизації

  № з/п     Метод нарахування амортизації     Умови експлуатації, що визначають очікуваний спосіб отримання економічних вигод від використання основних засобів  
      Прямолінійний     рівномірна експлуатація об’єкта, пов’язаного з виробництвом продукції різних видів; передбачено незначний моральний знос  
      Зменшення залишкової вартості та прискорене зменшення залишкової вартості     об’єкт використовують у виробництві продукції різних видів; передбачають швидкий фізичний і (або) моральний знос; необхідність швидкого нагромадження грошових коштів для оновлення основних засобів  
      Кумулятивний     об’єкт використовують у виробництві продукції різних видів; передбачено швидкий фізичний і (або) моральний знос; необхідність швидкого нагромадження грошових коштів для оновлення основних засобів; термін експлуатації вимірюється цілим числом років  
      Виробничий     об’єкт використовують для виробництва одного виду продукції; експлуатація об’єкта є нерівномірною; передбачено в основному фізичний знос, що залежить від обсягів виробленої продукції  

Первинні документи з обліку основних засобів затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. № 352 (табл. 4.4).

 

 

Таблиця 4.4

Форми первинних документів з обліку основних засобів

  Код документа (форма)     Назва документа       Коротка характеристика  
  ОЗ-1     Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів     Складають на кожний об’єкт окремо або на групу однотипних об’єктів, що мають однакову вартість і їх прийняла на відповідальне зберігання одна й та ж особа  
  ОЗ-2     Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів     Складають при прийманні завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації об’єктів. Зазначають первісну вартість та технічну характеристику об’єкта  
  ОЗ-3     Акт на списання основних засобів     Складають при вибутті основних засобів (крім автотранспортних) при повному або частковому їх списанні. Перший примірник передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів  
  ОЗ-4     Акт на списання автотранспортних засобів     Складають при оформленні списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа або напівпричепа при їх ліквідації  
  ОЗ-5     Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини     Складають при встановленні, запуску і демонтажу будівельної машини, що взята напрокат. Підписують представник організації, яка надає послуги з прокату, та механік будівельної дільниці  
  ОЗ-6     Інвентарна картка обліку основних засобів     Здійснюють записи на підставі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів на списання основних засобів, актів приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів й інших документів. Може бути заведена на кожний об’єкт окремо або на групу однотипних об’єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію одного і того ж місяця і є однаковими за вартістю, призначенням та іншими характеристиками. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у поточному архіві бухгалтерії.  
  ОЗ-7     Опис інвентарних карток з обліку основних засобів     Використовують для реєстрації інвентарних карток. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у бухгалтерії.  
  ОЗ-8     Картка обліку руху     Використовують для обліку руху основних засобів за  

  Код документа (форма)     Назва документа       Коротка характеристика  
    основних засобів     групами. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у бухгалтерії.  
  ОЗ-9     Інвентарний список основних засобів     Використовують для аналітичного обліку за місцем перебування, експлуатації основних засобів. Усі записи в інвентарних списках мають відповідати записам у відповідних інвентарних картках обліку основних засобів  
  ОЗ-14     Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)     Використовують для нарахування зносу основних засобів  
  ОЗ-15     Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)     Використовують для нарахування зносу основних засобів  
  ОЗ-16     Розрахунок амортизації основних засобів автотранспорту     Використовують для нарахування зносу автотранспортних засобів  

 

 

Для оформлення зарахованих до основних засобів окремих об’єктів, введення їх в експлуатацію (крім випадків, коли введення оформляють в особливому порядку), внутрішнього переміщення (наприклад, з цеху в цех, з об’єкта на об’єкт і т. д.) застосовують типову форму первинного обліку № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів». Цей акт складають у двох примірниках: перший з них залишають на підприємстві, що передає об’єкти основних засобів (у разі внутрішнього переміщення – в бухгалтерії), а другий – отримує особа, яка приймає об’єкт від імені нового власника.

Особа, уповноважена одним підприємством отримати об’єкт основних засобів у іншого підприємства, повинна пред’явити на це доручення. При необхідності можна виписувати товарно-транспортну накладну, видаткову накладну сторони, що передає об’єкт, акт виконаних робіт (наданих послуг) з установки, пуску, монтажу, налагодження основних засобів, а також податкову накладну – якщо особа, котра передає об’єкт, є платником податку на додану вартість.

я
Якщо юридична особа отримує основні засоби від фізичної особи, то акт прийманн -передачі може бути складеним або в довільній формі, або за формою № ОЗ-1.

При безоплатній передачі основних засобів до першого примірника акта має бути прикладена інвентарна картка. Документами, що підтверджують оприбуткування основних засобів, які надійшли безоплатно, також є:


· копія листа, що свідчить про попередню домовленість сторін про безоплатну передачу (отримання) майна (в ньому слід зазначити цілі, для здійснення яких необхідні основні засоби, що будуть передані);

· заява від фізичної особи, яка передає об’єкти (складають у довільній формі, а якщо майно нове і є чек продавця із зазначенням його вартості, то цей чек додають до заяви);

· договір дарування або інший подібний договір, що не передбачає грошової або іншої компенсації за безоплатно передане майно або його повернення (якщо вартість майна, яке передають, перевищує 50 грн., то такий договір необхідно засвідчити нотаріально, за що сплачують державне мито у розмірі 1% суми договору);

· акт оцінки основних засобів, отриманих безоплатно (складає у довільній формі комісія, яка вивчає об’єкт, визначає його ринкову вартість, ступінь зносу).

Для складання і підписання первинних документів з руху основних засобів наказом (розпорядженням) керівника підприємства створюють комісію, до якої повинні входити не менше трьох осіб (перші особи підприємства – головний бухгалтер, головний інженер, головний механік, головний технолог та посадова особа підрозділу, яка має відношення до руху об’єкта основних засобів).

Створення такої комісії може бути передбачене у наказі про облікову політику, окремим наказом або ж окремо у кожному випадку при необхідності здійснення операцій з основними засобами.

При надходженні об’єкта основних засобів до комісії включають також посадових осіб підприємства-постачальника, а при монтажних роботах підрядним способом – представника організації, що здійснювала монтаж.

При прийманні-передачі основних засобів відповідні акти повинні підписувати, крім членів комісії, ще й матеріально відповідальні особи, які здають і приймають об’єкти.

Аналітичний облік основних засобів здійснюють у натуральному вираженні за інвентарним об’єктом. Для цього кожному об’єкту, який експлуатують, надають інвентарний номер, котрий надалі вказують у всіх первинних документах. Інвентарний номер обов’язково необхідно позначати на об’єкті, якому його присвоєно.

При ремонті основних засобів господарським способом акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів складають в одному примірникові представник цеху, який проводить ремонт, та представник підрозділу, який приймає відремонтований об’єкт.

При передачі основних засобів в оренду акт приймання-передачі є невід’ємною частиною договору оренди. Його складає посадова особа орендодавця в присутності членів комісії орендаря. Орендодавцю дають копію наказу, яким затверджують склад комісії представників орендаря. В такому випадку акт прийняття-передачі складають окремо на кожний інвентарний об’єкт у двох примірниках. Перший передають у бухгалтерію орендодавця, а до


 

Створення комісії наказом (розпорядженням) керівника

 

 

Огляд та оцінка комісією об’єкта основних засобів

 

 

Складання відповідного акта про рух основних засобів

 

 

Затвердження акту керівником підприємства

 

 

Заповнення інвентарної картки та відображення операції в регістрах бухгалтерського обліку та звітності

 

Рис. 4.1. Етапи документування операцій з руху основних засобів.

 

 

представників орендаря. В такому випадку акт прийняття-передачі складають окремо на кожний інвентарний об’єкт у двох примірниках. Перший передають у бухгалтерію орендодавця, а до другого додають технічну документацію на орендований об’єкт, копію інвентарної картки і передають орендарю. Протягом терміну оренди оригінал інвентарної картки зберігають в картотеці орендодавця, а після її завершення – разом з актом приймання-передачі.

Щодо ліквідації основних засобів, то її можна здійснювати з наступних причин: у зв’язку з вимушеною заміною або з ініціативи керівника (власника) підприємства. Таке рішення приймає постійно діюча комісія підприємства.

При ліквідації основних засобів у зв’язку з вимушеною заміною необхідно звернути особливу увагу на оформлення документів, що підтверджують необхідність її здійснення.

Вимушену заміну об’єктів в результаті аварії проводять на підставі копії акта про аварію, пояснень причин аварії та зазначення вжитих заходів щодо винних осіб і, звичайно, акта на списання основних (автотранспортних) засобів.

Якщо ж причиною заміни основних засобів є крадіжки, то це мають підтвердити правоохоронні органи.

Схему руху інформації між первинними документами, регістрами та звітністю,пов’язаної зобліком основних засобів, наведено на рис.4.2.

Методологічні засади формування обліку інших необоротних матеріальних активів, як і основних засобів, визначені П(С)БО 7 «Основні засоби».

Щодо основних положень облікової політики, то в цьому випадку слід передбачити ще й величину вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних активів.

Документальне оформлення операцій з іншими необоротними матеріальними активами ідентичне процесові документування операцій з основними засобами (табл. 4.4).


 


Акт приймання-передачі

(внутрішнього 1 5 переміщення)

основних засобів ОЗ-1

 


 

 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів


Читайте також:

 1. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 2. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
 3. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 4. Внутрішня фінансова структура об'єднань підприємств
 5. Готує оперативну звітність, складає аналітичні довідки про утво­рення, обслуговування та погашення державного боргу за окре­мими кредиторами та джерелами утворення.
 6. Державна регіональна фінансова політика: сутність
 7. Екологічна звітність міжнародних корпорацій
 8. За методами її подолання фінансова криза поділяється на
 9. За різними ознаками статистичну звітність поділяють на окремі види.
 10. Загальна фінансова стратегія.
 11. Зарубіжна фінансова думка
 12. Звітність
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ринципи організації бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | Документальне оформлення оприбуткування цінностей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.