Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливостi зберiгання лiкарської рослинної сировини.

Перелiк вогненебезпечних та вибухонебезпечних засобiв

Додаток

до iнструкцiї про порядок зберiгання та проводження з ЛЗ та виробами медичного призначення, якi мають вогненебезпечнi та вибухонебезпечнi властивостi.

 

Легкогорючi речовини:

- рослиннi масла;

- ЛРС.

1. Лiкарська рослинна сировина повинна зберiгатися в сухому, добро вентильованому примiщеннi, в чистiй, сухiй, без стороннiх запахiв та однорiднiй для кожної партiї сировини тарi, в аптеках – склянiй, металiчнiй, в ящиках з кришкою, на складах (базах) в паках, мiшках паперових багатошарових або тканинних ящиках. Для пакування фасовоної ЛРС Вико-ристовують пачки картоннi, пакети полiетиленовi, паперовi, обгортки паперовi, контурнi сотовi упаковки. Оптимальнi умови для зберiгання ЛРС: температура (18 – 20)0С, вологiсть повiтря - (30 – 40)%.

2. В складських примiщеннях сировина повинна зберiгатися на стелажах, якi встановлюються на вiддалi не менше 15см вiд пiдлоги. Оптимальнi умови для штабелювання – не бiльше 2,5м – для ягiд, насiння буньок, не бiльше 4 м – для листя, квiток, трав, бiльше 4 м – для iнших видiв сировини. Штабель повинен бути розмiщений вiд стiн складу на вiддалi не менше 25 см, промiжки мiж штабелями не менше 80 см.

3. На кожному штабелi повинна бути етикетка розмiром (20 х 10) см з вказiвкою назви сировини, пiдприємства – вiправника, року i мiсяця заготiвлi, номер партiї, дати надходження для рослин, що мiстять серцевi глiкозиди, данi про бiологiчну активнiсть.

4. ЛР мiстять комплекс рiзноманiтних природних речовин. Кiлькiсна перевага деяких з них в рослинi передбачає особливi умови зберiгання ЛРС. Перелiк сировини, класифiкованими за групами, зберiгання та в залежностi вiд характеру i властивостей дiючих речовин наведений в Додатку №9.

5. ЛРС, яка мiстить ефiнi масла, зберiгають iзольовано в добре запакованiй тарi.

6. Деякi гiгроскопiчнi трави, листя та плоди необхiдно зберiгати в склянiй та металевiй тарi герметично закупоренiй i, при необхiдностi, залитiй парафiном (наприклад, листя напер-стянки та iншi).

7. При зберiганнi ЛРС, що вмiщує поживнi речовини, для запобiгання псуванню її комiрними шкiдниками, рекомен-дується розташувати в мiсцях зберiгання флакон з хлоро-формом, в корок якого вставлено трубочку для звiтрування парiв хлороформу. Хлороформ додають у мiру його звiтрювання.

8. Готовi ЛЗ зберiгають в аптеках та на аптечних складах (базах), дотримуючись загальних правил.

9. Особливу увагу при зберiганнi слiд придiлити ЛРС, яка мiстить серцевi глiкозиди, для якої Державною фармакопеєю встановлено бiльш суворi термiни та повторного перекон-тролю на вмiст бiологiчної активностi.

10. Отруйну та сильнодiючу ЛРС зберiгають в окремому примiщеннi або в окремiй шафi пiд замком.

11. ЛРС пiдлягає перiодичному контролю згiдно з вимогами Державної фармакопеї.

Трава, коренi, кореневища, насiння, плоди, якi втратили нормальне забарвлення, запах та необхiдну кiлькiсть дiючих речовин, а також ураженi плiснявою, попсованi комiрними шкiдниками, в залежностi вiд рiвню ураження або бракують, або пiсля переробки використовують.

 Читайте також:

 1. Вiковi особливостi волi. Розвиток i формування волi
 2. Виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробів
 3. Критерієм для відокремлення або об’єднання ліній обробки продуктів є кількість перероблюваної сировини.
 4. Макроскопічний метод аналізу лікарської рослинної сировини
 5. Особливостi кримінальної вiдповiдальностi i покарання неповнолiтнiх.
 6. Особливостi оподаткування нафтопродуктiв, ввезених в Україну, що використовуються в якостi сировини для нафтохiмiчної промисловості
 7. Оцінка якості ефіроолійної сировини. Методи аналізу.
 8. Продовження теми3: Технологія заготівлі і переробки лісонасіннєвої сировини.
 9. Роздiл ХV.Особливостi кримiнальної вiдповідальності та покарання неповнолітніх
 10. Тема3: Технологія заготівлі і переробки лісонасіннєвої сировини.
 11. Тема: Аналіз лікарської рослинної сировини. Охорона праці при проведенні аналізу лікарської рослинної сировини.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕНОСТI ЛРС КОМIРНИМИ ШКIДНИКАМИ. | ЛРС, яка вмiщує ефiрнi масла

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.