Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Франція;

д) Італія.

 

Задачі

1. На початку року обсяг грошової маси дорівнював 12 млрд. грн. протягом року емісія склала 2 млрд. грн. Чому дорівнює швидкість обсягу грошей наприкінці року, якщо сумарна вартість проданих за рік товарів та послуг становить 126 млрд. грн.

2. Визначте кількість грошей необхідних для обігу, виходячи з наступних даних: сума кредиту 50 у.о.; сума платежів по кредиту 40 у.о.; сума взаємосплачувальних платежів 10 у.о.; кількість зворотів грошей 8; сума цін товарів – 420 у. о.

Терміни і поняття

Натуральна форма господарства. Товарна форма господарства. Суспільний поділ праці. Обмін. Товар. Споживча вартість. Мінова вартість. Закон вартості. Гроші. Закон грошового обігу. Грошові агрегати М1;М2. Інфляція.

Теми рефератів

 

1. Роль НТП у становленні та розвитку сучасного виробництва.

2. Гроші: виникнення, еволюція та роль в економіці.

3. Особливості інфляційних процесів в економіці України 90-х років ХХ ст.

4. Становлення національної грошової одиниці України (грошова реформа 1996р.): позитивні та негативні наслідки.

Підручники і посібники

1. Базилевич В.Д. таін. Економічна теорія. Політекономія. Підручник.- 4-те вид. К.: Знання - Прес, 2005.- 615 с.

2. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. Підручник. - К.: Ніка- Центр, 200.- 527 с.

3. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. - К.: Вища школа. - Знання, 1997. - 743 с.

4. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 427с.

5. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. - К.: УУК. 2003.

6. Основи економічної теорії. К.: "Либідь" - 1998. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. За редакцією проф.. Ю.В. Ніколенка.

7. Політична економія. Навч. Посібник / За ред. В.О. Рибачкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав. - 2004- 672 с.

8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/за ред. В.Д. Базилевича.- К. Знання - Прес, 2001.-581 с.

Наукові праці

1. Павлишенко М. Суть єдності товарного і грошового обігу

// Економіка України.- 2004. -№9.-С.61.

2. Белінська А.В. Стабільно реальний курс гривні, як необхідна передумова економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки.-2002. - №7.- С.27

3. Гош О. гроші в системі економічних відносин //Економіка України. – 2002. – №4. – С.51

4. Комаринська З.М.До питання еволюції грошей та їх ролі в суспільстві // Регіональна економіка. – 2003. - №2.- С.149.

 

 

Тема №6

«Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата».

Мета заняття: розглянути роль капіталу у виробничому процесі та умови нагромадження капіталу, місце найманої праці у виробництві та винагорода за неї.

План заняття

1. Капітал як економічна категорія:

• перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу;

• сутність категорії капітал: різні підходи у трактуванні.

2. Капітал і праця:

• наймана праця і робоча сила як товар ;

• властивості товару робоча сила.

3.Винагорода за працю в ринковій економіці і заробітна плата:

• заробітна плата: неокласичний і марксистський підходи до поняття «вартість робочої сили»;

• форми і системи заробітної плати;

• продуктивність праці і заробітна плата.

 

Питання для обговорення

1. Яку роль відіграє капітал у організації товарного виробництва?

2. Яка мета первісного нагромадження капіталу?

3. Назвіть різницю між поняттями: «гроші, як гроші» і «гроші, як капітал».

4. Хто з економістів вперше вивів загальну формулу руху капіталу? Що вона показує?

5. Який зв’язок, і які суперечності існують між капіталом і найманою працею в умовах ринкової економіки?

6. Від чого залежить рівень заробітної плати? Що краще для економіки – висока зарплата чи мала?

7. Чому існують різні види заробітної плати?

8. В залежності від чого формується мінімальна заробітна плата?

 

Тести

1. Що таке капітал (з огляду марксистів):

а) засоби виробництва;

б) гроші;

в) товари;

г) вартість, що зростає сама по собі;

д) попередні відповіді помилкові?

2. Яка загальна формула капіталу:

а) Г – Т – Г;

б) Т – Г – Т;

в) Г – Г;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

3. Що таке реальне накопичення капіталу:

а) особисті заощадження;

б) купівля акцій;

в) розширення та модернізація виробничих потужностей;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

4. Заробітна плата –це:

а) реальна кількість товарів та послуг, які можна придбати за отриману працівників винагороду;

б) доход, отримуваний людиною від реалізації своїх фізичних, інтелектуальних, підприємницьких здібностей;

в) доход отримуваний працівником від реалізації своїх здібностей для створення благ;

г) ціна праці, яка встановлюються роботодавцем за згодою держави.

 

 

Задачі

1. За даними таблиці визначте, як змінилися показники кінцевої (Kn) та чистої (Чn) продукції стосовно реалізованої продукції фірми:

Показник, млн. гр. од. Період
Базовий Поточний
Валова продукція
Продукція для внутрішнього споживання фірми
Відсоток реалізації товарної продукції, %
Амортизація щодо реалізованої продукції
Витрати предметів праці щодо проданої продукції

 

2. Розрахуйте індекс цін, якщо за звітний період номінальна заробітна плата зросла на 20%, а реальна заробітна плата знизилась на 20%.

 


Читайте також:

 1. I. Україна з найдавніших часів до початку XX ст.
 2. Антиінфляційні заходи у постсоціалістичних країнах
 3. Антитоталітарні демократичні революції у країнах Східної Європи. Розпад Югославії. Об’єднання Німеччини
 4. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
 5. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу
 6. В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 7. В промислова розвинутих країнах
 8. Великі географічні відкриття та їх наслідки. Промисловий переворот в провідних Західноєвропейських країнах
 9. Визначення обліку та його користувачі в зарубіжних країнах
 10. Визначте, коли і чому Україна опинилася під гнітом литовських і польських феодалів.
 11. Визначте, коли і чому Україна опинилася під гнітом литовських і польських феодалів.
 12. Виникнення, суть і функції грошей. Особливості функціонування паперових грошей за сучасних умов. Роль золота. «Електронні гроші».
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатись держава? | Чи може маса прибутку слугувати повноцінним критерієм рівня ефективності виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.