Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз запасів

Узагальнюючий аналіз оборотних активів

Аналізуючи структуру та динаміку оборотних активів підприємства потрібно враховувати, що:

- позитивною тенденцією є перевищення темпів росту обсягу виробленої і реалізованої продукції, а також прибутку над темпами росту оборотних активів;

- ріст виробничих запасів може свідчити про ряд позитивних і негативних моментів у роботі підприємства. Позитивними є розширення масштабів господарської діяльності; підвищення рівня ділової активності підприємства; прагнення зберегти грошові кошти від знецінення через інфляцію. До негативних моментів можна віднести недоліки роботи відділу матеріального постачання, нераціональне управління виробничими запасами;

- зростання незавершеного виробництва може свідчити не тільки про розширення масштабів діяльності і ріст ділової активності, а й бути наслідком росту тривалості виробничого циклу через зниження продуктивності праці, ефективності використання виробничих потужностей, низької організації виробництва, недостатнього рівня техніки і технології;

- ріст дебіторської заборгованості, зумовлений підвищенням попиту на продукцію, підприємства, збільшенням обсягу товарного кредиту, оцінюється позитивно, бо свідчить про підвищення ефективності використання капіталу. Якщо ріст дебіторської заборгованості зумовлений неефективною кредитною політикою, нерозбірливим вибором партнерів, відсутністю оцінки їх кредитоздатності, фінансового стану, то це свідчить про вилучення частини активів з обороту і неминуче веде до погіршення фінансової стійкості, платоспроможності, генерує ризик банкрутства;

- зростання залишків готової продукції на складі свідчить про втрату ринків збуту, низьку купівельну спроможність споживачів, високу собівартість та неритмічність випуску і відвантаження продукції. Це в свою чергу веде до сповільнення оборотності капіталу, відсутності готівки та росту частки позиченого капіталу в джерелах фінансування підприємства;

- збільшення грошових коштів на рахунку в банку свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства, ріст абсолютної ліквідності, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення ділової активності підприємства.

Аналіз запасів здійснюється в такій послідовності:

1) Оцінюється обсяг загальної величини запасів; темпи її динаміки; питома вага в загальному обсязі оборотних активів і т.д.

Значний обсяг і частка запасів у складі оборотних активів може призвести до спаду активності підприємства, сповільнення оборотності оборотних активів, погіршення фінансового стану, збільшення непродуктивних втрат, пов’язаних з псуванням, старінням запасів, зниженням ліквідності і т.п. Нестача запасів, у свою чергу, негативно позначається на результатах роботи підприємств і проявляється у невиконанні виробничої програми, рості собівартості придбання матеріальних ресурсів через терміновість поставки, порушенні ритму роботи, втраті споживачів продукції і т.п.

2) Аналізується стан і структура запасів у розрізі видів і основних груп (виробничі запаси, незавершене виробництво і т.д.), виявляються причини змін та оцінюються наслідки.

3) Вивчається ефективність використання різних видів запасів і їх обсягу в цілому, яка характеризується показниками їх оборотності.

Загальна оборотність усіх запасів складається з часткових показників оборотності окремих їх елементів. Оборотність виробничих запасів, готової продукції та незавершеного виробництва характеризує кількість оборотів коштів, інвестованих відповідно у запаси, готову продукцію та незавершене виробництво. Позитивним є зростання даних показників.

Коефіцієнт оборотноті виробничих запасів, рази:

Коефіцієнт оборотності готової продукції, рази:

Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва, рази:

Коефіцієнт оборотності запасів, рази:

де Св- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

ВЗ – середньорічна вартість виробничих запасів;

ЧД – чистий дохід (виручка) від реалізації(товарів, робіт, послуг);

ГП – середньорічна вартість готової продукції;

НВ - середньорічна вартість незавершеного виробництва;

середньорічна вартість запасів.

Період одного обороту запасів показує час, за який виробничі запаси трансформуються в грошові кошти: , дні. Позитивним є зменшення даного показника.

4) Проводиться аналіз є аналіз використання запасів.

Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії тощо): Мвідд. = Овп / МВ, де Ов.п. – обсяг виготовленої продукції, МВ – матеріальні витрати. Позитивною тенденцією є тенденція до збільшення.

Матеріаломісткість продукції — це обернений показник до матеріваловіддачі та показує, скільки матеріальних витрат припадає на виробництво одиниці продукції: Мміст. = МВ / Овп. Позитивною тенденцією є тенденція до зменшення.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз основних засобів | Аналіз дебіторської заборгованості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.