Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Цілі освоєння дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

Програма курсу та методичні рекомендації

До вивчення навчальної дисципліни

 

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ, Ч.2»

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 6.030401 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

Одеса – 2014

 

Укладач:

Толкаченко О.В., к.ю.н., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

 

Рецензенти:

Масін В.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін;

Труба В.І.,к.ю.н., доцент, зав. кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

Затверджено:

рішенням кафедри цивільно-правових дисциплін,

протокол № 1 від «_29_» серпня 2014 р.

 

 

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету,

протокол № 1 від « _05_» вересня 2014 р.

 

ЗМІСТ

 

1. Пояснювальна записка……………………………………………………………………4

1.1. Вступ…………………………………………………………………………………4

1.2. Цілі освоєння дисципліни…………………………………………………………..4

1.3. Місце дисципліни в структурі освітньої програми……………………………….4

1.4. Вимоги до знань та вмінь студентів………………………………………………..5

 

2. Система контролю знань………………………………………………………………….6

3. Структура і зміст дисципліни……………………………………………………………..8

3.1. Структура курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2».

Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………………....8

3.2. Зміст курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2»…………………………9

3.2.1. Змістовий модуль І

Теоретичні засади екологічного права. Загальна частина………………………...9

3.2.2. Контрольні питання до змістового модулю І………………………………16

3.2.3. Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика правового

регулювання охорони, використання і відтворення окремих видів

природних об’єктів та їх ресурсів в Україні. Особлива частина………………...18

3.2.4. Контрольні питання до змістового модулю ІІ……………………………...25

 

Питання до іспиту з навчальної дисципліни

«Екологічне право з основами екології, ч.2»…………….………………………………...27

Список рекомендованих джерел до вивчення курсу

навчальної дисципліни «Екологічне право з основами екології, ч.2»………………....29

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

Теоретичні засади програми «Екологічне право з основами екології, ч.2» складають історичні й сучасні законодавчі та нормативно-правові джере­ла, методологія взаємодії суспільства і природи, людини і нав­колишнього середовища, концепція екологічної політики дер­жави, екологічних прав громадян і забезпечення екологічної безпеки України.

Програма «Екологічне право з основами екології, ч.2» розроблена на основі світових досягнень еколого-правової науки, екологічного законодавства України, еколого-правового порівняльного аналізу правових систем зарубіжних країн, принципів і норм міжнародного еко­логічного права відповідно до мети і завдань навчального плану підготовки фахівців у галузі правознавства юридичних факультетів і вузів.

У програмі відображені досягнення еколого-правової думки, а також ідеї, висновки і пропозиції, викладені в рекомендаціях «круглих столів», юридичних читань, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, присвячених концепції екологічного права і управління, дослідження Української екологічної академії наук.

Реалізація програми «Екологічне право з основами екології, ч.2» передбачає форму­вання у студентів-правників сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного законодав­ства, підвищення рівня свідомості та еколого-правової культури, розуміння необхідності позитивної екологічно спрямованої по­ведінки, вміння вибору оптимальних державно-правових засобів щодо забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та захисту екологічних прав особи.

Цілі освоєння дисципліни

Курс «Екологічне право з основами екології, ч.2» є складовою частиною безперерв­ної екологічної освіти та виховання студентів-правників, який спрямований на розвиток у студентської молоді еколого-пра­вового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

В основу програми курсу «Екологічне право з основами екології, ч.2» покладено цільну і взаємопов'язану концепцію широкого розуміння еко­логічного права як комплексної га­лузі права, яка об'єднує такі складові, як природноресурсове право, природоохоронне право та право екологічної безпеки, норми яких регулюють екологічні суспільні відносини у галузі використання природних ресурсів, охо­рони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Цілі даної дисципліни полягають у тому, щоб:

- дати студентам теоретичні знання про основні поняття, норми і принципи екологічного права, а також про предмет, метод, систему та джерела сучасного екологічного права;

- ознайомити студентів зі змістом основних інститутів екологічного права;

- дати студентам базові знання про норми екологічного права щодо охорони і збереження окремих видів і об'єктів природи;

- а також сформувати у студентів базові знання щодо відповідальності за порушення норм екологічного законодавства.


Читайте також:

 1. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 2. VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА
 3. Аналіз стану військової дисципліни
 4. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 5. Анотація дисципліни «Культура наукової мови»
 6. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемою
 7. В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 8. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
 9. Вступ до дисципліни
 10. Вступ до дисципліни «Права людини в міжнародному праві». Історичний розвиток концепції прав людини до наших днів
 11. Гідравлічні розрахунки освоєння свердловини
 12. Д. А. Леонтьєв виділив два аспекти освоєння соціальної ролі: технічний і смисловий.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклад розв’язання задач | Місце дисципліни в структурі освітньої програми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.