Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні види засобів навчання математики в початкових класах, ме­тодика їх використання.

Загальна характеристика засобів навчання, їхня роль у навчанні мате­матики

ЛЕКЦІЯ 5

ТЕМА№5: ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ПЛАН

1. Загальна характеристика засобів навчання, їхня роль у навчанні математики.

2. Основні види засобів навчання математики в початкових класах, методика використання.

3. Використання класної дошки у навчанні математики.

4. Комп'ютер як засіб навчання математики.

Література А:

1. Байтова М.О. Методика викладання математики в початкових класах. - .: Вища школа, 1977. - С. 17-21.

2. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Навчальна книга - Богдан, 2001. - С. 29-43.

3. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблеми компьютеризации обучения. -М.: Педагогіка, 1988. - 192с.

4. Методика начального обучения математике / Под ред. Столяра А.А и Дроздов В.Л. -Минск: Вьішейшая школа, 1988. - С. 64-69.

Б:

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових классах. -К.,2000. --С. 143-149.

2. Великохатська Л. Ф., Кочіна Л. П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах. - К.: Радянська школа, 1979.- 79с.

3. Полька Н. Гігієнічні вимоги до роботи на комп'ютері // Початкова школа. - 2000. - № 7. - С.44-46.

 

Принцип наочності є одним із найважливіших у організації навчально-виховного процесу початкової школи. Унаочнений навчальний матеріал стає доступнішим та цікавим молодшому школяреві, мислення якого має наочно-образний характер.

Реалізувати принцип наочності допомагає використання у навчально-виховному процесі різних засобів навчання.

Під засобом навчання розуміють об'єкт будь-якої природи, який має дидактичний характер, замінює повністю або частково поняття, яке вивча­ється, дає нову інформацію про нього.

Роль засобів навчання при засвоєнні математичних знань та умінь по­лягає в тому, що ЗН дають змогу:

- знайти перехід від сприймання конкретного до абстрактного і навпаки - від сприймання абстрактного до конкретного;

- створити наочний образ в уяві дитини, наблизити навчальну ситуацію до життєвої;

- активізувати роботу учнів;

- зекономити час на уроці; збільшити обсяг роботи на уроці;

- підвищити ефективність процесу оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Застосування засобів навчання на уроці передбачає організацію навча­льно-пізнавальної діяльності такими способами (методами, прийомами): ілю­страція, демонстрація, графічні роботи, технічні вправи, робота з книгою, спостереження, аудіо-, комп'ютерний сеанс та ін.

 

Учитель початкових класів повинен добре знати види засобів навчання математики для того, щоб правильно їх добирати та виготовляти самостійно і ефективно використовувати у процесі навчання.

Засоби навчання .математики поділяють на кілька груп:

I. ПІДРУЧНИКИ ТА КНИЖКИ:

Підручник - основний засіб навчання, адресований як учню так і вчи­телю, містить теоретичні повідомлення, вправи і задачі відповідно до мети навчання та програм, визначає методичні підходи до опрацювання навчаль­ного матеріалу.

II. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Картки 3 математичними завданнями. (Використовуються для переві­рки набутих знань та умінь, індивідуальної самостійної роботи, контрольних робіт.)

2. Зошит 3 друкованою ОСНОВОЮ. (Призначений для самостійної роботи на
різних етапах уроку та домашньої роботи. Звільняє молодшого школяра від
непродуктивної праці.)

3, Довідники.

III. НАОЧНІ ПОСІБНИКИ (ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ):

 

НАТУРАЛЬНІ ОБРАЗОТВОРЧІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ
образні символічні (екранні)
1. Предмети 1. Предметні 1. Картки із зо- 1. Телефільми.
оточуючої картинки. браженням 2. Діафільми.
дійсності: 2. Зображення математич- 3. Діапозитиви.
зошити, па- предметів і них символів 4. Епікарди.
лички лічи- фігур із кар- (+ - • : циф- 5. Епістрічки.
льні, олівці, тону. ри). б. Аудіо записи.
кубики, сір-   2. Схематичні 7. Комп'ютерні
ники (без сір-   рисунки. програми.
ки)   3. Креслення.  
    4. Таблиці (Т-  
    інструкції, Т  
    для усної ліч-  
    би, Т-  
    довідники).  

IV. ІНСТРУМЕНТИ І ПРИЛАДИ:

1. Лінійка.

2. Циркуль.

3. Палетка.

4. Кутник.

5. Рахівниця.

6. Абак.

7. Годинник, секундомір, терези та ін.

V. МОДЕЛІ:

1. Набори геометричних фігур.

2. Циферблат годинника з рухомою стрілкою.

VI. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН):

1. Кінопроектор.

2. Телевізор, відеомагнітофон.

3. Кодоскоп.

4. Епідіаскоп.

5. Графопроектор.

6. Мікрокалькулятор.

7. Комп'ютер.

За способом використання усі засоби навчання поділяють на: фронта­льні (демонстраційні) -для роботи усього класу та індивідуальні - для роботи окремого учня. Вони відрізняються лише за розміром, а мета використання, як правило, є однаковою.

За способом виготовлення засоби навчання поділяють на ті, що вигото­влені друкарським способом чи на фабриці і саморобні.

Саморобні наочні посібники доповнюють готові; це різні малюнки, креслення, таблиці тощо. Вони повинні бути нескладними у виготовленні, відповідати вимогам естетики та шкільної гігієни. Зазвичай їх виготовленням займається вчитель, але до цієї справи слід залучати і дітей, що дасть освітній та виховний ефект, допоможе виробити певні трудові навички, виховає пова­гу до власної праці.

Особливе місце серед засобів навчання математики займають засоби зворотного зв'язку, тобто такі, що дозволяють вчителеві контролювати стан засвоєння навчального матеріалу відразу усіма учнями класу. На уроках ма­тематики застосовують віяло, числовий абак, сигнальний блокнот, таблицю чисел першої сотні, кодування відповіді, розрізні цифри та ін.

Засоби зворотного зв'язку використовують при вивченні нумерації чи­сел та арифметичних дій. так, виконуючи завдання усних обчислень учні по­казують відповіді за допомогою таких засобів.

Методика використання ЗНМ на уроці потребує розв'язання вчителем таких завдань:

1. Визначити, з якою метою використовуємо: як джерело знань, як ілюстрацію словесних пояснень та ін.

2. Спланувати, на якому етапі навчання використовуємо: ознайомлення з новим матеріалом, закріплення знань, умінь і навичок, перевірки їх засвоєння.

3. Продумати зміст роботи з ЗН та словесний супровід.

4. Стимулювати оперування дітьми наочним посібником та пояснення дій.

5. Застосовувати на уроці достатню і необхідну кількість наочних посібників (в міру і без надмірностей).

6. Ілюструвати дітям тільки незнайомі дітям предмети, об'єкти, явища, а незнайомі - не варто.

7. Своєчасно переходити від предметних і образних наочних посібників до умовної символічної наочності.

 


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. V Засоби навчання
 4. Адаптації та навчання
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Активний метод навчання
 7. Амортизація основних засобів
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Амортизація основних засобів.
 10. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 11. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
 12. Аналіз оборотності засобів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дидактична гра як метод навчання | Комп'ютер як засіб навчання математики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.