Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи продажу турпродукту

Просування турпродукту та стимулювання продажу

Просування продукту може здійснюватися в наступних напрямках:

· реклама

· стимулювання збуту (продажу)

· персональний продаж

· зв'язки з громадськістю.

Підстимулюванням збуту (продажу) в туризмі розуміють короткострокові заоохочувальні заходи, які спри­яють збуту і здійснюються в трьох основних напрямках: стимулювання співробітників, торгових посередників і стимулювання клієнтів.

Одним з найбільш поширених інструментів стимулюван­ня попиту є запровадження знижок з оголошених цін:

· знижки в разі бронювання турів у встановлені строки;

· сезонний розпродаж;

· знижки окремим категоріям споживачів (діти, сімейні пари, молодята тощо);

· бонусні знижки, які надаються постійним клієнтам;

· групові знижки.

Іноді, окремо або на додаток до інших механізмів про­грам стимулювання, використовуються подарунки. Це мо­жуть бути різні канцтовари, фірмові майки, друкована про­дукція тощо (наприклад, подарунок від турфірми в день народження під час подорожі).

Серед заходів стимулювання попиту окреме місце займає механізм залікових талонів та купонів. При цьому талони ви­даються на придбання інших товарів (меблів, спортивного спорядження, автомашин тощо) як специфічна винагорода при купівлі туру, а купони визначають право володаря на знижку при купівлі туру. Багато фірм співпрацюють з банка­ми, надаючи купони їх клієнтам, оскільки вважають останніх своїми потенційними покупцями. Серед інших заходів стиму­лювання попиту можуть бути купони в газетах і журналах, поштова або кур'єрська доставка рекламних матеріалів, про­ведення конкурсів, лотерей, вікторин.

Стимулювання попиту може здійснюватися як надання додаткового до основної подорожі обслуговування протягом декількох днів (наприклад, тур 21 день плюс 3 дні безкош­товно) або додаткових послуг (безкоштовний пляж, басейн тощо).

Персональний продаж являє собою усні презентації товарів. Це один із дорогих методів просування, який по­требує витрат майже в три рази більше, ніж на рекламу.

Зв'язки з, громадськістю мають на меті формування сприятливого іміджу туристичної компанії шляхом налагод­ження добрих стосунків з різними державними і громадськи­ми структурами.

 

В процесі продажу будь-якого товару, в тому числі тури­стичного продукту, значна увага приділяєтьсяметодам продажу. Під методом продажу розуміють сукупність прий­омів здійснення всіх основних операцій, пов'язаних з безпосе­редньою реалізацією турпродукту споживачам.

Вибір методу продажу визначає рівень і структуру техно­логічного процесу обслуговування клієнтів. На нього суттєво впливає чисельність персоналу туристичного підприємства, його розмір, ступінь забезпеченості засобами комунікації та інформаційними технологіями, витрати та інші показники.

Методи продажу туристського продукту можна кла­сифікувати за різними ознаками:

1. Місце зустрічі продавця і покупця:

ü офіси турфірм;

ü виставки, ярмаркитощо.

2. Характер контакту:

ü особистий контакт;

ü опосередкований.

3. Дистанція між продавцем і покупцем.

4. Ступінь використання електронних засобів тощо.

Місце зустрічі продавця і покупця. Традиційним місцем продажу турпродукту є офіс фірми. Від його стану багато в чому залежить ефективність туристичної діяльності. Чистота, охайність, наявність офісних меблів, оргтехніки, кваліфіко­ваний та привітний персонал — все це в сукупності приваб­лює потенційних клієнтів та впливає на конкурентоспро­можність турів, що реалізуються.

Особливе місце серед методів продажу туристичного про­дукту належить виставкам та ярмаркам. Практика свідчить, що майже половина туристичних путівок реалізується на вис­тавках та ярмарках. При просуванні турпродукту операторам необхідна участь в таких заходах, що дозволяє привернути увагу агентів не тільки до конкретного продукту, але й до фірми в цілому.

Сьогодні поняття виставка та ярмарок часто використо­вуються як синоніми, але між ними є суттєві відмінності. За визначенням Міжнародного бюро виставок, виставка — це «показ, основна мета якого полягає в ознайомленні публіки шляхом демонстрації засобів, які має людство для задово­лення потреб в одній чи декількох галузях діяльності, або майбутніх перспектив».

Ярмарок за визначенням Союзу міжнародних яр­марків «являє собою економічну виставку зразків, яка у відповідності з традиціями країни проведення, являє собою крупний ринок товарів, діє у визначений термін в тому са­мому місці, і де експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладання торговельних угод в національному або міжнародному масштабах».

Основними туристичними центрами, де організовуються відомі на весь світ ярмарки та виставки є Берлін, Брюссель, Мадрид, Мілан, Париж, Люксембург, Лондон.

Характер контакту. Спямовуючи свою діяльність на розширення збуту, турфірми використовують різні форми контакту з потенційними споживачами.

Особистий контакт співробітників фірми з клієнтами може здійснюватися в офісі або інших місцях зна­ходження можливих покупців; за допомогою телефону, вис­тупів на радіо, телебаченні. При цьому ефективність прода­жу значною мірою залежить від кваліфікації та особистої зацікавленості продавця, уваги до клієнта.

Опосередкований контакт може відбуватися в різ­них варіантах. Наприклад, шляхом розсипки поштових від­правлень (листів, рекламних проспектів тощо) потенційним клієнтам. Списки адресатів формуються на основі найбільш ймовірних покупців певних турів.

Контакт через агентів. Багато турфірм при фор­муванні групи туристів надають знижку агенту у вигляді одного безкоштовного місця на 10-15 осіб, в залежності від туру. Роботу в цьому напрямку треба продумати і запропо­нувати потенційним агентам безкоштовну подорож при на­борі групи туристів. Наприклад, в ролі агентів та їх клієнтів можуть бути: вчитель-учні, керівник-підлеглі тощо.

Метод електронних продаж. Великої популяр­ності в країнах Західної Європи і США отримав продаж по­слуг, в тому числі туристичних, за допомогою Інтернет.

Перспективи використання Інтернет полягають в тому, що створивши web-сторінку, турфірма фактично отримує но­вий офіс, тільки електронний.

Практика доводить, що кращий час для створення пред­ставництва в Інтернет — березень-квітень, перед початком туристського сезону, і оптимальна кількість сторінок у форматі НТМL - 5-7.

Метод електронного продажу має ряд переваг, що виз­начають потенціал його подальшого розвитку і поширення в практиці обслуговування:

· необмежений обсяг інформації, що дозволяє представити докладну інформацію туристичної фірми про її проекти, фото та інші наочні матеріали, які можуть подивитися як потенційні клієнти, так і партнери по бізнесу; така інфор­мація може супроводжуватися прайс-листом, який має не­обмежену кількість позицій;

· широта охоплення аудиторії — інформація доступна всім структурам, які мають вихід в Інтернет в масштабі всієї планети;

· цілодобовий доступ — Інтернет не має перерви на обід, або святкових чи вихідних днів;

· можливість оперативного поновлення, що особливо важ­ливо з огляду на динамічність змін у вимогах попиту та економічні можливості пропозиції його задовольнити (зміни цін, промоушн акції, системи знижок, впроваджен­ня нових прівілеїв, програм ринкових альянсів тощо);

· інтерактивний режим — споживач сам може продивитися перелік послуг, які пропонуються і одразу направити в ту­ристичну фірму електронний лист із замовленням;

· повна статистика звернень після встановлення лічильника відвідувань сайту можна визначити кількість звернень до джерела інформації, визначити показники відповідності пропозиції запитам потенційного попиту, обсяги реально­го попиту тощо.

 Читайте також:

 1. Автомати для продажу гарячих напоїв
 2. Автомати для продажу гарячих страв
 3. Автомати для продажу штучних товарів
 4. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 5. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 6. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 7. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Адміністративні методи управління
 10. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 11. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 12. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Схеми доставки турпродукту до споживача | Реклама та формування попиту на туритсичні послуги

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.