Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА I. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. СТАРОДАВНЯ ДОБА

ВСТУП

ЗМІСТ

№ п/п НАЗВА ТЕМИ Сторінки
  ВСТУП
  ТЕМА I. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. СТАРОДАВНЯ ДОБА
  1.1. Предмет, методи, принципи і функції історії України
  1.2. Періодизація, історіографія, джерела історії України
  1.3. Дослов’янські поселення на території України
  1.4. Походження, розселення та устрій східних слов’ян
  ТЕМА II. КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
  2.1. Утворення Київської Русі, її державний устрій
  2.2. Соціально-економічний розвиток і духовне життя Київської Русі
  2.3. Монголо-татарська навала та її наслідки для Київської Русі
  2.4. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі
  2.5. Історичне значення Київської Русі і її спадкоємниці – Галицько-Волинської держави
  ТЕМА III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ (XIV – XVI СТ.)
  3.1. Загарбання українських земель Великим князівством Литовським і королівством Польським
  3.2. Соціально-економічне життя в Україні в другій половині XIV–XVI ст.
  3.3. Українські землі під владою Речі Посполитої
  3.4. Початок українського національного відродження. Козацтво та його роль в суспільно-політичному житті українського народу, в боротьбі проти польського панування
  ТЕМА IV. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648-1676 рр.)
  4.1. Причини, характер, рушійні сили і періодизація національно-визвольної боротьби
  4.2. Початок національно-визвольної боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького
  4.3 Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика
  4.4. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну
  4.5. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60-80-х роках XVII ст.
  ТЕМА V. УКРАЇНА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVII–XVIII СТ.
  5.1. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
  5.2. Ліквідація царизмом гетьманщини і Запорізької Січі. Втрата українським народом останніх залишків автономії
  5.3. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XVII–XVIII ст.
  5.4. Антифеодальна боротьба селянства України: гайдамаччина, опришки, коліївщина
  5.5. Приєднання до Росії Причорномор’я, Криму і Правобережної України
  ТЕМА VI. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (XIX – ПОЧ. ХХ СТ.)
  6.1. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії
  6.2.Суспільно-політичні рухи в Україні: декабристи, Кирило-Мефодіївське братство
  6.3. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини
  6.4. Суспільно-політичний рух у Західній Україні – Руська Трійця, „Просвіта”, НТШ
  6.3. Українські землі в роки Першої російської революції та світової війни
  ТЕМА VII. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1917-1921 РР.
  7.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення і діяльність Української Центральної Ради
  7.2. Українське питання на переговорах у Бресті. Відновлення влади Української Центральної Ради
  7.3. Гетьманський режим: його внутрішня і зовнішня політика
  7.4. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Посилення громадянської війни в Україні, боротьба проти її окупантів
  7.5.Революційно-визвольний рух на Західноукраїнських землях (ЗУНР)
  7.6. Утвердження Радянської влади в Україні. Уроки та причини поразки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.
  ТЕМА VIII. УКРАЇНА В 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТ.
  8.1. Політичне і соціально-економічне становище України після завершення революції та громадянської війни
  8.2. Відбудова народного господарства України на основі НЕПу
  8.3. Входження України до складу СРСР. Обмеження суверенітету
  8.4. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин
  8.5. Індустріалізація і колективізація в Україні: хід і наслідки
  8.6. Політичні репресії в Україні, утвердження сталінського тоталітарного режиму
  8.7. Політичне і соціально-економічне становище українських земель в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини
  ТЕМА IX. УКРАЇНСЬКА РСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 РР.)
  9.1. Україна в європейській політиці на початку Другої світової війни
  9.2. Входження Західної України до складу СРСР
  9.3. Початок Великої Вітчизняної війни і окупація України гітлерівськими загарбниками та їх сателітами
  9.4. Битва за визволення України, рух Опору
  9.5. Наслідки Другої світової і Великої Вітчизняної війни для України
  ТЕМА X. УКРАЇНСЬКА РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РОКІВ
  10.1. Відбудова і розвиток народного господарства України в післявоєнний період. Завершення радянізації західноукраїнських земель
  10.2. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
  10.3. Соціально-економічний розвиток України в 60-80-х рр. Наростання кризових явищ
  10.4. Суспільно-політиичне і духовне життя. Рух дисидентів в Україні
  ТЕМА XI. УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
  11.1. Україна і процес перебудови в СРСР
  11.2. Проголошення України незалежною державою і шляхи її розбудови
  11.3. Політичний розвиток України і духовне життя суспільства
  11.4. Економічна криза в Україні та її наслідки. Програми нової економічної стратегії
  11.5. Україна на міжнародній арені
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Історія України відіграє особливо важливу роль у навчально-виховному процесі кожного учбового закладу. Адже вітчизняна історія - це не лише навчальна дисципліна, але й частина національного світогляду, важлива складова загальної культури суспільства, усіх його членів.

Без знання історії не лише важко зрозуміти сучасне, передбачити й успішно розбудовувати майбутнє, але й виховати свідомого громадянина, справжнього патріота української держави. Закономірно. що інтерес до вивчення вітчизняної історії постійно зростає.

За роки незалежності вийшло у світ чимало підручників і навчальних посібників з історії України, які в переважній більшості об’єктивно, з сучасних методологічних позицій висвітлюють пройдений українським народом історичний шлях і події сучасного розвитку держави. Проте більшість з них не пристосовані до вузівської програми курсу „Історія України“, у них часто студенту важко знайти конкретну відповідь на усі передбачені програмою питання. Зокрема майже не висвітлюються питання предмета, принципів, функцій історії України, її періодизації, джерел та історіографії, чималий різнобій у трактуванні ролі історичних діячів, подій і явищ.

В основу запропонованого посібника лягли тексти лекцій, підготовлені відповідно до вимог навчальної програми вузівського курсу з історії України, які протягом десяти років читаються автором для студентів неісторичних спеціальностей педагогічного університету. В ньому за хронологічно-тематичним принципом в 11 розділах висвітлюються події від найдавніших часів до сьогодення з врахуванням сучасних досягнень історичної науки і практики викладання вітчизняної історії у вузах. Автор намагається об’єктивно осмислити наше історичне минуле, проаналізувати події і факти, роль історичних діячів без стереотипів та ідеологічних штампі в минулого, а також без новітніх „патріотичних міфів“. Зроблена спроба відібрати и стисло, але зрозуміло викласти найважливіші, найхарактерніші події і факти. При цьому чільне місце відводиться проблемам українського національно-визвольного руху, української державності, боротьбі за її утвердження в несприятливих умовах постійного тексту сусідніх держав, зростання національної самосвідомості українського народу на різних етапах його героїчної і трагічної історії. Більше уваги приділено політичному і соціально-економічному розвитку українських земель і релігії, які вивчаються студентами в окремих нормативних курсах. Кожне питання, викладене в посібнику, завершується невеликими, але чіткими висновками.

До кожного розділу навчального посібника подані карти України, найважливіші історичні документи або витяги з них, персоналії (фотопортрет і автобіографічні дані про найвидатніших політичних, державних чи культурних діячів того періоду), а також списки рекомендованої літератури, що сприятиме поглибленню і закріпленню навчального матеріалу, виробленню у студентів навичок самостійного оволодіння знаннями, аналізу складних історичних процесів, формуванню історичного мислення.

Цій же меті слугуватимуть і додатки: списки керівників держав, які діяли на українських землях в той чи інший період вітчизняної історії - від князів Київської Русі і Галицько-Волинської держави - до керівників незалежної України із зазначенням часу перебування їх при владі.


Читайте також:

 1. I. Вступна частина
 2. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 3. А/. Верховна Рада України.
 4. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 5. Актуальність курсу історіософії історії України
 6. Актуальність курсу «Історіософія історії України».
 7. АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ В ІСТОРІЇ
 8. Антропологічна періодизація первісної історії
 9. Архаїчні культури на території України. Трипільська культура та її здобутки.
 10. Б/. Президент України.
 11. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
 12. Більшовицькі війська вступають в Одесу. Лютий 1920 р.
Переглядів: 517

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Українські землі у 14-16 ст. | Предмет, методи, принципи і функції історії України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.057 сек.