Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методика основ економіки, розв’язуючи поставлені перед нею завдання, використовує емпіричні та теоретичні методи наукових досліджень.

Методи досліджень

До навчально-методичної літератури відносяться підручник, навчальний посібник, методичні рекомендації до практикуму з економіки тощо. Різниця між підручником і навчальним посібником полягає в тому, що у підручник включаються основи наукових знань з економіки у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики (методики), а навчальний матеріал посібника розширює границі підручника, містить додаткові відомості. Науковість, доступність і обсяг навчального матеріалу визначаються за допомогою методів педагогічних досліджень.

Викладання (діяльність учителя) і навчання (діяльність учня) як основні складові частини побудови навчального процесу впливають на його ефективність і тому досліджуються методикою для виявлення найефективніших форм і методів, які забезпечують виконання завдань, поставлених у процесі навчання основ економіки.

Майбутній вчитель основ економіки повинен знати і вміти:

1) зміст, ідеї і принципи побудови шкільних програм і навчальних посібників з основ економіки;

2) планувати навчальний процес;

3) готувати до теоретичних і практичних занять, а також навчальної практики;

4) здійснювати зв’язок теоретичних занять з практичними і реалізовувати міжпредметні зв’язки;

5) поєднувати навчання і виховання у процесі занять та позакласної роботи.

 

Робота вчителя основ економіки вимагає безперервного удосконалення методики проведення занять. Щоб успішно підвищувати ефективність навчального процесу, учителю необхідно аналізувати результати своєї праці, правильно визначати причини недостатньої якості знань й умінь учнів за допомогою методів педагогічних досліджень.

Методами педагогічного дослідження називають сукупність прийомів і операцій, спрямованих на вивчення педагогічних явищ і вирішення різноманітних науково-педагогічних проблем.

Застосовуючи емпіричні методи, дослідник отримує первинну інформацію про досліджувані об’єкти, явища в результаті безпосередніх контактів із ними.

До основних емпіричних методів педагогічних досліджень належать: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду.

Педагогічне спостереження як метод наукового пізнання характеризується тим, що дослідник не втручається в хід навчального процесу, а лише фіксує все, що відбувається. Внаслідок спостережень нагромаджуються факти, які дають змогу характеризувати досліджуваний об’єкт, оцінювати його. З метою проведення спостережень дослідник складає план його проведення, в якому вказуються об’єкти спостереження, мета і завдання його, тривалість, передбачуваний результат тощо. Наприклад, можна поставити мету перевірити, чи часто на практичних заняттях учні звертаються за порадами до вчителя щодо складання графіків виробничих можливостей економіки, попиту, пропозиції, ринкової рівноваги тощо. Якщо учні часто ставлять запитання, то можна робити висновок про недостатню практичну спрямованість теоретичних занять. Вчителю можна рекомендувати більше уваги приділяти наведенню прикладів розрахунку і побудові графіків у процесі вивчення теоретичного матеріалу, а також фронтальному вступному інструктуванню на практичних заняттях.

Педагогічний експеримент на відміну від спостереження проводиться в певних умовах, які створюються дослідником. Найтиповішими формами цього експерименту є експериментальні заняття з невеликою групою учнів. Пояснимо сказане прикладом.

Приклад:У процесі виконання практичної роботи «складання графіка виробничих можливостей економіки» учні повинні виконати такі завдання: 1) побудувати криву виробничих можливостей; 2) провести розрахунок альтернативної вартості випуску продукції; 3) дати відповіді на запитання відносно запропонованих учням різних кривих виробничих можливостей; 4) зобразити графічно альтернативну вартість перших одиниць товару Х і У. Припустимо, що треба з’ясувати, як доцільніше ознайомити учнів із послідовністю виконання практичної роботи: пояснювати весь хід роботи відразу на вступному інструктажі чи краще обмежитись поясненням одного завдання, а кожне наступне вивчати після виконання попереднього. Найчастіше для цього визначають два класи з приблизно однаковою успішністю. В обох класах заняття проводить один учитель, викладає той самий матеріал. Але в одному класі (контрольному) учні ознайомлюються із змістом і послідовністю виконання всіх завдань практичної роботи під час вступного інструктажу, а потім у випадку необхідності звертаються індивідуально за роз’ясненнями до вчителя. У іншому класі (експериментальному) вчитель пояснює зміст і послідовність виконання лише першого завдання, потім (після виконання його більшістю учнів) пояснює друге і т.д. У кінці заняття можна судити про ефективність прийомів, які порівнюють, проаналізувати обсяг і якість роботи, виконаної учнями.

Вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду. Вивчення досвіду роботи кращих учителів, науково-методичний аналіз його дають змогу створювати рекомендації з ефективної побудови навчального процесу. Передовий досвід учителів можна вивчити за допомогою спостережень, бесід з учителями, відео зйомок тощо.

У процесі застосування розглянутих методів дослідження дослідник використовує і допоміжні методи. До них належать: бесіда, інтерв’ю з учнями й учителями, анкетування, метод рейтингу (оцінка різних сторін діяльності експериментами), метод узагальнення належних характеристик тощо.

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У теорії і методиці навчання основ економіки доводиться вирішувати такі питання, які не піддаються дослідженню методом спостереження або експерименту. Наприклад, обґрунтування змісту навчального матеріалу починається з обґрунтування вимог, які ставляться суспільством до економічної освіти. Це здійснюється методом аналізу і весь комплекс вимог до знань і вмінь розчленовують на окремі елементи. Потім із них на основі узагальнення відбирають ті компоненти, які повинні ввійти до змісту навчальної програми, тобто відбувається процес, протилежний аналізу – синтез.

Теоретичні дослідження можна здійснювати двома методами:

1) від конкретного до загального (індуктивний);

2) від загального до конкретного (дедуктивний).

Необхідно, щоб методика забезпечувала збір достовірних даних. Такій вимозі відповідають так звані об’єктивні методики досліджень, де дані здобувають через об’єктивні характеристики, такі як доступність змісту навчального матеріалу учням відповідного класу, обсяг і рівні його засвоєння учнями тощо.

Для визначення доступності навчального матеріалу з основ економіки учням застосовують рівень успішності. Рівень успішності (І) – це відношення середньої успішності учнів з основ економіки (з кожної виділеної частини навчального матеріалу) до середньої успішності їх з основ науки.

І = Ус/Уб » 1

де: Ус– середня успішність учнів з визначеного навчального матеріалу «Основ економіки»;

Уб – середня успішність учнів з предметів, на яких базується навчальний матеріал.

З основ економіки навчальний матеріал буде вважатись доступним учням у тому випадку, якщо рівень успішності буде наближений до одиниці. Обсяг засвоєння учнями навчального матеріалу визначають за допомогою коефіцієнта К, який встановлює залежність між поданим і засвоєним учнями навчальним матеріалом:

К = а/р × 100%,

де: а – засвоєний навчальний матеріал (число правильно визначених учнем смислових одиниць);

р – поданий навчальний матеріал (загальне число смислових одиниць).

Число смислових одиниць встановлює дослідник в залежності від значущості навчального матеріалу у формуванні визначеного поняття. Так, наприклад, для введення поняття про підприємство як основну організаційну форму економіки потрібно, щоб учні засвоїли такі відомості:

а) функції підприємства (виробничо-технічні, економічні, соціальні та зовнішньоекономічні) – Р1 = 4;

б) організаційні типи підприємства (малі, середні, великі) –
Р2 = 3;

в) види підприємств за формою власності (приватні, колективні, державні, змішаної форми власності) – Р3 = 4.

Загальне число визначених смислових одиниць у даному випадку буде становити 11. Обсяг навчального матеріалу буде вважатися засвоєним, якщо середній коефіцієнт засвоєння матеріалу К буде становити не менше 70 %.

Для визначення рівнів засвоєння навчального матеріалу у його змісті виділяють окремі елементи (основні поняття). Кожний елемент оцінюється за допомогою таких рівнів:

1. Початковий рівень (учень розрізняє поняття, формули тощо).

2. Середній (учень засвоїв поняття, уміє розшифрувати формули тощо).

3. Достатній (учень може практично використати одержані знання).

4. Високий (учень вільно оперує знаннями, може свідомо використати їх у нестандартних ситуаціях).

При побудові навчального процесу методика тісно пов’язана з економічною наукою і спирається на дані педагогіки, психології, вікової анатомії і фізіології, гігієни.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. D) усі попередні відповіді вірні.
 4. I. Основные положения экономической теории.
 5. II Основна частина
 6. II Основна частина
 7. II Основна частина
 8. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 9. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 10. II. Основна частина
 11. II. Основна частина
 12. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
Переглядів: 445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика основ економіки як навчальний предмет характеризується об’єктом, завданнями і методами дослідження. | Поняття про дидактичні принципи навчання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.