Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Синоніми у професійному мовленні

Синоніми (від грец. – однойменність) – слова, тотожні або близькі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад: сміливий – хоробрий, відважний, безстрашний, героїчний; квиток – білет; положення – становище, стан; суспільний – громадський тощо.

Виділяють такі види синонімів: семантичні (ідеографічні), стилістичні, абсолютні.

Семантичні (ідеографічні) – виступають як засіб уточнення, виділення, деталізації будь-якої ознаки поняття, наприклад, необґрунтований, невмотивований, безґрунтовний (який не має підстав для певних тверджень), неслушний (який позбавлений достатньої кількості даних), довільний, голослівний (який бездоказовий), неправомірний, не аргументований, недоказовий (який не має законних підстав) об’єднуються за загальним значенням безпідставний, але кожне з них має певний смисловий відтінок.

Стилістичні синоніми розрізняються за сферою вживання, емоційним забарвленням, образністю тощо. Наприклад, гепати – емоційно забарвлений синонім до слів стукати, бити; говорити – ректи, балакати.

Абсолютні – слова-синоніми, які мають однакове значення і вживаються як цілком тотожні: алфавіт – абетка – азбука, буква – літера, процент відсоток, індустрія – промисловість, голкіпер - воротар.

Заміна термінологічних словосполучень однослівними термінами є також причиною утворення синонімів-дублетів (абсолютних синонімів): втратити свідомість – знепритомніти; нерухоме майно – нерухомість; листок непрацездатності – лікарняний; заробітна плата – зарплата; вихід з громадянства – експатріація; злочинна дія – злочин.

Абсолютні синоніми виникають внаслідок використання повних форм вираження юридичних понять і їх абревіатурних варіантів: ВВСУ – Вісник Верховного Суду України; КЗпП – Кодекс законів про працю; ПДВ – податок на додану вартість; МВС – Міністерство внутрішніх справ; КПК – Кримінально-процесуальний кодекс тощо. Така синонімія пояснюється прагненням до стислості терміна. Вони мають тотожне значення і цілком взаємозамінні. У ділових документах можна використовувати обидві ці форми, але спочатку варто використати повну назву, а в подальшому замінити її абревіатурою.

Більшість з абсолютних синонімів виникають внаслідок існування питомого та іншомовного терміна, двох запозичених термінів або двох українських термінів: уважно – пильно, справочинство – діловодство, адвокат – захисник, варта – сторожа – караул, відчай – розпач, процент – відсоток, наклепник – обмовник, засновник – фундатор, репарація – контрибуція, катування – тортури, юрист – правник, арешт – затримання, форпост – аванпост, юридичний – правовий, фактор – чинник, інвестор – вкладник, дефект – недолік, вада тощо. Зважаючи на це, потрібно користуватися правилами, які регулюють вживання слів іншомовного походження.

Наведені приклади є зразками лексичних синонімів. Але коли йдеться про синоніміку в широкому розумінні, треба розглянути й інші типи синонімів, крім лексичних.

Морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття: співає – співа, літає – літа, питає – пита, лунає – луна, синьому – синім, великому – великім. Перші компоненти цих синонімічних пар нейтральні з погляду літературної нормативності, другі теж літературні, але з обмеженим діапазоном уживання (поезія, розмовна мова).

Синтаксичні синоніми – різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї ж думки: для створення (нейтральний варіант з відтінком книжності), щоб створити (нейтральний варіант), з метою створення (книжно-офіційний варіант).

Словотвірна синонімія – наявність префіксально-суфіксальних утворень, наділених різними семантико-стилістичними відтінками: темніти – темнішати; завірення – завірювання; засвідчення – засвідчування; доповнення – доповнювання; насильний – насильницький; розшук – розшукання – розшукування; шантажник – шантажист. Ці пари показують різницю в характеристиці позначуваного ними поняття (у даному випадку процесу) щодо тривалості.

Фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття. Наприклад: «бути байдужим до чогось» – тримати нейтралітет, моя хата скраю, про мене - хай вовк траву їсть; «марно витрачати гроші, заробіток тощо» – кидати гроші на вітер, смітити грішми, тринькати гроші. Тільки перший варіант може використовуватись у офіційно-діловому стилі.

Фонетичні синоніми – різні форми того самого слова: імення – ймення, іти – йти, учитель – вчитель, уже – вже, узяти – взяти.

Точність і виразність змісту документа часто залежить від того, наскільки правильно і доречно підібрані слова. Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути двозначного тлумачення висловлення та зберегти нейтральний тон. Незнання синонімічних можливостей мови є причиною появи багатьох помилок. Наприклад, у діловому стилі досить часто вживаються синоніми: робітник (людина, що працює на промисловому підприємстві); працівник – ширше поняття, ніж робітник (газетний працівник, науковий працівник, соціальний працівник, торговельний працівник); співробітник – компонент назви посади (старший науковий співробітник). Слово праця вживається вужче, ніж слово робота; наприклад: наша праця є дуже важкою – краще наша робота є…; праці вчених знаходяться у бібліотеці. Усі три слова позначають працюючу людину, але за кожним з них закріплена певна сфера вживання.

Досить часто при перекладі з російської мови слід пам’ятати, що до одного слова в російській мові, в українській мові – існує цілий синонімічний ряд (два і більше відповідники). Порівняємо: рос. заместитель – укр. заступник і замісник. Заступник – це офіційна назва постійної особи; замісник – це людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки; рос. билет – укр. білет, квиток.

Російському слову «положение» в українській відповідає три слова: положення, становище, стан. Положення – це зведення правил, законів, наукове твердження та спосіб розміщення тіла в просторі (горизонтальне положення, основні положення математики, положення про дострокові вибори). Становище – це обстановка, ситуація, обставини життя людини і суспільства (міжнародне становище, знайти вихід із певного становища, офіційне становище). Стан – це слово, що означає суму якостей чогось на певний момент (стан економіки, фінансів, справ, хворого). Скоро – коли йдеться про час, швидко – на позначення інтенсивності руху.

При складанні документів потрібно зважати на такі правила функціонування синонімів-термінів.

1. Зважаючи на нейтральність лексики офіційно-ділового та наукового стилів не допускається вживання стилістичних синонімів, які мають емоційне забарвлення: солдат (нейтр.) – воїн, батьківщина (нейтр.) – вітчизна,кашляти (нейтр.) – кахикати (розмовн.).

2. Не допускається взаємозаміна синонімів, особливо коли одне слово є запозиченим, а друге власне українським (контракт – угода, договір; дефект – недолік, вада). Навіть якщо синоніми є дублетами (тобто абсолютно тотожними), варто використовувати у документах тільки одну форму, що полегшує розуміння тексту (крім абревіатур): іспит – екзамен, процент – відсоток.

3. Синоніми потрібно використовувати з точним урахуванням відтінків значень, особливо, коли перекладаємо текст з російської мови на українську і навпаки. Наприклад: відносини (виробничі, дипломатичні, ринкові); стосунки (дружні стосунки, родинні стосунки). У російській мові є один відповідник до цих слів – отношения.

У текстах ділового стилю уникають емоційно забарвлених висловів, натомість вживають описові звороти нейтрального характеру. Прагнення до точності зумовлює появу перифраз (парафраз) – описових зворотів, за допомогою яких явище, предмет, особа називається не прямо, а описово, через характерні їх риси. Наприклад: чорне золото, замість кам’яне вугілля; легені планети – ліс; невидима смерть – радіація; артерії планети – ріки.

Досить активно у діловому мовленні вживаються евфемізми – описові вислови, які пом’якшено передають те чи інше слово, висловлювання, які вважають неприємними, нетактовними, грубими або непристойними. У тексті вони виступають у функції контекстуальних синонімів. Так, у протоколах до слів п’яний, п’яниця, пиячити добирають описові звороти: у нетверезому стані, під дією алкоголю, у стані сп’яніння. Замість брехати вживаються евфемізми помилятися, говорити неправду, відходити від істини та ін.

Не скрізь доречною буває й категорична наказовість (Не курити! Палити заборонено!), їх можна пом’якшити такими висловлюваннями: Просимо не палити. У нас не курять.

 


Читайте також:

 1. IV. СИНОНІМИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
 2. IX. НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 3. VIII. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 4. XIII. НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
 5. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 6. Багатозначність.Стилістичні можливості синонімів,антоніми,омонімів, паронімів. Синоніми та пароніми в документах.
 7. В МОВЛЕННІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 8. Вживання сполучників у професійному мовленні
 9. Вживання сполучників у професійному мовленні
 10. ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІменникА У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
 11. Використання займенників у професійному мовленні
 12. Використання займенників у професійному мовленні
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Неологізми у професійному мовленні | Пароніми у професійному мовленні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.