Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 4. Аналіз грошових потоків підприємства

 

1. Сутність грошового потоку, критерії класифікації та види грошових потоків.

2. Прямий та непрямий методи розрахунку чистого грошового потоку.

3. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства.

 

На рис. 7.1 зображена діаграма руху грошових коштів всередині підприємства. Ця діаграма відповідає діаграмі циклу бухгалтерського обліку.

Рис. 7.1 – Потоки грошових коштів на підприємстві


 

Роз’яснювальна схема – Умовні позначення до рисунку 7.1

 

Надходження та витрати грошових коштів знаходяться в тісному взаємозв’язку. Недостатність одного з цих елементів може вплинути на всю систему. Припинення продаж впливає на життєво важливий процес обертання готової продукції в дебіторську заборгованість чи грошові кошти, що призводить в свою чергу до зменшення грошових резервів. Неможливість поповнити ці резерви за рахунок таких ресурсів, як власний капітал, позики чи кредиторська заборгованість (верхній лівий куток діаграми рис. 2.1), може призвести до припинення виробничої діяльності. Зменшення витрат, наприклад на рекламу та збут, в свою чергу, може скоротити оборот готової продукції в дебіторську заборгованість та грошові кошти. Тривале блокування грошових потоків може викликати неплатоспроможність компанії.

Діаграма пояснює взаємозв’язок між рентабельністю, доходом та потоками грошових коштів. Єдиним реальним джерелом коштів, що отримані в результаті господарської діяльності, є реалізація. Коли готова продукція реалізується, чистий прибуток збільшує надходження ліквідних коштів у формі дебіторської заборгованості та грошових коштів. Чим більше чистий прибуток, тим більше приріст цих коштів.

Дохід, який є різницею між обсягом продажу за готівковим розрахунком та в кредит та собівартістю реалізованої продукції, може по-різному впливати на потоки грошових коштів. Наприклад, витрати, зумовлені експлуатацією будівель та споруд, звичайно не пов’язані з використанням грошових коштів. Тобто, додавання сум амортизації до чистого доходу дозволяє отримати тільки приблизний показник потік грошових коштів.

Обмеження концепції потоків грошових коштів можна побачити і більш чіткіше. Доки гроші зберігають свою форму, керівництво компанії має деяку ступінь свободи дій по відношенню до того, куди їх направити. Ця свобода дій залежить від суми грошових коштів, що вже вкладені в такі витрати, як виплата дивідендів, виробничі запаси, накопичення, довгострокові інвестиції чи погашення боргів. Загальна сума надходжень грошових коштів також залежить від здатності керівництва залучати ресурси, наприклад власний капітал та кредити. По відношенню до невкладених грошових коштів керівництво компанії в момент повернення цих коштів до компанії може використовувати їх на будь-які цілі, які воно вважає біль важливими. Саме ця нерозміщена частина грошових коштів і є найбільш цікавою для аналітиків.

Згідно до діючих облікових стандартів деякі грошові витрати, наприклад витрати на навчання, стимулювання збуту чи НДДКР, розглядаються як періодичні і не відображаються в активах. Ці витрати можуть тим не менш мати значну майбутню вартість як при зростанні обсягів продаж, так і при зниженні витрат.

При вимірюванні ліквідності короткостроковий прогноз грошових коштів є одним з більш досконалих та надійних інструментів, що є в розпорядженні аналітиків. Аналіз ліквідності особливо важливий для керівництва підприємства при фінансових операціях та для кредиторів, які надають короткострокові позики та цікавляться можливістю підприємства повернути їх. Аналітик приділятиме особливу увагу короткостроковому прогнозу грошових коштів, у випадку якщо можливість підприємства виконувати свої зобов’язання - предмет великого занепокоєння.

Реалістичний прогноз грошових коштів можна скласти тільки на відносно короткий проміжок часу, оскільки факторів, що впливають на надходження та витрачання грошових коштів, досить велика кількість, вони є комплексними та не можуть бути достовірно оцінені за рамками короткого відрізку часу.

Аналіз грошових потоків підприємства є корисним не тільки при оцінці грошових коштів, що потрібні для розширення виробництва та можливостей, але й при оцінці впливу на компанію неочікуваних несприятливих обставин. Ці обставини виявляються зазвичай в значних затримках надходження грошових коштів.

Це може бути викликане, наприклад, страйками, втратою основних покупців чи ринків збуту. В цьому контексті аналіз грошових потоків буде першим кроком до оцінки захисної позиції підприємства. Основним питанням, на вирішення якого націлений даний аналіз, буде: що може зробити підприємство і які джерела, внутрішні та зовнішні, воно може застосувати, щоб виправити положення.

Таким чином, можна зробити висновок, що аналіз грошових потоків, є однією з важливіших передумов успішного функціонування підприємства, яка забезпечує його фінансову рівновагу, сприяє отриманню додаткового прибутку, забезпечує зниження ризику неплатоспроможності.

Основні види грошових потоків представлені в таблиці 7.1.

Табл. 7.1 – Класифікація грошових потоків

  Критерій класифікації Види грошових потоків
Масштаб обслуговування господарського процесу - ГП по підприємству; - ГП за окремими структурними підрозділами; - ГП за окремими господарськими операціями.
Вид діяльності - ГП від операційної діяльності; - ГП від інвестиційної діяльності; - ГП від фінансової діяльності.
Напрямок руху - позитивний ГП; - від’ємний ГП.
Метод обчислення - валовий ГП; - чистий ГП;
Рівень достатності - надлишковий ГП; - дефіцитний ГП.
Метод оцінки за часом - майбутній ГП; - теперішній ГП.
Регулярність формування - регулярний грошовий потік; - дискретний грошовий потік.
Стабільність формування - регулярний ГП з рівномірними часовими інтервалами формування; - регулярний ГП з нерівномірними часовими інтервалами;

 

2. Прямий та непрямий методи розрахунку чистого грошового потоку.

Головною метою організації обліку та формування відповідної звітності, що характеризує грошові потоки підприємства різних видів, є забезпечення фінансових менеджерів необхідною інформацією для проведення всебічного їх аналізу, планування та контролю.

У відповідності до міжнародних стандартів обліку та практики, що склалася, для підготовки звітності про рух грошових коштів використовується два основних метода - непрямий та прямий. Ці методи розрізняються між собою повнотою надання даних щодо грошових потоків підприємства, вихідною інформацією для розробки звітності та іншими параметрами.

Непрямий метод спрямований на отримання даних, які характеризують чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Джерелом інформації для розробки звітності про рух грошових коштів підприємства цим методом є звітний баланс та звіт про фінансові результати. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється за видами господарської діяльності та по підприємству в цілому.

За операційною діяльністю базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства є його фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, отриманий в звітному періоді. Шляхом внесення відповідних коректив він трансформується в показник чистого грошового потоку. Формула, за якою здійснюється розрахунок цього показника по операційній діяльності, має наступний вигляд:

ЧГПО = ПрЗД + АОС + АНА ± Δ ДЗ ± Δ ЗТМ ± Δ КЗ ± ΔР, (7.1)

 

де ЧГПО - сума чистого грошового потоку підприємства за операційною діяльністю в періоді, що розглядається;

ПрЗД - сума фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування;

АОС - сума амортизації основних засобів;

АНА - сума амортизації нематеріальних активів;

Δ ДЗ - приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

Δ ЗТМ - приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які входять до складу оборотних активів;

Δ КЗ - приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

ΔР - приріст (зниження) суми резервів та інших страхових фондів.

За інвестиційною діяльністю сума чистого грошового потоку розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів та сумою їх придбання в звітному періоді. Формула, за якою здійснюється розрахунок цього показника по інвестиційній діяльності, має наступний вигляд:

ЧГПИ = РОС + РНА + РДФИ + РСА + ДП - ПОС - Δ НКС - ПНА - ПДФИ - ВСА, (7.2)

 

де ЧГПИ - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в періоді, що розглядається;

РОС - сума реалізації основних засобів, що вибули;

РНА - сума реалізації нематеріальних активів, що вибули;

РДФИ - сума реалізацій довгострокових фінансових інструментів інвестиційного процесу підприємства;

РСА - сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства;

ДП - сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством по довгостроковим фінансовим інструментам інвестиційного портфелю;

ПОС - сума придбаних основних засобів;

Δ НКС - сума приросту незавершеного капітального будівництва;

ПНА - сума придбаних нематеріальних активів;

ПДФИ - сума придбаних довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю підприємства;

ВСА - сума викуплених власних акцій підприємства.

Стаття «Реалізація фінансових інвестицій» відображає суми грошових надходжень від продажу акцій чи боргових зобов’язань інших підприємств. Стаття «Придбання фінансових інвестицій» показує виплати коштів на придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах.

За статтею «Реалізація необоротних активів» відображається сума коштів, які надійшли від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій). «Придбання необоротних активів» - виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

За статтею «Реалізація майнових комплексів» відображаються надходження коштів від продажу дочірніх підприємств за відрахуванням коштів та їх еквівалентів, реалізованих у складі майнових комплексів. Стаття «Придбання майнових комплексів» - гроші, які було сплачено за придбані інші господарські підприємства.

За статтями «Отримані відсотки» та «Отримані дивіденди» відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за грошові аванси, позики, надані іншим сторонам, а також грошові надходження у вигляді дивідендів та відсотків на частки участі в спільних підприємствах.

Стаття «Інші надходження» відображає надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, надходження коштів від ф’ючерсних та форвардних контрактів, опціонів, контрактів «своп». Стаття «Інші платежі» відображає аванси та грошові позики, надані іншим сторонам, та ін.

За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку розраховується як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених з зовнішніх джерел, та сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Формула, за якою здійснюється розрахунок цього показника по фінансовій діяльності, має наступний вигляд:

ЧГПФ = ПСК + ПДК + ПКК + БЦФ - ВДК - ВКК - ДУ, (7.3)

 

де ЧГПФ - сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в періоді, що розглядається;

ПСК - сума додатково залученого з зовнішніх джерел власного акціонерного чи пайового капіталу;

ПДК - сума додатково залучених довгострокових кредитів та позик;

ПКК - сума додатково залучених короткострокових кредитів та позик;

БЦФ - сума коштів, що надійшли як цільове фінансування підприємства;

ВДК - сума виплат (погашення) основного боргу по довгостроковим кредитам та позикам;

ВКК - сума виплат (погашення) основного боргу по короткостроковим кредитам та позикам;

ДУ - сума дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї).

За статтею «Надходження власного капіталу» відображають надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, що ведуть до збільшення власного капіталу.

Стаття «Отримані позики» показує надходження коштів унаслідок утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних із операційною діяльністю).

Стаття «Сплачені дивіденди» показує суму сплачених дивідендів за період. Розраховується таким чином: «Розрахунки з учасниками на початок звітного періоду» (баланс, рядок 590) + «Сума сплачених дивідендів» (рядок 140, ф. 4) – «Розрахунки з учасниками на кінець періоду».

За статтею «Інші платежі» показують суму коштів, яку було використано для викупу раніше випущених акцій підприємства, суму виплат орендарю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю.

Результати розрахунку чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності дозволяють розрахувати загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник розраховується за наступною формулою:

ЧГПП = ЧГПО + ЧГПИ + ЧГПФ, (7.4)

 

де ЧГПП - загальна сума чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

де ЧГПО - сума чистого грошового потоку підприємства за операційною діяльністю в періоді, що розглядається;

де ЧГПИ - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в періоді, що розглядається;

ЧГПФ - сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в періоді, що розглядається.

Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку по операційній та інвестиційній діяльності, а також виявити динаміку всіх факторів, що впливають на його формування. Крім цього, потрібно відзначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух грошових коштів, тому що переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в формах діючої фінансової звітності підприємства.

Прямий метод спрямований на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства в звітному періоді. Він повинен відображати весь обсяг надходжень та витрачання грошових коштів в розрізі окремих видів господарської діяльності та по підприємству в цілому. Різниця отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим та непрямим методом стосується тільки операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошового потоку використовуються безпосередні дані бухгалтерської звітності, які характеризують усі види надходжень та витрат грошових коштів.

Формула, за якою здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку по операційній діяльності підприємства прямим методом, має наступний вигляд:

 

ЧГПО = РП + ППО - ЗТМ - ЗПОП - ЗПАУ - НББ - НПВФ - ПВО, (7.5)

 

де ЧГПО - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в періоді, що розглядається;

РП - сума грошових коштів, отриманих від реалізації продукції;

ППО - сума інших надходжень грошових коштів в процесі операційної діяльності;

ЗТМ - сума грошових коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів та напівфабрикатів у постачальників;

ЗПОП - сума заробітної плати, виплаченої оперативному персоналу;

ЗПАУ - сума заробітної плати, виплаченої адміністративно-управлінському персоналу;

НББ - сума податкових платежів, перерахована до бюджету;

НПВФ - сума податкових платежів, перерахована до позабюджетних фондів;

ПВО - сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності.

Розрахунок суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній та фінансовій діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюється за тими ж алгоритмами, що й при непрямому методі.

Згідно з принципами міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство обирає самостійно, але перевага надається прямому методу, який дозволяє отримати більш повну уяву про їх обсяг та склад.

 

3. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства.

Аналіз грошових потоків здійснюється по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремим структурним підрозділам (“центрам відповідальності).

На першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного грошового потоку підприємства у розрізі окремих джерел. В процесі цього аспекту аналізу темпами приросту позитивного грошового потоку порівнюються з темпами приросту активів підприємства, обсягів виробництва та реалізації продукції. Особлива увага на цьому етапі приділяється аналізу співвідношення залучення грошових коштів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, виявленню міри залежності розвитку підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

На другому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування від’ємного грошового потоку підприємства, а також структури цього потоку по напрямкам витрачання грошових коштів. В процесі цього аналізу визначається наскільки пропорційно розвивались за рахунок витрачання грошових коштів окремі види грошових активів підприємства, що забезпечують приріст його ринкової вартості; за якими напрямками використовувалися грошові кошти, залучені із зовнішніх джерел, в якій мірі поверталась сума основного боргу по залученим раніше кредитам та позикам.

На третьому етапі аналізу розглядається збалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків за загальним обсягом; досліджується динаміка показника чистого грошового потоку як найбільш важливого результативного показника фінансової діяльності підприємства та індикатора рівня збалансованості його грошових потоків в цілому. В процесі аналізу визначається роль та місце чистого прибутку підприємства в формуванні його чистого грошового потоку; виявляється міра достатності амортизаційних відрахувань с позицій необхідного оновлення основних засобів та нематеріальних активів.

Особливе місце в процесі цього етапу аналізу приділяється «якості чистого грошового потоку», тобто узагальненій характеристиці структури джерел формування цього показника. Висока якість чистого грошового потоку характеризується збільшенням питомої ваги чистого прибутку, отриманого за рахунок росту випуску продукції та зменшення її собівартості, а низьке – за рахунок збільшення частки чистого прибутку, пов’язаного з ростом цін на продукцію, здійсненням не реалізаційних операцій.

На четвертому етапі аналізу досліджується синхронність формування позитивного та від’ємного грошових потоків у розрізі окремих інтервалів звітного періоду; розглядається динаміка залишків грошових активів підприємства, яка відображає рівень цієї синхронності та забезпечує абсолютну платоспроможність. В процесі дослідження синхронності формування різноманітних видів грошових потоків розраховується динаміка коефіцієнтів ліквідності грошового потоку підприємства в розрізі окремих інтервалів періоду, що розглядається. Розрахунок цього показнику здійснюється за допомогою наступної формули:

КЛГП = , (7.6)

 

де КЛГП – коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

ПГП – сума валового позитивного грошового потоку (надходження грошових коштів);

ВГП – сума валового від’ємного грошового потоку (витрачання грошових коштів).

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт повинен мати значення не менше одиниці (перевищення одиниці буде сприяти збільшенню залишку грошових активів на кінець періоду, що розглядається, тобто збільшенню коефіцієнту абсолютної платоспроможності підприємства).

На п’ятому етапі аналізу визначається ефективність грошових потоків підприємства. Узагальнюючим показником такої оцінки виступає коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства, який розраховується за наступною формулою:

КЭГП = , (7.7)

 

де КЭГП – коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

ВГП – сума валового від’ємного грошового потоку (витрачання грошових коштів).

Також деяку уяву про рівень ефективності грошового потоку дозволяє отримати і коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, який розраховується за наступною формулою:

КРЧГП = , (7.8)

 

де КРЧГП – коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в періоді, що розглядається;

ЧГПР – сума чистого грошового потоку підприємства, яка направляється на інвестування його розвитку в періоді, що розглядається;

ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається.

Ці узагальнюючи показники можуть бути доповнені наступними показниками – коефіцієнтом рентабельності використання середнього залишку грошових активів в короткострокових фінансових вкладеннях; коефіцієнтом рентабельності використання середнього залишку накопичуваних інвестиційних ресурсів в довгострокових фінансових вкладеннях та іншими.

Результати аналізу використовуються для виявлення резервів оптимізації грошових потоків підприємства та їх планування на наступний період.

Основні коефіцієнти аналізу грошових потоків підприємства представлені в таблиці 7.2.

Табл. 7.2 – Показники аналізу грошових потоків

Назва показника Розрахунок Примітки
Показники структури грошових потоків
Показник здатності напрацювання грошових коштів у результаті операційної діяльності ПГПОпДт / ПГПсук Характеризує якість позитивного грошового потоку
Показник частки чистого прибутку в ЧГП від операційної діяльності ЧП/ЧГПОпДт Характеризує співвідношення прибутку та ЧГП
Показник фінансування інвестиційної діяльності за рахунок операційної ЧГПОпДт /ВГПІнДт Характеризує спроможність формувати ЧГП за основною діяльністю для фінансування інвестицій
Показник грошового внутрішнього фінансування інвестиційної діяльності (ЧГПОпДт+ПГПІнДт) /ВГПІнДт Яка частка інвестицій фін-ся з внутрішніх джерел
Показник грошового зовнішнього фінансування інвестиційної діяльності ЧГПФДт/ВГПІнДт Яка частка інвестицій фін-ся з зовнішніх джерел
Показник залежності від зовнішніх джерел фінансування ПГПФДт/ПГПсук Частка зовнішнього фінансування в сукупних надходженнях
Показник грошової самодостатності фінансової діяльності ЧГПФДт/ПГПФДт  
Показники продуктивності коштів
Показник грошової продуктивності фінансового результату від операційної діяльності ЧГПОпДт/ФРОпДт  
Показник грошової віддачі власного капіталу на операційній діяльності ЧГПОпДт/ВКсер  
Показник грошової віддачі за інвестованим капіталом на операційній діяльності ЧГПОпДт/(ВК+ДЗ)сер  
Показник грошової продуктивності операцій з реалізації (продажу) ЧГПОпДт/Дохід  
Показники якості грошових потоків
Синхронність надходження та витрат грошових потоків  
Рівномірність надходження грошових коштів  
Рівномірність витрат грошових коштів  
Коефіцієнт синхронності надходження та витрат грошових коштів /  
Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів /  
Коефіцієнт рівномірності використання грошових коштів /  
Показники оцінки ліквідності та платоспроможності
Коефіцієнт ліквідності ГП ГПвх/ГПвих. >1
Коефіцієнт ефективності ГП ЧГП/ГПвих.  
Коефіцієнт реінвестування ЧГП (ЧГП-Дивспл)/ЧГП  
Коефіцієнт руху грошових коштів в результаті ОпДт (операц. діяльність) ЧГПОпДт/Зобпот  
Коефіцієнт грошового покриття виплат за відсотками (ЧГПОпДт+Від+Под)/Від  
Коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів (ЧГПОпДт - Дивспл)/ /Зобпот  
Коефіцієнт відношення ГПОпДт до загальної суми короткострокової та довгострокової заборгованості ЧГП/ /(Зобдов+Зобпот)  

 

 Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I етап. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику.
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. III етап. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства.
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. SWOT-аналіз у туризмі
 8. SWOT-аналіз.
 9. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 10. V. Нюховий аналізатор
 11. VI етап. Аналіз варіантів зміни цін конкурентами.
 12. VI. Виконайте граматичний аналіз підкреслених речень.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема7. Аналіз ділової активності підприємства | Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.