Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розпорядники бюджетних коштів

До учасників бюджетного процесу належать органи та поса­дові особи, наділені бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов'язками в сфері бюджетних правовідносин.

Для здійснення програм та заходів, які проводяться за раху­нок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпоряд­никам бюджетних коштів.

Бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоря­днику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення


на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конк­ретною метою в процесі виконання бюджету.

Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бю­джет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетні призначення визначаються лише головним роз­порядникам коштів законом про Державний бюджет України на поточний рік чи рішенням про місцевий бюджет.

Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу розпорядники бюджетних коштів у залежності від обсягу наданих прав поділя­ються на головних розпорядниківбюджетних коштів та розпоря­дників бюджетних коштів нижчого рівня.

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюдже­тного кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. Система головних розпорядників бю­джетних коштів в залежності від бюджетних призначень наведена в таблиці 8.

Головні розпорядники бюджетних коштів мають право на отримання бюджетних асигнувань, взяття зобов'язань і здійснення видатків з бюджету.

У разі нецільового використання бюджетних коштів до голо­вних розпорядників застосовується механізм зменшення бюджет­них призначень, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Бюджетне зобов 'язання- будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення до­говору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогіч­них операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необ­хідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбут­ньому.


Таблиця 8 Система головних розпорядників бюджетних коштів

____________ Головні розпорядники бюджетних коштів________________

Державного бюджету________ АвтГн^м'ної ^Тш^ті^"*
________________________________
Республіки Крим бюджетів

1) керівники органів, уповно- 1) уповноважені 1) керівники
важені КМУ Президентом, ВР юридичні особи місцевих
України, (бюджетні установи), державних

2) керівники міністерств, ін- що забезпечують адміністрацій,
ших центральних органів ви- діяльність Верховної виконавчих
конавчої влади; Ради Автономної органів рад та їх

3) Конституційний Суд Республіки Крим та секретаріатів;
України, Верховний Суд Ради міністрів 2) керівники
України та інші спеціалізовані Автономної головних
суди; Республіки Крим; управлінь,

4) керівники установ та 2) керівники управлінь,
організацій, які визначені міністерств та інших відділів;
Конституцією України або органів влади 3) керівники
входять до складу КМУ; Автономної інших

5) керівники Національної Республіки Крим самостійних
академії наук України, структурних
Української академії аграрних , підрозділів
наук, Академії медичних наук місцевих
України, Академії державних
педагогічних наук України, адміністрацій,
Академії правових наук виконавчих
України, Академії мистецтв органів рад
України

Так, Законом України про Державний бюджет України у 2005 році визначено, що розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм аси­гнувань. Не вважаються бюджетними зобов'язаннями та не підляга­ють оплаті за рахунок коштів бюджету зобов'язання, взяті розпоряд­никами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань. Взяття таких зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів є бю­джетним правопорушенням.

Розпорядник бюджету нижчого рівня - розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному роз­поряднику і діяльність якого координується через нього.


Підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, але одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповно­важені органами державної влади на виконання загальнодержав­них програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників мають статус одержувачів бюджетних коштів.

Бюджетна установа - орган, установа чи організація, яка повністю утримується за рахунок відповідно Державного бюджету чи місцевих бюджетів, яка не є прибутковою.

Бюджетна установа створюється у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республі­ки Крим чи органами місцевого самоврядування. Відповідно до законодавства бюджетна установа не має права здійснювати запо­зичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Головні розпорядники бюджетних коштів наділені широки­ми повноваженнями, що надаються їм для досягнення необхідних результатів в процесі здійснення своєї діяльності.

Головні розпорядники відповідно до Бюджетного кодексу наділені наступними повноваженнями:

1) розробляють плани своєї діяльності відповідно до завдань
та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи
з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бю­
джетних коштів;

2) розробляють на підставі плану діяльності проекти кошто­
рисів та бюджетні запити і надають їх Міністерству фінансів
України чи місцевому фінансовому органу;

 

3) отримують бюджетні призначення шляхом їх затверджен­
ня у законі про Державний бюджет України чи рішенні про місце­
вий бюджет, доводять у встановленому порядку до розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних кош­
ті н) відомості про обсяги асигнувань, забезпечують управління
бюджетними асигнуваннями;

4) затверджують кошториси розпорядників бюджетних кош-
і їй нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;

5) здійснюють внутрішній контроль за повнотою надхо-
ДОКень,отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого


рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів;

6) одержують звіти про використання коштів від розпоряд­ників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджет­них коштів і аналізують ефективність використання ними бюдже­тних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

1) готують запити щодо обсягів видатків до проекту Держав­
ного бюджету України та подають їх відповідному головному
розпоряднику;

2) отримують від головного розпорядника відомості про об­
сяги асигнувань, відповідно до яких у встановленому порядку
складають кошторис доходів і видатків бюджетної установи, ор­
ганізації;

3) подають кошторис на затвердження головному розпоряд­
нику і повідомляють про це відповідний орган Державного казна­
чейства;

4) здійснюють видатки шляхом оплати рахунків через органи
Державного казначейства;

5) подають головному розпоряднику та відповідному органу
Державного казначейства звіт про використання коштів;

6) координують свою діяльність через головного розпоряд­
ника та вирішують з ним усі питання, пов'язані з виділенням асиг­
нувань.

Одержувачі бюджетних коштів відповідно до законодав­ства:

1) готують запити щодо обсягів видатків до проекту Держав­
ного бюджету України та подають їх відповідному розпоряднику;

2) отримують від розпорядника відомості про обсяги асигну­
вань;

3) подають звіт про використання коштів розпоряднику;

4) вирішують з розпорядником усі питання, пов'язані з виді­
ленням асигнувань.

Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів визначено необхідність формування мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів, на підставі якої здійснюється виділення асигнувань та проведення платежів розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів (рис. 10).


Вимоги щодо складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів містяться у Методичних рекомендаціях зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2004 року № 773.

Мережа розпорядника - це згрупована розпорядником коштів бюджету у відповідності до законодавства України вичерпна інформація щодо установ (організацій), які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, а також підприємств, госпрозрахункових організацій, громадських та інших організацій, що не мають статусу бюджетних установ і які одержують безпосередньо через цього розпорядника кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами місцевої влади на виконання програм соціально-культурного та економічного розвитку.


Рисунок 10 - Мережа розпорядників коштів місцевих бюджетів

Розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, міасифікуються на такі, що мають власну мережу, та на розпорядників коштів без мережі.

І оловні розпорядники формують мережу, що складається із розпорядниківнижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, причому юридична особа, що включається до мережі, не може бутиодночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем.Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетнихкоштів включаються до мережі головних розпорядниківабо розпорядників нижчого рівня, якщо вони і' гримуютьасигнування безпосередньо від них.


Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпоряд­ників бюджетних коштів.

Державне казначейство України формує Єдиний реєстр розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який затверджено наказом Державного казначейства України від 04 листопада 2002 року № 205.

Зміни до мережі розпорядників бюджетних коштів доводяться до органів Державного казначейства.

Питаннядля самоконтролю

1. Дайте визначення бюджетного процесу.

2. Назвіть законодавчі акти, які регламентують бюджетний
процес в Україні.

3. Дайте визначення бюджетному періоду. Якій стадії бю­
джетного процесу він відповідає?

 

4. Дайте визначення бюджетному циклу.

5. Що розуміють під стадіями бюджетного процесу?

6. Скільки стадій бюджетного процесу визначає Бюджетний
кодекс? Назвіть їх.

7. Назвіть основні задачі бюджетного процесу.

8. Що таке ефективний бюджетний процес?

9. Які фактори впливають па ефективність бюджетного про­
цесу?

10. Дайте характеристику системі організації ефективного
бюджетного процесу.

11. Які зміни в бюджетному процесі, внесені Бюджетним ко­
дексом України, сприяли підвищенню його ефективності?

12. Назвіть шляхи підвищення якості бюджетного процесу на
сучасному етапі розвитку України.

13. Назвіть основних учасників бюджетного процесу.

 

14. На що впливає координація дій учасників бюджетного
процесу?

15. Назвіть основні повноваження Президента України щодо
участі в бюджетному процесі.

16. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.

17. Бюджетні повноваження Комітету Верховної Ради України.


 

18. Повноваження Кабінету Міністрів України як учасника
бюджетного процесу.

19. Повноваження Міністерства фінансів України як органу
оперативного управління бюджетом.

20. Дайте визначення розпорядникам бюджетних коштів.

21. Визначте різницю між головними розпорядниками бю­
джетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня.

22. Дайте визначення бюджетній установі.

23. Якими повноваженнями наділені головні розпорядники
коштів бюджету?

24. Визначте повноваження розпорядників бюджетних кош­
тів нижчого рівня та отримувачів бюджетних коштів.

Тестові завдання

1. Організація бюджетного процесу в Україні регламентується:

а) Бюджетним кодексом;

б) Законом України „Про бюджетну систему України";

в) Регламентом Верховної Ради України;

г) усі відповіді вірні.

2. Державний бюджет України затверджується на період, що має назву:

а) бюджетного року; в) бюджетного циклу;

б) бюджетного періоду; г) усі відповіді вірні.

3. Бюджетний кодекс визначив наступні стадії бюджетного процесу:

а) складання проекту бюджету, розгляд та прийняття бюджету;

б) виконання бюджету;

в) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету;

г) усі відповіді вірні.

4. Сукупна тривалість заходів по підготовці бюджетних запитів, за-
і исрдженню та виконанню бюджетів і звітуванню про здійснені фактичні
і іюджетніоперації, - це:

а) бюджетний рік; в) бюджетна стадія;

б) бюджетний цикл; г) бюджетний період.

5. Усі стадії бюджетного процесу проходять під постійним контролем:

а) Кабінету Міністрів України; б)місцевих органів самоврядування;

в) Верховної Ради України; г) Державного казначейства.


6. Бюджетний регламент - це документ, в якому визначаються поря­
док та терміни тільки:

а) виконання бюджету;

б) складання та розгляду бюджету;

в) розгляду, затвердження бюджету та виконання бюджету;

г) складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

7. Бюджетний період - це:

а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;

б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвер­
дження звіту про його виконання;

в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом дер­
жави;

г) вірної відповіді немає.

8. На якість бюджетного процесу на стадії підготовки проекту бю­
джету впливають наступні фактори:

а) дотримання норм Закону „Про Державний бюджет України";

б) наявність ефективної системи оперативного бюджетного контролю;

в) політичні інтереси структур влади;

г) залежність від прийняття інших рішень.

9. Інтереси міжнародних фінансово-кредитних організацій та їх вимо­
ги впливають на якість бюджетного процесу на стадії:

а) складання проекту бюджету;

б) розгляду та затвердження Закону про бюджет;

в) виконання бюджету;

г) підготовки звіту про виконання бюджету.

10. Необхідними умовами ефективності бюджетного процесу є:

а) координація дій всіх учасників бюджетного процесу;

б) залучення всього потенціалу для досягнення намічених цілей;

в) своєчасне фінансування державних програм;

г) усі відповіді вірні.

11. Повноваження, яке надається головному розпоряднику бюджет­
них коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України
або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження
та дозволяє надавати бюджетні асигнування, - це:

а) бюджетне асигнування; в) бюджетне зобов'язання;

б) бюджетне призначення; г) бюджетне право.

12. Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:

а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;

б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отри­
маних розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;


в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряд­
нику коштів;

г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рі­
вня.

13. У Державному бюджеті розпорядники бюджетних коштів поділя­
ються на:

а) головних розпорядників;

б) розпорядників нижчого рівня - другого ступеню;

в) розпорядників нижчого рівня - третього ступеню;

г) усі відповіді вірні.

Доповніть за змістом

14. До основних шляхів підвищення якості бюджетного процесу від­
носяться:

а) забезпечення зв'язку між загальними цілями і прийнятими рішен­
нями та розподіл бюджетних ресурсів відповідно до встановлених цілей;

б) залучення широкого кола громадськості до участі в обговоренні
бюджетного процесу;

в)........................................................................................................................ ;

г).........................................................................................................................

15. До основних задач бюджетного процесу належать:

а) виявлення матеріальних та фінансових резервів;

б) перерозподіл ресурсів між ланками бюджетної системи;

в)..................................................................................... ;

г).....................................................................................

16. Президент України наділений наступними повноваженнями сто­
совно бюджетного процесу:

а) видає укази, які регламентують окремі питання бюджетного проце­
су;

б) вносить зміни до Закону про бюджет в установленому законодав­
ством порядку;

в)............................................................................................................... ;

г)...............................................................................................................

17. До основних повноважень Верховної Ради України відносяться:

а) визначення бюджетних повноважень всіх учасників бюджетного
процесу;

б) затвердження показників соціально-економічного розвитку держави'

в).................................................................................................................. ;

І)............................................................................................................................................................................


18. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету наділений на­
ступними повноваженнями:

а) розглядає та приймає рішення щодо поданих законопроектів;

б) узагальнює пропозиції та висновки комітетів Верховної Ради до
проекту бюджету;

в)..................................................................................................................... ;

г).....................................................................................................................

19. До основних повноважень Кабінету Міністрів України належать:

а) розробка проекту Закону України про Державний бюджет;

б) забезпечення виконання Державного бюджету;

в)...................................................................................................................... ;

г)........................................................................................................................

20. Основними повноваженнями Державного казначейства щодо пи­
тань бюджетного процесу є:

а) організація виконання Державного бюджету;

б) координація діяльності всіх учасників бюджетного процесу;

в)...................................................................................................................... ;

О........................................................................................

Чи вірно стверджувати?

21. ,Державний бюджет відповідно до законодавства за особливими
обставинами може бути затверджено на інший період, ніж з 1 січня по 31
грудня":

а) вірно; б) невірно.

22. „Бюджетний період в Україні збігається з календарним роком і мі­
стить стадію складання та затвердження бюджету на наступний період":

а) вірно; б) невірно.

23. „Задачі, які вирішує бюджетний процес, пов'язані з економічним
зростанням та стабілізацією держави":

а) вірно; б) невірно.

24. „Офіційна подача Закону України про Державний бюджет здійс­
нюється оформленням Наказу Кабінету Міністрів України":

а) вірно; б) невірно.

25. „Одержувачі бюджетних коштів — це установи, які утримуються за
рахунок державних коштів":

а) вірно; б) невірно.

70


26. „Бюджетними повноваженнями визнаються права та обов'язки
учасників бюджетного процесу":

а) ВН°; б) невірно.

27. „Розпорядники бюджетних коштів - це керівники установ і орга­
нізацій, що одержують у своє розпорядження бюджетні асигнування":

а) віРно; б) невірно.

28. „Головні розпорядники бюджетних коштів поділяються на розпо­
рядників другого та третього ступеня":

а) віРно; б) невірно.

29. „Процедура парламентських слухань з питань бюджетної політики
на наступний рік сприяє підвищенню ефективності бюджетного процесу":

а) ВІРН°; б) невірно.

30. „На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється оцінка ефек­
тивності використання бюджетних коштів":

а) вно; б) невірно.


Тема 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

3.1. Класифікація органів державного управління бюдже­
том

3.2. Міністерство фінансів України - центральний орган
виконавчої влади


Читайте також:

 1. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 2. Аналіз грошових коштів
 3. Аналіз грошових коштів підприємства
 4. Аналіз оборотності оборотних коштів.
 5. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз структури оборотних коштів
 8. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 9. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 10. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 11. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
 12. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміст та структура бюджетного процесу в Україні | Державне казначейство України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.