Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 

 

Алфавітний словник гіпертексту — містить перелік назв всіх інформаційних систем в гіпертексті в алфавітному порядку.

АРМ — автоматизоване робоче місце – персональний комп’ютер, оснащений сукупністю персонально-орієнтованих, функціональних і забепечуючих технологій і розміщених безпосередньо на робочому місці.

АТМ-Card — різновидність фінансових карточок, здійснюючих операції з готівкою за допомогою банкоматів.

Гіпертекстова технологія — подача тексту в вигляді багатомірної ієрархічної структури типу мережі.

Графічний процесор — інтерактивна система вводу, редагування і виводу зображення.

Дисперсійний аналіз — сукупність методів виявлення впливу виділеного набору факторів на результативний признак.

Децентралізована організація даних — організація даних, передбачаючи розбивку інформаційної бази на декілька фізично розподілених баз.

Інформаційна система — система, призначена для збереження, пошуку, обробки і видачи інформації по запиту користувача.

Інформаційне забезпечення ЕІС — сукупність зовнішньої і внутрішньої інформації яка використовується в ЕІС.

Інтегрований пакет — комплекс програм, реалізуючих сукупність різних інформаційних технологій, об'єднаних на єдиній основі системних договорів.

Інтегрована ЕІС — ЕІС , в якій окремі функціональні підсистеми логічно взаємозв'язані на основі єдиного технологічного процесу обробки інформації, не порушуючого існуючу предметну технологію.

Інтерфейс — сукупність засобів, правил, забезпечуючих взаємодію засобів, програм.

SILK –інтерфейс — абревіатура створена від англійських слів: Spich (мова), Image (образ), Language (мова), Knowledge (знання).

WIMP –інтерфейс — абревіатура створена від англійських слів: Windows (окно), Image (образ), Menu (меню), Pointer (покажчик).

Інформаційна технологія — система методів і способів збору, накопичення, збереження, пошуку і обробки інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки.

Інформаційне забезпечення — сукупність форм документів, класифікаторів, нормативної бази та реалізованих рішень з обсягу, розміщення та форм існування інформації, застосованої в інформаційній системі при її функціонуванні.

Комплекс електронної обробки інформації (КЕОІ) — інформаційна технологія, яка представляє собою сукупність програмних, технічних і організаційних засобів і призначена для рішення регламентних задач, зв'язаних з формуванням конкретної форми статистичної звітності.

Кореляційний аналіз — сукупність методів дослідження параметрів багатомірної генеральної сукупності розприділеня по певному закону.

Користувацький інтерфейс — комплекс програмних засобів, забезпечуючих взаємодію користувача з системою: спілкування додатку з користувачем, спілкування користувача з додатком і мова спілкування. Мова спілкування задається розробником програмного додатку. Властивостями інтерфейсу являються конкретність і наглядність.

Клієнт — однокористувацька робоча станція, яка виконує функції взаємодії з користувачем, здатна виконати необхідні обчислення і забезпечує приєднання до віддалених обчислювальних ресурсів з базами даних, до засобів їх обробки і засобів організації інтерфейсів.

Локальна обчислювальна мережа — відкрита система зв'язаних між собою за допомогою єдиного передавального середовища обчислювальних машин, терміналів, периферійних пристроїв, розташованих один від одного на невеликих відстанях (до декількох десятків кілометрів), які мають низьку вартість, високу швидкість передачі, невеликий процент помилок і стандартну комутацію даних відповідно до протоколів.

Лінгвістичне забеспечення ЕІС — сукупність мов спілкування, правил їх формалізації.Система – множина термінів що використовуються в ЕІС.

Модель — матеріальний та ідеальний аналог оригіналу, створюваний для збереження і розширення знань про нього.

Меню — список режимів, поданих на екран дисплею і запропонованих користувачу для вибору.

Меню дійсписок об'єктів, які представляють групу дій, доступних користувачу для вибору. Після вибору користувачем дії може з'явитись розширене меню дій (випадаюче меню). Воно містить тільки поля вибору.

Мультимедіа — інтерактивна технологія, яка забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відео зображеннями, анімацією, текстом і звуковим рядом.

Організаційне забезпечення ЕІС — сукупність заходів, регламентуючих функціонування і використання технічного, програмного і інформаційного забезпечення і обумовлюючих порядок виконання дій що приводять до потрібного результату.

Обчислювальна мережа — мережа передачі даних, в одному чи декількох вузлах якої розміщені ЕОМ.

Забезпечуючі ІТ — технології обробки інформації, які використовують як інструментарій в різних предметних областях для вирішення різних задач.

Підтримка прийняття рішень —інтерактивна комп'ютерна прикладна система, яка забезпечує кінцевим користувачам, які приймають рішення, легкий і зручний доступ до даних і моделей з метою прийняття рішень щодо слабо структурованих і не структурованих проблем.

Правове забезпечення ЕІС — сукупність норм, виражених в нормативних актах, які установлюють і закріплюють організацію ЕІС, їх цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус.

Програмне забеспечення ЕІС — сукупність програмних засобів, реалізуючих діяльність ЕІС.

Панель екрану — область на екрані дисплею, поміщена в рамку и призначена для розміщення інформації.

Поштовий ящик — спеціально організований файл для збереження кореспонденції.

Предметна технологія — послідовність технологічних етапів по модифікації первичної інформації в результатну в будь-якій предметній області без застосування засобів електронно-обчислювальної техніки.

Протокол — договір що стосується управління процедурами інформаційного обміну.

Предметна область — частина реальної системи, що становить інтерес для даного дослідження. При проектуванні автоматизованих інформаційних систем предметна область відображається моделями даних декількох рівнів.Слід розрізняти повну предметну область (велике підприємство) та організаційну одиницю цієї предметної області , яка в свою чергу може являти свою предметну область. Інформація, необхідна для опису предметної області, залежить від реальної моделі і може вкючати відомості про персонал, заробітну плату, продукцію, обладнання, операції, тобто відомості про людей, подіїї і поняття.

Рішення — процес пошуку звязку між існуючим станом системи і її бажаним станом, обумовленим ціллю.

Розприділений запит — запит, оброблюваний декількома серверами.

Розподілена обробка даних — розподілення функціональної ІТ між декількома учасниками, передбачаючи обробку завдання декількома процесами, що виконуються в різних вузлах мережі.

Регіональний процесор SWIFT — обчислювальний центр, забезпечуючий взаємодію клієнтів SWIFT в даному регіоні с телекоммуникаційним простором цієї мережі.

Режим on-line — зв‘язок з платіжною системою в момент покупки (резервування засобів проходить в момент платежу).

Режим off-line — зв’язок з платіжною системою здійснюється з певною отстрочкою з моменту проведення операції.

Система — множина об'єктів, на яких реалізуються відносини з раніше заданим властивостями. Відносини можуть бути описані предикатами, оприділеними на множині об'єктів.

Системний аналіз — метод дослідження об'єктів як систем і проведення на цій основі їх аналізу.

Системний підхідкомплексне вивчення економічного об'єкту, як одного цілого на основі системного аналізу і синтезу.

Ситуація– сукупність умов і обставин, що створюють певні обставини, в яких виникла проблема. Під проблемою розуміється невідповідність бажаного ( нормативного) і фактичного рівнів досягнення цілей.

Складна система — система з великим числом взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів.

Сервер — одно- чи багатопроцесорний комп'ютер з розділюваною пам'яттю, розділюваною обробкою даних, розділюваними засобами управління периферійним обладнанням. За функціями обслуговування користувачів розрізняються такі види серверів: файл-сервери, обчислювальні сервери, принт-сервери,комунікаційні сервери, сервери баз даних.

Сервер — ЕОМ, виконуюча обслуговування користувача і управління використування ресурсів в обчислювальній мережі.

Список заголовків — локальний довідниковий аппарат гипертексту, в якому указані ссилки тільки на найближчих “родичів”.

Стуктура управління — способ внутрішньої організації системи при розбиванні її на частини, виявлення і фіксація зв'зків між цими частинами.

Технічне забеспечення ЕІС — комплекс технічних засобів, забеспечуючих функціювання ЕІС.

Троєкторна ціль — задає плановані стани системи, які необхідно підтримувати, не дивлячись на виниклі збурення.

Табличний процесор — інтерактивна система вводу, математичної обробки даних і їх вивід. Дані зберігаються в табличній формі.

Тезаурус гипертексту — автоматизований словник, відображаючий сематичні відношення між лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови і призначений для пошуку слів по їх смисловому змісту.

Текстовий процесор — інтерактивна система вводу, редагування і виводу текстової інформації.

Технологічний процес — упоряджена послідовність взаємозв'язаних дій, що виконуються з моменту виникнення інформації до отримання результату.

Технологія —система взаємозв'язаніх способів обробки матеріалів і прийомів виготевлення продукціїї у виробничому процесі.

Топологія мережі — той географічний контур, який утворюють комп'ютери, об'єднані каналом зв'язку. Найчастіше використовуються топологіїї у вигляді спільної шини, кільця, зірки, дерева.

Управління зміни стану об'єкту, системи чи процесу що ведуть до здійснення цілі. Функції управління: облік, аналіз і контроль, планування, регулювання.

Управлінський облік —облік, оперуючий показниками собівартості, затратами підрозділів, виявляючий результати проведених операцій по відповідальним особам, секторам діяльності, по інших підрозділах.

Функція аналізу і регулювання — полягає в порівнянні фактичних показників з нормативними ( директивними, плановими), визначенні відхилень що виходять за границі допустимих границь, знаходження причин відхилень , виявлення резервів, знаходження шляхів виправлення виниклої ситуації і прийняття рішення по виводу об'єкту управління на планову троєкторію.

Функціональні цілі — специфічні цілі, зв'язані з особливостями функціювання системи.

Функціювання системи — виконання системою, її частинами конкретних видів діяльності в залежності від їх призначення.

Функція планування — функція, через яку в ідеальній формі реалізується ціль управління.

Функція обліку і контролю реалізує дії, направлені на отримання інформації про хід роботи підприємства.

Ціль —бажаний стан системи чи результати її діяльності, отримані в границях деякого інтервалу часу. Бувають стратегічні і тактичні; троєкторні і творчі цілі.

Централізована організація даних — така організація, при якій операції виконуються на одному сервері, де находиться єдина копія бази даних.

Функціональна ІТ — модифікація забезпечуючих ІТ, реалізуюча будь-яку з предметних технологій.

Фінансовий облік — облік, направлений на спілкування, синтез інформації. Він дозволяє оперативно визначати прибуток підприємства за визначений період, узагальнювати активи і пасиви підприємства в формі звітного балансу, характеризувати майновий та фінансовий стан підприємства.

Хост-ЕОМ — головна обчислювальна машина в обчислювальній мережі, вирішуюча питання комунікації. Єю можуть служити як молопотужні міні-ЕОМ,так і великі універсальні ЕОМ.

Експертна система — система штучного інтелекту, включаюча базу знань з набором правил і механізм виводу і дозволяюча розпізнати виниклу ситуацію і визначити можливі шляхи виходу з неї.

Електронна пошта — система збереження і пересилки повідомлень між користувачами мережі ЕОМ.

Економічна інформаційна система — система, призначена для збереження, пошуку, обробки і видачі інформації по запитам користувача економіста.

Емерджиментность — властивість, яку має система в цілому і не мають її окремі елементи.

Економічна інформація — сукупність відомостей, які зв'язані з функціюванням та управлінням економікою, тобто з плануванням, обліком, контролем, регулюванням, аналізом на економічних об'єктах, і які можна фіксувати, передавати, перетворювати та зберігати.

Експертна система — система штучного інтелекту, що дістає, накопичує і коректує знання з певної предметної області (зібрані в основному експертами), формує нові знання, розв'язує практичні задачі (використовуючи логічне аба інше виведення), а токож пояснює хід їх розв'язання.

PIN-код – персональний індифікаційний номер.

POS-Point-Of-Sale — точка прийому карток; місце отримання де-яких послуг, оплачуваних карточкою.

Stop- list — список загублених, украдених і заблокованих в зв‘язку відсутністю засобів (средств) карточок.

 


Читайте також:

 1. Двомовні спеціальні словники
 2. Довідники, словники, енциклопедії, хрестоматії
 3. Довідники, словники, енциклопедії, хрестоматії
 4. Загальні одномовні словники
 5. ІІ.2. Робочі джерела інформації. Словники і довідкова література
 6. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 7. ЛАТИНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК A
 8. Налагодження словника «Співробітники».
 9. Основні (словникові) форми іменника (прикметника)
 10. РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА І ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 11. Словник
 12. СЛОВНИК
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.