Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Побудова і організаційна структура системи ТЗІ в Україні

Державна політика у сфері ТЗІ визначається пріоритетністю національних інтересів, має на меті унеможливлення реалізації загроз для інформації та здійснюється у напрямах нормативно-правового і організаційного забезпечення, науково-технічної та виробничої діяльності. Важливість для безпеки держави галузі ТЗІ, її наукоємність вимагає концентрації зусиль науково-технічного та виробничого потенціалу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, академій наук.

Відповідно до цього, визначено основні принципи і концептуальні засади організації забезпечення ТЗІ в Україні. До таких належать:

- додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;

- єдність підходів до забезпечення ТЗІ, які визначаються загрозами безпеці інформації та режимом доступу до неї;

- комплексність, повнота та безперервність заходів ТЗІ;

- гармонізованість нормативно-правових актів та нормативних документів щодо ТЗІ з відповідними міжнародними договорами України та міжнародними стандартами;

- обов`язковість захисту інженерно-технічними заходами інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, що є власністю держави, відкритої інформації, важливої для держави, незалежно від того, де зазначена інформація циркулює, а також відкритої інформації, важливої для особи та суспільства, якщо ця інформація циркулює в органах державної влади, інших державних органах та органах місцевого самоврядування, у допоміжних органах і службах Президента України, Національній академії наук, Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ, на державних підприємствах, в державних установах і організаціях;

- виконання на власний розсуд суб`єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту інформації, що є їхньою власністю, та відкритої інформації, важливої для особи та суспільства, якщо остання циркулює поза межами державних організацій;

- покладання відповідальності за формування та реалізацію державної політики у сфері ТЗІ на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади;

- ієрархічність побудови організаційної структури системи ТЗІ, суб`єкти якої належать до сфери управління або підпорядковані відповідній державній організації, та її керівництво діяльністю цих суб`єктів у межах повноважень, наданих нормативно-правовими актами;

- методичне керівництво спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ТЗІ діяльністю організаційних структур системи ТЗІ;

- фінансова забезпеченість системи ТЗІ за рахунок державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших джерел.

Організаційна структура системи ТЗІ має ієрархічну деревовидну будову з підлеглістю і підзвітністю знизу-доверху по вертикалі та незалежністю суб’єктів одного рівня ієрархії.

Функції уповноваженого державного органу у сфері ТЗІ виконує Держспецзв'язку.

На відомчому рівні заходи із забезпечення ТЗІ здійснюються безпосередньо суб’єктами системи ТЗІ - міністерствами й іншими органами державної влади та підпорядкованими їм підприємствами, установами та організаціями, а відповідальність за організацію і стан захисту інформації покладається на їх керівників. Вони мають створювати або визначати підрозділи для оцінювання стану загроз інформації, розроблення та реалізації планів заходів щодо її захисту, координації діяльності інших суб’єктів у сфері підпорядкування, здійснення розрахунків та обґрунтувань потрібних для цього коштів.

На сьогодні нормативно-правовими актами повністю визначена правова основа функціонування всіх елементів організаційної структури системи ТЗІ, завдання і функції суб’єктів ТЗІ, їх права і обов’язки, порядок їх взаємодії і здійснення ними діяльності, а також порядок функціонування таких основних елементів як системи ліцензування і оцінювання продукції, підготовки і перепідготовки кадрів.

Одним з важливих напрямів діяльності в галузі ТЗІ є організація протидії технічним розвідкам. Організація протидії, своєчасне розроблення та впровадження необхідних заходів покладається на керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно із законодавством України (далі орган), підприємства, установи, організації (далі організація). Проведення заходів протидії покладається на створений або визначений наказом керівника органу (організації) штатний чи позаштатний підрозділ ТЗІ або призначену особу.

Протидія технічним розвідкам (ПДТР) є невід’ємною складовою частиною систем охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, яка є власністю держави (ІОДД) і здійснюється шляхом впровадження заходів щодо запобігання порушенню конфіденційності ІОДД засобами технічної розвідки. Сукупність впроваджуваних організаційних й інженерно-технічних заходів, програмних і технічних засобів, які використовуються для забезпечення протидії, є складовою частиною комплексу ТЗІ, спрямованого на приховування ІОДД та дезінформування технічних розвідок.

Держспецзв’язку здійснює організацію та координацію робіт з протидії, надання суб’єктам системи ТЗІ консультативної допомоги щодо застосування нормативних документів, забезпечення виявлення і прогнозування загроз для ІОДД, формування та супроводження моделей технічних розвідок, визначення напрямів робіт, розроблення нормативних документів системи ТЗІ, контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань протидії.

Слід зазначити, що сучасна система ПДТР була збудована на підґрунті, закладеному ще при СРСР. На час здобуття Україною самостійності в державі існувала система протидії іноземним технічним розвідкам (ПДІТР), організаційна структура якої базувалася на штатних підрозділах ПДІТР органів і організацій.

З проголошенням Україною незалежності система ПДІТР була трансформована в систему ТЗІ, а в більшості державних органів і організацій, діяльність яких пов’язана з ІОДД, на базі підрозділів ПДІТР були створені підрозділи ТЗІ, на які було покладено вирішення питань протидії і діяльність яких повинна узгоджуватися з діяльністю режимно-секретних органів. Одночасно розпочався процес розроблення вітчизняних нормативних документів з питань ТЗІ та створення засобів захисту інформації та захищених технічних засобів. Накопичений досвід з протидії не було втрачено – нормативні документи системи ПДІТР були ретельно переглянуті і деяким з них було надано чинності (в основному це стосується норм і методик).

Таким чином, на сьогодні організаційна структура ПД ТР є складовою частиною інфраструктури ТЗІ, а її діяльність повністю з нею узгоджується.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. VI. Філогенез нервової системи
 10. VІ. План та організаційна структура заняття
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. Автоматизація банківської діяльності в Україні
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підсистема технічного захисту інформації | Ліцензування діяльності у галузі ТЗІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.