Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Метод, орієнтований на аналіз беззбитковості та забезпечення цільового прибуткуполягає в тому, що потрібно знайти ціну, яка б забезпечила за встановлених обсягів виробництва і реалізації продукції отримання фірмою цільового прибутку.

При використанні такого підходу за основу береться аналіз беззбитковості з урахуванням двох аксіом:

 • змінні витрати на одиницю продукції не змінюються залежно від обсягів її випуску;
 • будь-яка кількість випущеної продукції може бути продана за визначеною ціною.

Спектр завдань аналізу беззбитковості включає визначення: точки беззбитковості; показника безпеки;кількості одиниць продукції, яку слід продати для отримання запланованого прибутку; цін, розрахованих на основі витрат (граничної ціни; ціни беззбитковості; цільової ціни).

Точка беззбитковості (критична точка обсягу продажу, точка покриття) – це такий обсяг продажу, за якого валова виручка (дохід) покриває загальні витрати.

Точка беззбитковості (ТБЗ) в разі, якщо виготовляється один вид продукції, дорівнює:

ТБЗ (в одиницях продукції) = (6.1)  
ТБЗ (у грошових одиницях) = (6.2)

 

де ЗВ – змінні витрати на одиницю реалізованої продукції;

ФВ – загальні сукупні постійні витрати на реалізовану продукцію;

К – обсяг реалізованої продукції.

 

Якщо виготовляється кілька продуктів, формула має наступний вигляд:

ТБЗ (в одиницях продукції) = (6.3)  
ТБЗ (у грошових одиницях) = (6.4)

де a – відсоток кожного товару в загальному обсягу продажу;

i – індекс товару.

 

Графічно точка беззбитковості визначається як точка, де лінія доходу перетинає лінію загальних витрат:

Рис. 1 Графік беззбитковості

 

Маржинальний прибуток (валовий прибуток) –перевищення обсягу реалізації продукції (Д) над величиною змінних витрат (ЗЗВ) на виробництво товарів або надання послуги. Це – сума грошових коштів, необхідних для покриття постійних витрат (ФВ) і формування прибутку:

МП = , (6.5)

де МП – маржинальний прибуток;

Д – дохід від реалізації продукції;

ЗЗВ – загальні змінні витрати.

Питомий маржинальний прибуток –перевищення ціни одиниці продукції над величиною змінних витрат на одиницю продукції:

МП = Ц – ЗВ (6.6)

Коефіцієнт маржинального прибутку –частка маржинального прибутку від обсягу реалізації продукції, виражена у відсотках:

Коефіцієнт МП = , (6.7)

або виражений через питомий маржинальний прибуток:

Коефіцієнт МП= . (6.8)

Тоді точка беззбитковості в зазначених термінах розраховується:

ТБЗ (в одиницях продукції) = (6.9)  
ТБЗ (у грошових одиницях) = (6.10)

 

Відповідно, якщо фірма виготовляє кілька видів продукції:

ТБЗ (в одиницях продукції) = (6.11)  
ТБЗ (у грошових одиницях) = (6.12)

 

Показник безпеки – відношення різниці між очікуваним обсягом продажу і точкою беззбитковості до очікуваного обсягу продажу. Показник безпеки дозволяє визначити, наскільки фірма може знизити обсяг продажу, не зазнавши при цьому збитків. Розраховується у відсотках.

Показник безпеки = (6.13)  
Показник безпеки =  

 

Показник безпеки корисний для оцінювання операційного ризику. Чим вищий цей показник, то безпечнішою вважається ситуація.

Кількість одиниць продукції, яку слід продати для отримання запланованого прибутку:

К = , (6.14)

де П – цільовий (запланований) прибуток;

К – обсяг реалізованої продукції.

Визначення ціни товару на основі аналізу беззбитковості. Визначають три види цін, розрахованих на основі витрат, кожна з яких відповідає певним цілям щодо покриття витрат і рентабельності:

· гранична ціна;

· ціна беззбитковості (ціна, яка відповідає точці беззбитковості);

· цільова ціна (ціна, яка забезпечує отримання фірмою запланованого (цільового) прибутку.

Гранична цінадорівнює змінним витратам. Ціна на рівні граничної ціни встановлюється за умов: виготовлення продукції на експорт; продаж великих партій товару; виконання особливих замовлень.

Ціна беззбитковостідорівнює сумі постійних і змінних витрат і забезпечує повне покриття витрат, пов’язаних із виробництвом і реалізацією певного обсягу продажу.

Ціна беззбитковості = (6.15)  

 

Ціна беззбитковості розраховується лише на певний обсяг продажу і не може бути застосована для інших обсягів продажу. Визначається для кожної з гіпотез про обсяги продажу окремо і використовується для встановлення діапазону мінімальних цін.

Цільова ціна – це ціна, яка дозволяє досягти запланованого прибутку. Розраховується, виходячи з надбавки до собівартості продукції:

Ціна = (6.16)

Цільова ціна може бути визначена двома методами:

а) щодо рівня віддачі інвестованого капіталу:

Ціна = , (6.17)

де - рівень віддачі на капітал, який вважається «нормальним»;

- інвестований капітал.

б)з урахуванням фіксованої надбавки (маржі) до ціни беззбитковості:

Ціна= , (6.18)

Ціна = , (6.19)

де %П – мінімально прийнятна для підприємства частка прибутку в ціні (надбавка до собівартості продукції);

П – цільовий прибуток.

 

Завдання 6.1:

Для підприємства, що випускає телевізори, точка беззбитковості становить 1013 одиниць на місяць. Постійні витрати становлять 7,5 млн. грн на рік. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 1150 грн. Знайти ціну, за якою реалізуються телевізори.

Розв’язання:

Завдання 6.2:

Випуск пральних машин моделей А та Б характеризується наступними показниками:

Показник А Б
Ціна за одиницю, грн
Змінні витрати на одиницю, грн
Частка в обсязі продажів, %
Постійні витрати всього, грн 6 500 000

 

Знайти точку беззбитковості по підприємству в цілому і для кожного типу пральних машин окремо.

Розв’язання:

 

Завдання 6.3:

Менеджери фірми-виробника відео - та аудіотехніки згідно з обраною концепцією товару вважають, що новий товар - автоматичний голосовий перекладач Роlyvoicer зацікавить два цільові сегменти - бізнесменів і туристів.

Очікується, що за перший рік фірма реалізує 5000 од. автоперекладачів Роlyvoicer. Як свідчать криві життєвого циклу аналогічних товарів, на другий рік можна очікувати зростання обсягу продажу на 60%, а на третій рік - на 70% порівняно з першим роком.

Змінні витрати становлять 840 ум. грош. од. за виріб в перший і другий рік і 630 ум. грош. од. - в третій рік. Витрати на розробку товару (НДР) становили 400 000 ум. грош. од. (рік 0); щорічні витрати становлять: на маркетинг 250 000 ум. грош. од., інші постійні витрати 80 000 ум. грош. од.

Необхідно визначити, чи є привабливим а фінансового погляду виведення на ринок автоматичного голосового перекладача Роlyvoicer?

Оскільки товари-аналоги на ринку поки що відсутні, а потреба в них існує, фірма планує вдатися до стратегії "зняття вершків", встановивши ціну на рівні 1200 ум. грош. од. у перших 2 роках та 900 ум. грош. од. на 3 – й рік. Торгова націнка становить в перші два роки 360 ум. грош. од., третій рік — 270 ум. грош. од.

1. Розрахувати попередній кошторис (див. таблицю).

 

Таблиця - Кошторис розробки та впровадження Роlyvoicer (на три роки)

Статті Одиниці вимірювання Рік 0 Рік 1 Рік 2 Рік 3
1. Обсяг продажу од.      
2. Роздрібна ціна ум. гр. од.      
3. Змінні витрати на одиницю продукції ум. гр. од.      
4. Граничний прибуток ум. гр. од.      
5. Виручка ум. гр. од.      
6. Собівартість реалізова­ної продукції ум. гр. од.      
7. Валовий прибуток ум. гр. од.      
8. Постійні витрати: ум. гр. од.      
8.1. Витрати на маркетинг ум. гр. од.      
8.2. Витрати на НДР ум. гр. од.  
8.3. Постійні витрати (інші) ум. гр. од.      
9. Прибуток до виплати податків ум. гр. од.        
Точка беззбитковості шт.      

2. Розрахувати точку беззбитковості, яку очікується досягнути на другий рік (Рік 1). Зробити висновки.


Читайте також:

 1. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 2. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва
 3. Аналіз беззбитковості підприємства
 4. Аналіз точки беззбитковості
 5. Аналіз чутливості рівня беззбитковості до зміни основних факторів
 6. Антропометричні точки
 7. В положение ее в данной момент времени (приращение радиуса-вектора точки за рассматриваемый промежуток времени), называется переменками.
 8. Валентність з точки зору будови атома.
 9. Вибір прицілу, точки прицілювання та цілика
 10. Видалення характерної точки
 11. Визначення прямокутних зональних координат X та Y точки N на карті
 12. Визначення точки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз конкурентоспроможності рельєфних вінілових шпалер на паперовій основі ЗАТ «Едем» на російському ринку | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.