Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз виховного заходу

Загальна інформація: 1. Мета відвідування заходу. 2. Аналіз підготовленості педагога до проведення виховного заходу. 3. Мета і завдання заходу. 4. Врахування рівня вихованості учнів при визначенні мети і завдань заходу. 5. Місце заходу в системі виховної роботи.
Процес підготовки: 1. Спрямовуюча роль класного керівника у процесі підготовки заходу, надання допомоги учням. 2. Роль громадських організацій, органів учнівського самоврядування при підготовці і проведенні заходу. 3. Позиція учнів у підготовці до заходу, формування відносин співробітництва.
Зміст заходу: 1. Гуманістична спрямованість. 2. Зв’язок з життям класу, навчального закладу, населеного пункту. 3. Врахування в змісті заходу питань, які хвилюють учнів. 4. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.
Методика проведення: 1. Доцільність обраної форми проведення. 2. Роль педагога в проведенні заходу. 3. Наявність елементів дискусії. 4. Ступінь самостійності учнів з обговорюваної проблеми.
Результати: 1. Досягнення поставленої мети. 2. Аналіз відношення учнів до змісту, ступінь їх активності. 3. Чи представляє захід виховну систему? 4. Що вдалося краще, а що не вдалося? 5. Загальні висновки. 6. Рекомендації.

З досвіду роботи
Шумського РМК

Робота над загальношкільною
виховною проблемою (темою)

Орієнтовна тематика проблем (тем) школи
Ø Підвищення ефективності національно-виховного процесу на основі народної педагогіки. Ø Підвищення психолого-педагогічної культури навчально-виховного процесу. Ø Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі ідей педагогіки співробітництва. Ø Народознавство як засіб патріотичного виховання та розвитку національної самосвідомості учнів. Ø Індивідуалізація навчання й виховання на основі вивчення психологічних особливостей учнів. Ø Демократизація і гуманізація навчально-виховного процесу. Ø Педагогічне керівництво самовихованням школярів. Ø Впровадження нових методик, технологій навчання та виховання учнів, перспективного педагогічного досвіду в практику роботи школи. Ø Розбудова національної школи засобами відродження народних традицій, культури, мови на уроках та в позакласній діяльності. Ø Гуманізація відносин між учнями та вчителями школи. Ø Демократизація шкільного життя як засіб творчого управління учнівським та педагогічним колективами. Ø Формування свідомої дисципліни та культури поведінки школярів. Ø Індивідуалізація навчання та виховання на основі вивчення психолого-педагогічних особливостей учнів. Ø Вдосконалення управління навчально-виховним процесом на основі громадянського самоврядування педагогів та учнів.
Умови організації роботи над єдиною проблемою (темою): 1. Обрана проблема (тема) повинна бути актуальною саме для даної школи в даний момент (час) і відповідати її особливостям. 2. Програма роботи над проблемою (темою) складається колективом вчителів школи, кожен працівник повинен вивчити теоретичні аспекти проблеми (теми) і взяти активну участь у її практичному впровадженні. 3. В школі необхідно виробити свою систему традицій, технологій, які будуть спрямовані на вирішення проблеми (теми). 4. В ході роботи необхідно здійснювати аналіз проміжних результатів.
Етапи роботи над колективною проблемою (темою)
Діагностичний етап: 1. Проаналізувати: Ø роботу школи за рік; Ø рівень знань, умінь та навичок учнів; Ø рівень вихованості школярів; Ø професійний рівень учителів; Ø недоліки в роботі школи. 2. Виявити проблеми школи, обґрунтувати їх актуальність. Форми роботи: Ø діагностування, Ø анкетування, Ø аналіз документів та продуктів діяльності, Ø експертна оцінка.
Прогностичний етап: 1. Створення ініціативної групи з числа досвідчених учителів. 2. Побудова моделі нової системи, технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення окремих завдань загальної проблеми. 3. Прогнозування результатів. Форми роботи: Ø наради; Ø ділові ігри; Ø моделювання; Ø проектування; Ø експертна оцінка моделей.
Організаційний етап: 1. Планування роботи школи. 2. Розподіл обов’язків між членами колективу. 3. Забезпечення умов для виконання завдань: Ø створення відповідної навчально-матеріальної бази; Ø підготовка педагогів; Ø забезпечення науково-методичного супроводу; Ø забезпечення морального та матеріального стимулювання. Форми роботи: Ø оперативні наради; Ø педагогічні ради; Ø семінари; Ø педагогічні читання; Ø тематичні семінари; Ø складання пам’яток; Ø розробка методичних рекомендацій.
Орієнтовний план організаційного етапу: 1. Скласти перелік рекомендованої літератури. 2. Розподілити літературу для її вивчення. 3. Провести педагогічні читання після вивчення літературних джерел. 4. Визначити методи, заходи, технології, які прийнятні для даної школи, конкретних учителів. 5. Скласти методичні рекомендації, обговорити їх на засіданнях методичних об’єднань, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду. 6. Провести серію проблемних занять психолого-педагогічного семінару. 7. Організувати взаємовідвідування позакласних виховних заходів. 8. Провести контрольні заміри, тестування, анкетування, опитування тощо.
Формуючий етап: 1. Організація роботи над впровадженням нової системи, технології, моделі виховної роботи. 2. Оцінка проміжних результатів та внесення коректив. Форми роботи: Ø відвідування та поточна оцінка системи заходів; Ø оперативні наради.
Узагальнюючий етап: 1. Оцінка та опрацювання результатів роботи за новою системою, моделлю, технологією. 2. Проведення підсумкової педагогічної ради за матеріалами вивчення та обговорення наслідків роботи школи над колективною виховною проблемою (темою). 3. Оформлення результатів у вигляді методичних рекомендацій, інших видів друкованої продукції. Форми роботи: Ø контрольні заміри; Ø опитування, анкетування; Ø кількісна та якісна інтерпретація результатів; Ø підсумкові наради, педагогічна рада; Ø конференції, семінари.

З досвіду роботи
Збаразького РМК

Орієнтовна схема аналізу
підготовки, проведення та
результатів виховного заходу

Основні вимоги до проведення виховного заходу 1. Чітка назва заходу та розуміння педагогами його мети. 2. Планування основних етапів заходу та визначення завдань кожного з них. 3. Організація підготовки заходу у відповідності до поставленої мети. 4. Визначення оптимального змісту виховного матеріалу з урахуванням основних принципів організації виховного процесу. 5. Вибір найбільш оптимальних методів і прийомів виховного впливу на учнів на кожному етапу заходу. 6. Чіткість виховного заходу, оптимальність його темпу і ритму. 7. Взаємозв’язок заходу з попередніми та наступними формами позакласної роботи з учнями.
Структура виховного заходу 1. Психолого-педагогічний аналіз взаємин у колективі, необхідність проведення заходу та формулювання його мети. 2. Планування заходу. 3. Організація виховного впливу на колектив (особистість). 4. Безпосередній вплив на колектив (особистість). 5. Проведення виховного заходу. 6. Аналіз виховного заходу.
Аналіз виховного заходу 1. Дата, клас, час і місце проведення, повна назва заходу, прізвище того, хто його проводив. 2. Мета заходу, мета відвідування. 3. Кількість присутніх. 4. Зовнішній вигляд присутніх. 5. Хто залучається до проведення заходу. 6. Аналіз готовності педагога або колективу виконавців до проведення заходу: Ø мета і завдання виховного заходу; Ø врахування вихованості учнів при визначенні мети і завдань; Ø місце заходу в загальній системі виховної роботи. 7. Аналіз процесу підготовки виховного заходу: Ø роль класного керівника та учнівського активу у проведенні заходу; Ø забезпечення дружньої та злагодженої роботи колективу в процесі підготовки заходу; Ø надання тактовної допомоги учням; Ø формування відносин співробітництва, взаємодопомоги, відповідальності; Ø чітке визначення повноважень кожного учасника; Ø конкретність термінів виконання окремих завдань. 8. Аналіз проведення виховного заходу: 8.1. Організація: Ø готовність дітей до проведення заходу; Ø оформлення приміщення, обладнання, наочності, ТЗН; Ø структурна схема заходу; Ø чіткість, організованість, злагодженість у проведенні заходу; Ø раціональне використання часу; Ø участь представників громадськості у заході. 8.2. Зміст: Ø актуальність теми, змістовна спрямованість, логічність, послідовність, цілеспрямованість, раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина висновків; Ø зв’язок з життям класу, школи, села, міста; Ø добір питань, що хвилюють школярів. 8.3. Методика проведення: Ø врахування вікових особливостей школярів; Ø можливість відвертого обміну думками, характер діалогу; Ø стимулювання учнів до дискусії, до вироблення компромісної думки. 8.4. Психологічна обстановка: Ø поведінка учнів, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу; Ø поведінка вчителя, його тон, ставлення до учнів, педагогічний такт, повага до самостійності думок, пропозицій, рішень учасників. 9. Висновки та пропозиції. У висновках та пропозиціях слід урахувати: Ø повноту підбору матеріалу для заходу, його науковий рівень, зв’язок із життям; Ø доступність матеріалу рівню підготовки учнів, врахування їх вікових та індивідуальних особливостей; Ø відповідність змісту заходу його меті; Ø місце даного заходу в системі виховної роботи; Ø форми та методи, використані при проведенні заходу; Ø активність учасників у підготовці та проведенні заходу, їх спрямованість та зацікавленість, дисципліна та вихованість; Ø залучення до підготовки та участі у заході батьків, громадських організацій, органів учнівського самоврядування; Ø підготовленість до проведення заходу, своєчасність початку, оформлення приміщення, форма учнів, відповідність вимогам шкільної гігієни та правилам техніки безпеки, чіткість, злагодженість проведення, час та раціональність його використання; Ø організаторські здібності та педагогічний такт організаторів заходу; Ø доцільність вибраної форми проведення.

З досвіду роботи
Збаразького РМК

Перелік ділової документації
навчального закладу з питань
виховної роботи

Організаційна документація 1. Керівні та нормативні документи з питань виховної роботи (закони, укази, постанови, рішення, накази тощо). 2. План виховної роботи школи, план роботи заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, план роботи класних керівників, план роботи гуртків, секцій, робочі плани щодо проведення певних заходів, що будуть проводитися в рамках відзначення певної події, матеріали про проведення оглядів, конкурсів, виставок тощо. 3. План роботи методичного об’єднання класних керівників. 4. Робота органів учнівського самоврядування (структура, план роботи, план роботи окремих секцій, протоколи засідань). 5. Дитячі та молодіжні організації (структура та плани роботи). 6. Матеріали роботи гуртків, секцій, клубів за інтересами (перелік, розклад занять, зайнятість учнів, відомості про керівників). 7. Матеріали участі школярів у русі учнівської молоді „Моя земля − земля моїх батьків”. 8. Інформаційні банки даних: Ø про учнів, схильних до правопорушень (внутрішньошкільний облік); Ø про учнів, що перебувають на обліку кримінальній міліції у справах неповнолітніх; Ø про неблагополучні сім’ї; Ø про батьків, які перебувають за кордоном; Ø про дітей соціально незахищених категорій; Ø поіменні списки дітей-інвалідів. 9. Рада профілактики правопорушень (склад ради. копія наказу про створення, план роботи, протоколи засідань, матеріали службових розслідувань злочинів, вчинених учнями школи), 10. Матеріали про роботу з батьками, громадськістю (планування батьківського лекторію, тематика батьківських зборів, пам’ятки, анкети, книга протоколів проведення загально шкільних батьківських зборів). 11. Матеріали вивчення стану виховної роботи (виробничі накази, матеріали педагогічних рад, анкетувань і діагностики). Примітка: Вхідне та вихідне листування може вестися єдине для всього навчально-виховного процесу.
Матеріали на допомогу класному керівнику 1. Матеріали з питань: Ø громадянського виховання; Ø родинно-сімейного виховання; Ø військово-патріотичного виховання; Ø правового виховання; Ø екологічного виховання; Ø трудового виховання та професійної орієнтації; Ø формування здорового способу життя; Ø художньо-естетичного виховання; Ø морального виховання. 2. Матеріали перспективного педагогічного досвіду роботи класного керівника. 3. Картотека з питань виховної роботи. 4. Розробки, сценарії тощо.
Наочне оформлення школи 1. Естетичне оформлення навчального закладу. 2. Правила для учнів. 3. Куточок національної символіки. 4. Інформаційний куточок. 5. План виховної роботи на семестр (місяць). 6. План масових заходів. 7. Структура учнівського самоврядування, план його роботи, списки членів. 8. Структура дитячих та молодіжних організацій (план роботи, списки членів). 9. Списки членів волонтерських загонів. 10. Шкільна газета. 11. Конвенція про права дитини. 12. Класні куточки. 13. Обладнане місце для виставок, вернісажів тощо.

Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I етап. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику.
 3. I. Аналіз контрольної роботи.
 4. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 5. III етап. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства.
 6. III. Аналіз ринку
 7. IІI розділ. Аналіз стану маркетингового середовища підприємства
 8. SWOT-аналіз у туризмі
 9. SWOT-аналіз.
 10. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 11. V. Нюховий аналізатор
 12. VI етап. Аналіз варіантів зміни цін конкурентами.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм діяльності класного керівника | Педагогічне проектування виховного процесу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.