Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура бухгалтерського балансу

ПСБО 2 “Баланс” затвердило структуру балансу за якою підприємства мають звітуватись. Структура балансу складається з розділів у активі і пасиві.

Актив.

І. Необоротні активи.

ІІ. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати майбутніх періодів.

Пасив.

І. Власний капітал.

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання.

ІV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до одержання економічних вигод у майбутньому.

Розділи балансів об’єднують економічно однорідні за своїм складом групи коштів підприємства і складаються з окремих статей. Кожний економічно однорідний показник відображений в окремому рядку у розділі балансу називається статтею балансу.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату.

Підсумок даних по всіх розділах балансу називається валютою балансу.

 

3. Зміст статей балансу

І розділ Активу Балансу “Необоротні активи”.

У статті “Нематеріальні активи” відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У статті “Незавершене будівництво” показується вартість незавершеного будівництва, що здійснюється для власних потреб підприємства.

У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті наводиться окремо первинна вартість, сума зносу та залишкова вартість

У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь який момент.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

У статті “Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

У статті “Відстрочені податкові активи” відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

ІІ розділ Активу Балансу “Оборотні активи”.

У статті “Виробничі запаси” показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

Запаси – активи, які зберігаються для продажу за умови звичайної господарської діяльності, або знаходяться в процесі виробництва, або призначені для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг.

У статті “Тварини на вирощуванні та відгодівлі” відображається вартість: дорослих тварин.

У статті “Незавершене виробництво” показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи.

У статті “Готова продукція” показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним вимогам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам, та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

У статті “Векселі одержані” показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за виконані роботи, надані послуги, яка забезпечена векселями.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги.

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь – який момент.

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті.

У статті “Інші оборотні активи” відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей.

ІІІ розділ Активу Балансу “Витрати майбутніх періодів”

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

І розділ Пасиву Балансу “Власний капітал”.

У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які не є внеском власників до капіталу підприємства.

У статті “Пайовий капітал” наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

У статті “Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається сума прибутку або сума непокритого збитку.

У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

ІІ розділ Пасиву Балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

ІІІ розділ Пасиву Балансу “Довгострокові зобов’язання”.

У статті “Довгострокові кредити банків” показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.

Довгострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не є поточними.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу.

У статті “Відстрочені податкові зобов’язання” показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

У статті “Інші довгострокові зобов’язання” показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу “Довгострокові зобов’язання”.

ІV розділ Пасиву Балансу “Поточні зобов’язання”.

У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги.

У статті “Поточні зобов’язання за одержаними авансами” відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт.

У статті “Поточні зобов’язання зі страхування” відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування.

У статті “Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом” показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

V розділ Пасиву Балансу “Доходи майбутніх періодів”.

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

 

4. Методичні прийоми балансового узагальнення у бухгалтерському обліку

Методичний прийом балансового узагальнення – це рівновага використання обігу капіталу підприємницької діяльності завдяки цьому прийому врівноважується наявність капіталу його розміщення у суб’єкта господарювання, яке відображається у бухгалтерському балансі.

Балансове узагальнення передбачає класифікацію ресурсів підприємства за економічним змістом, вивчення їх за структурою та функціональною роллю, яку вони виконують в процесі обігу капіталу, а також його угрупування за джерелами утворення та цільовим призначенням.

Якщо угрупувати ресурси підприємства за складом та джерелами їх утворення у двосторонній таблиці то підсумки таблиці будуть однакові, тотожність підсумків бухгалтерського балансу зумовлена тим, що в ньому розглядається з одного боку склад ресурсів (розміщення та призначення у господарській діяльності), а з другого боку джерела утворення коштів на придбання ресурсів.

Баланс підприємства на 1 жовтня 2012 року.

Актив (види господарських ресурсів та їх розміщення) Сума в гривнях Пасив (джерело утворення коштів і цільове призначення коштів) Сума в гривнях
1. Основні засоби 195 000 1. Статутний капітал 250 710
2. Незавершене будівництво 70 000 2. Прибуток 10 100
3. Виробничі запаси 53 400 3. Довгострокові кредити банків 70 000
4. Готова продукція 29 500 4. Короткострокові кредити банків 40 000
5. Каса 2 700 5. Розрахунки з оплати праці 27 100
6. Розрахунковий рахунок 47 310    
       
Баланс 397 910 Баланс 397 910

 

Кошти (капітал підприємства) здійснюють безперервний обіг. Для того щоб визначити величину всіх коштів підприємства і дати їм економічну оцінку проводиться балансове узагальнення їх у бухгалтерському балансі, який складають на визначену дату (перше число кожного кварталу).

При складанні бухгалтерського балансу підприємства керуються нормативними документами Міністерства фінансів України, а також міжнародними і національними стандартами обліку.

Балансове узагальнення – це методичні прийоми економічного угрупування і відображення капіталу підприємства на певну дату в єдиній грошовій одиниці, за складом і функціональною роллю в діяльності підприємства, а також джерел утворення і цільовим призначенням.

5. Обліково – аналітичні процедури балансового узагальнення

Методичні прийоми двоїстості у бухгалтерському обліку проявляються у балансовому узагальненні коштів підприємства. Зміни величини коштів однієї статті балансу зумовлюють аналогічні зміни іншої статті, тобто відбувається переміщення коштів під впливом господарських операцій, здійснених на підприємстві. Таке переміщення відбувається не лише у розміщенні господарських коштів, а й у джерелах їх утворення в активі і пасиві балансу.

Приклад. Операція одержання грошей із розрахункового рахунку у банку і оприбуткування у касі підприємства викликає зміни двох статей активу балансу і зовсім не зачіпає статей пасиву.

На підприємстві здійснюються також господарські операції, які змінюють джерела утворення коштів лише на статтях пасиву не зачіпаючи статей активу.

Приклад. Спрямування частки прибутку на збільшення коштів статутного фонду при балансовому узагальненні відображається лише на двох статтях пасиву балансу.

Господарські операції, що включають розрахунково – кредитні відносини виявляють результат виробничо – фінансової діяльності при балансовому узагальненні показують на статтях активу і пасиву балансу та у ряді випадків змінюють валюту балансів.Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 6. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 7. Аналіз ліквідності балансу
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Атомно-кристалічна структура металів
 10. Базова алгоритмічна структура
 11. Балансувальні роботи.
 12. Балансування деталей
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про бухгалтерський баланс | Лекція 1 Методи і форми організації інформаційних систем в торгівлі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.