Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Баланс трудових ресурсів

Важливим етапом вивчення передумов та результатів суспільного відтворення є характеристика відтворення трудових ресурсів. Це завдання вирішує баланс праці. Він являє собою систему економічних таблиць та показників, які характеризують чисельність трудових ресурсів, джерел їх формування, розподіл по галузям народного господарства, класифікації робочої сили, використання робочого часу.

Висвітлювати всю систему показників за допомогою однієї таблиці неможливо. Тому баланс праці поєднує таку систему балансів, органічно пов’язаних між собою: трудових ресурсів, молоді, спеціалістів, кваліфікованих кадрів, робочого часу.

В основі побудові балансів лежить загальна схема – вони складаються з двох розділів:

1) розподіл трудових ресурсів проводять за статтю, кваліфікацією або ресурсами робочого часу;

2) розподіл трудових ресурсів ( зайнятих у сферах економіки) або робочого часу.

На основі балансу трудових ресурсів і балансових розрахунків визначають плани забезпечення народного господарства робочою силою.

Розробка балансу трудових ресурсів на плановий період базується на узагальненні аналітичного матеріалу по стану та використанню трудових ресурсів передуючому плановому переіоду (рокам). В умовах формування ринкових відносин формування планового балансу трудових ресурсів розробляється на базі спрощених аналітичних узагальнень.

26 Поняття та умови виникнення ринку праці

Ринок праці є одним з типів ринків за економічним призна­ченням. Крім нього виділяються: ринок засобів виробництва, ринок продуктів (предметів споживання), фінансовий рийок (ри­нок позичкових капіталів), ринок послуг (освітніх, побутових, медичних і т.п.), ринок технологій, ринок інформації, ринок ду­ховних благ. Ринок праці формується як одна а найважливіших органічних ланок ринкової системи. Він може функціонувати лише у взаємозв'язку з ін­шими типами ринків, які всі певною мірою реагують на ситуа­цію, що складається в економіці- Порушення, дисбаланс в будь-якому з ринків по "ланцюжку" передається в усі Інші, Ринок праці як частина ринкової структури забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народно­го господарства відповідно до руху капіталів і товарів. На відмі­ну від інших типів ринків ринок праці має не тільки ресурсний, товарний характер, але й породжує незрівняно більше економі­чних і соціальних проблем та вимагає більше уваги і фінансової підтримки з боку держави. Цей вид ринку є самостійною комплексною системою в ринковій еконо­міці, в той же час функціонально пов'язаною з ринком товарів та послуг і ринком капіталу, з одного боку, безпосередньо зале­жною від вказаних ринків, а з другого — такою, шо має вплив на їх формування. Умовами виникнення ринку стали': суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробників на виробництві тих чи інших конкретних товарів; економічне відокремлення виробників на основі приватної власності на засоби виробниц­тва, що в основному забезпечує еквівалентність товарного обмі­ну; самостійність виробника та свобода підприємництва; на­явність попиту на товар, що виробляється, з боку покуців.

Першою умо­вою є юридична свобода і здатність власника робочої сили за своїм розсудом розпоряджатись своїми здібностями до праці, другою умовою є відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування, третьою умовою є поява на ньому по­купця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність для праці потрібних йому працівників.

27 ЕЛЕМЕНТИ РИНКУ ПРАЦІ

Елементами ринку праці виступають товар, попит, пропози­ція та ціна. Співвідношення попиту, пропозиції та ціни визна­чає кон'юнктуру ринку праці. Більшість спеціалістів вважають товаром на ринку праці індивідуальної робочої сили. Індивідуальна робоча сила розглядається як сукупність фізичних та духовних якостей, якими володіє організм, жива особа і які пускаються нею в хід кожного разу, коли вона виробляє будь-які споживчі вартості. Це специфічний товар, який:

• є живим товаром, купівля якого має назву найму. Відповідно продана таким чином робоча сила називається найманою ро­бочою силою, а працівник — найманим працівником:

• не відчужується від його власника — найманого працівника в процесі купівлі-продажу. Працівник продає підприємцю ко­ристування своєю робочою силою на певний час, залишаючись носієм і власником цього своєрідного товару.

• передбачає продовження безперервних відносин роботодавця і найманого працівника з моменту найму працівника аж до його звільнення. Ця обставина свідчить про унікальність рин­ку робочої сили, його принципову відмінність від інших това­рів: він існує не тільки за межами господарства, але і в ньому самому;

• відіграє значну роль у створенні доходів суспільства;

• не можна покласти на зберігання, як це можна зробити з ін­шим товарам;

• не приносить доходу, якщо його не продати, і, крім того, по­требує додаткових життєвих благ для його підтримки.

•оплачується роботодавцем після використання його протягом певного часу, встановленого договором купівлі-продажу робо­чої сили;

• не знищується при використанні, а навпаки, примножується й сам бере участь у створенні благ;

• не може бути абсолютно однаковим у різних індивідів, якщо навіть вони відносяться до однієї і тієї ж Професії та спеціа­льності, на відміну від інших товарів та послуг, вироблених за одним стандартом та технологією,

28 МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

У сучасних економічних системах, коли економіка вільної конкуренції не спроможна справитись з рядом економічних і соціальних проблем, створюється механізм функціонування рин­ку праці з елементами державного та профспілкового втручан­ня, який складається з суб'єктів, об'єктів, цілей, інструментів та засобів впливу.До суб'єктів ринку праці відносятся носії, виконавці та ви­разники господарсько-трудових інтересів,

Носії — соціальні групи, які відрізняються один від одного рядом ознак: за майновим станом, за доходами, професіями, галузевими та регіональними інтересами.Сила впливу носіїв господарсько-трудових інтересів на державні структури і один на одного залежить від масштабів їх діяльності. Адже державний апарат з більшою увагою віднесеться, наприклад, до клопотання або вимоги спілки роботодавців, ніж до окремого, тим більше дрібного, роботодавця. Найсильнішими виразниками господарсько-трудових інтересів, про які ми будемо детально говорити пізніше, е профспілки та спілки роботодавців. Третім суб'єктом механізму державного регулювання ринку праці є виконавці господарсько-трудових інтересів.Виконавцями господарсько-­трудових інтересів е органи трьох гілок влади, побудовані за ієрархічним принципом, зокрема. Міністерство праці; Респу­бліканська, обласні, міські та районні служби зайнятості; відділи та управління з праці та соціальних питань при никонавчих комітетах рад (за кордоном — трудові та соціальні суди) та ін,Носії та виразники господарсько-трудових інтересів викорис­товують різні способи впливу на державну економічну політи­ку: органи масової інформації, демонстрації, маніфестації, збір підписів, звернення в суди, кампанії громадянської непокори тощо. В свою чергу, органи державної влади використовують свої засоби адміністративного та економічного впливу на носіїв та виразників господарсько-трудових інтересів; трудове та гос­подарське законодавство, оподаткування, пенсійне законодавство, пільгове кредитування, санкції та штрафи .

Об'єкти державного регулювання ринку праці — це ситуа­ції, явища та умови соціально-економічного життя, де виника­ють або можуть виникати труднощі, проблеми, які не розв'язу­ються автоматично. До них відносяться:

· соціальні відносини між роботодавцями і працюючими за наймом;

· трудові відносини між роботодавцями і найманими працівниками, включаючи оплату та охорону праці, найм та звільнення працівників;

· зайнятість, включаючи регулювання пропозиції робочої сили та пропозиції робочих місць;

· допомога по безробіттю;

· підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації праці­вників;

· розподіл та перерозподіл робочої сили.


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 5. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 6. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
 8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 9. Аналіз ліквідності балансу
 10. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів
 11. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 12. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві.
Переглядів: 776

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система управління трудовими ресурсами | ФУНКЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.