Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Збройні Сили України. Комплектування і військова служба в Збройних Силах України

Збройні Сили Україниє військовою державною структурою, призначеною для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та неподільності України від воєнного нападу або загрози воєнного нападу ззовні.

Організаційно Збройні Сили України складаються з війсь­кових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів, військових установ і навчальних закладів.

У разі війни свої завдання Збройні Сили України виконують у тісній взаємодії з іншими військовими формуваннями. Питання використання Збройних Сил України для виконання завдань, не пов'язаних з обороною держави, вирішуються Верховною Радою України.

Принципи побудови Збройних Сил України, їх склад, загальна структура та чисельність, порядок комплектування, дислокації, мобілізації та демобілізації визначаються Законом України "Про Збройні Сили України"1,іншими актами зако­нодавства України.

До Збройних Сил України входять Сухопутні війська (війська наземної оборони), Військово-повітряні сили та Військово-Морські Сили.

Загальне керівництво Збройними Силами України здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Зброй­них Сил України.

Збройні Сили України комплектуються військовослужбов­цями відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військовуслужбу"2. Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою комплектування Збройних Сил Украї­ни та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, а також підготовки населення до захисту держави.

Загальний військовий обов'язок включає до себе: підготовку громадян до військової служби; приписку (реєстрацію) до при­зовних дільниць; прийняття та призов на військову службу; проходження за призовом або добровільно військової таальтернативної (невійськової) служби; виконання військового обов'язку в запасі; дотримання правил військового обліку. У воєнний час загальний військовий обов'язок передбачає також загальне обов'язкове військове навчання громадян.

Комплектування Збройних Сил України та інших військо­вих формувань військовослужбовцями здійснюється через війсь­кові комісаріати. Законом встановлено два види комплекту­вання Збройних Сил України: шляхом призову на військову службу на основі загального військового обов'язкута шляхом вступу громадян на військову службу за контрактом.Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями при мобілізації у воєнний час створюється запас.

Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, склад прапорщиків і мічманів, офіцерський склад (молодший, стар­ший, вищий). Громадяни України проходять підготовку до військової служби. Із допризовниками і призовниками прово­диться робота, пов'язана з підготовкою до військової служби, яка включає допризовну підготовку юнаків, підготовку призов­ників з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення дер­жавної мови, патріотичне виховання.

Призовний вік встановлений у 18 років для осіб чоловічої статі. Призов здійснюється у встановлені строки згідно з Указом Президента України.

З метою взяття юнаків на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення за­гального рівня здобутої спеціальності і рівня фізичної підготов­ки у районах (містах) утворюються призовні дільниці, куди приписуються громадяни (протягом січня-березня), яким у рік приписки виповнюється сімнадцять років. Приписка проводить­ся районними (міськими) комісаріатами за місцем проживання.

Законодавством передбачено надання відстрочки від призову на строкову військову службу за рішенням районної (міської) призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та призовникам з вищою освітою — вчителям загальноосвітніх навчальних закладів та медичним працівникам на весь період їх роботи в сільській місцевості за спеціальніс­тю та у деяких інших випадках.

Звільнення від призову на строкову військову службу в мирний час застосовується до призовників, визнаних за ста-

ном здоров'я непридатними до військової служби в мирний час; які до дня відправки на строкову військову службу досяг-ли двадцятип'ятирічного віку; пройшли військову службу в інших державах та ін. Від призову звільняються також гро­мадяни, які закінчили курс навчання за програмою підготов­ки офіцерського складу чи прапорщиків у навчальних за­кладах органів внутрішніх справ і продовжують службу в системі Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших військових формуваннях, мають військові або спеціальні звання.

На військову службу в добровільному порядку приймаються особи, які відповідають вимогам військової служби. З ними укладається контракт.

Альтернативна (невійськова) службазапроваджена замість проходження строкової військової служби. Право на альтер­нативну службу як вид виконання загального військового обов'язку мають за наявності справжніх релігійних переконань громадяни України, які належать до діючих згідно з законо­давством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у збройних силах. Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби врегульо­ваний Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу"1.

Військова службав Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру. Вона полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Батьківщини. Час проходження військової служби зараховується громадянами у загальний стаж роботи, стаж роботи за фахом, а також у стаж державної служби.

Порядок проходження громадянами України військової служби визначається Законом України "Про загальний війсь­ковий обов'язок і військовуслужбу", положеннями про порядок проходження військової служби відповідними категоріями Украї­ни, та іншими нормативно-правовими актами.

Для осіб, що проходять військову службу, встановлені від­повідні її строки. Для солдатів і сержантів строкової військової служби — 18 місяців (для осіб, які мають вищу освіту по освітньо-кваліфікаційному рівню підготовки спеціаліста або магістра — 12 місяців); для матросів і старшин, які проходять строкову службу на кораблях, суднах, в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил України, вморських частинах інших військових формувань — 24 місяці, за контрактом — три роки, в тому числі для жінок; для прапорщиків і мічманів — не менше п'яти років, офіцерів — від п'яти до десяти років. Відповідно до Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затверд­женого Указом Президента України, особам офіцерського складу і прапорщикам присвоюються такі військові звання:прапорщик, старший прапорщик; молодший офіцерський склад (молодші офіцери) — молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан; старший офіцерський склад (стар­ші офіцери) — майор, підполковник, полковник; вищий офі­церський склад (вищі офіцери) — генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник та генерал армії України.

Граничний вік перебування на військовій службі — 60 ро­ків. Міністром оборони України, вищим командуванням інших військових формувань офіцери можуть бути залишені на війсь­ковій службі більше граничного віку до п'яти, а доктори наук і професори — до десяти років.

Звільнення з військової служби здійснюється в запас або у відставку. В запас звільняються особи, що не досягли гранич­ного віку перебування взапасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час. У відставкузвільняються особи, що досягай граничного віку перебування у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридат­ними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, можуть бути звільнені з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі — за віком; за станом здоров'я; у зв'язку з скороченням штатів; після закінчення строку контракту; через сімейні обставини; за службовою невідповідністю; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи командуванням з планування оборони держави та оперативного управління Зброй­ними Силами України.

Законом встановлено два види комплектування Збройних Сил України: шляхом призову на військову службу на основі загального військового обов'язку та шляхом вступу громадян на військову службу за контрактом.


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. Аграрні закони України
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адміністративна служба
 7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 8. Адміністрація Президента України
 9. Адреси бібліотек України
 10. Акти Верховної Ради України
 11. Акти Кабінету Міністрів України
 12. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
Переглядів: 695

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Генеральний штаб Збройних сил України | Державна виконавча служба

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.